Metanol quyidagi qaysi murakkab efiri hosil bolgan. Reaksiyada qatnas

A) 60
B) 88.
C) 74
D) 92
E) 106 17. (02-3-31) Qanday moddaning gidrolizi natijasida (CH3)2CHCH2CH2OH moddasini olish mumkin? A) pentilatsetat B) izobutilformiat C) pentilformiat D) butilformiat E) izopentilatsetat 18. (03-8-28) Sirka kislotaning etanol bilan eterifikatsiya reaksiyasi 1:1 nisbatda olib borildi. Etanolning 70% murakkab efir hosil qilish uchun sarf boldi. Ushbu reaksiyaning muvozanat kohstantasini va muvozanatda turgan sistemaga 10 mol/l etanol qoshilgandan keyingi sirka kislota konsentratsiyasini hisoblang. A) 5,44 va 0,02 B) 5,8 va 0,2 C) 6 va 1 D) 5 va 1 E) 4,44 va 0,03 19. (v4-112-16) Massasi 23,86 g bolgan sirka kislotadan va etil spirtdan foydalanib, necha gramm etilatsetat hosil qilish mumkin [mahsulot unumi 0,75]? A) 25 B) 29,8 C) 38,5 D) 28,6 E) 26,25 20. (v5-106-32) Metan kislotasi nomalum efirining 14,6 grammini gidrolizlash uchun natriy gidroksidning 2,5 M li eritmasidan 47,84 ml sarflandi. Gidroliz uchun olingan efir - ... A) metilformiat B) fenilformiat C) izobutilformiat D) etilatsetat E) metilatsetat 21. (v5-117-16) Etan kislota bilan izopentil spirtidan hosil bolgan murakkab efir-izopentilatsetatdan hidi keladi. A) jasmin B) sirka kislota C) nok D) xrizantema E) olma 22. (v5-121-16) Metan kislotaning benzil spirti bilan hosil qilgan murakkab efiri -benzilformiatdan ... hidi keladi. A) jasmin B) sirka kislota C) nok D) xrizantema E) olma 23. (v5-123-16) Butan kislotaning butil spirti bilan hosil qilgan efiridan ... hidi keladi. A) nok * B) sirka kislota C) ananas D) jasmin E) olma 24. (v6-107-16) HCOOCH(CH3)2 gidrolizlanganda ... hosil boladi. A) propanol-1 va chumoli kislota B) metanol va 2-metilpropan kislota C) izopropilspirt va sirka kislota * D) propanol-2 va chumoli kislota 25. (v7-103-15) Etilformiat va metilatsetatdan iborat aralashmani gidroliz qilish uchun 200 g 10% li natriy ishqor eritmasi sarflandi. Boshlangich aralashma massasini (g) aniqlang*. A)37 B)72 C)59 D) 44 26. (v7-111-33) 34 g murakkab efirni gidroliz qilish uchun olingan 200 g 10% l! kaliy gidroksid eritmasidan 60 g ortib qoldi. Murakkab efirlar nomini aniqlang. 1) metilbenzoat; 2) fenilformiat; 3) benzilformiat; 4) fenilatsetat. A) 2,3 B) 1, 4 C) 1, 3, 4 D) 1, 2, 3 27. (v12c-239-28) Banan hidi keladigan efirning 0,5 moli gidrolizidan hosil boladigan kislota va spirtning massasini (g) toping. A) 30; 44 B) 23; 51 C)37; 37 D) 44; 30 28. (v12c-245-17) 183 g benzoy kislota bilan 180 izotopi tutgan 51 g metanol orasidagi reaksiya natijasida necha gramm murakkab efir hosil boladi? A)218 B)216 C) 214 D)207 . 29. (v13-114-9) Banan essensiyasining xushboy hidini eslatuvchi efirni olish uchun qaysi moddalardan foydalaniladi? 1) H2S04; 2) izoamil spirt; 3) amil spirt; 4) chumoli kislota; 5) sirka kislota; 6) moy kislota; 7) butil spirt; 8) NaOH. A) 2, 5, 8 B)1,3, 5 C) 1, 2, 5 D) 1, 6, 7 30. (v13-122-28) 70,3 g spirtning oksidlanishidan 68,4 g aldegid hosil bolsa, shunday massadagi spirtdan olinadigan kislotani etanol bilan ozaro tasiridan hosil boladigan efirning massasini (g) toping. A) 96,9 B) 102 C) 110,2 D) 116 31. (v15-105-27) 17,6 g murakkab efir kislotali sharoitda gidrolizga uchraganda 0,2 mol etanol hosil boldi. Bu jarayonda necha gramm va qaysi karbon kislota hosil bolganligini aniqlang. A) 14,8; sirka kislota B) 24; propion kislota C) 41,8; moy kislota D) 12; sirka kislota 32. (v15-115-30) Murakkab efirlar ishqorlar tasirida gidroliz qilinganda qanday mahsulotlar hosil boladi? A) tuz va spirt B) kislota va sovun C) kislota va spirt D) kislotalar 33. (v15-121-21) Quyidagi moddalar orasidan murakkab efirlarning izomerlarini aniqlang. 1) C2H5OH; 2) CaH7OH; 3) CH3COOH; 4) CH3OH; 5) HCOOH; 6) C2H5COOH; 7) C3H7COOH A) 1, 2,3,4 B)3, 6, 7 C) 2, 3, 4, 5 D) 3, 5, 6, 7 34. (v15-122-25) 1,2 g metanol va 0,03 mol sirka kislota qizdirilganda 1,85 g metilatsetat olingan bolsa, efirning unumini (%) aniqlang. A) 83,3 B) 71,2 C)60 D) 85 35. (v16-102-6_Metilformiat bilan 5,6 litr (n. sh.) ammiak tasirlashganda necha gramm kislota amidi hosil boladi? A) 8 B) 11,25 C) 23 D) 16,5 36. (v16-121-34) Metilformiat bilan 5,6 litr (n. sh.) ammiak tasirlashganda necha gramm spirt hosil boladi? A) 16,5 B) 23 C) 11,25 D) 8 37. (v17-103-8) Butil atsetatdagi uglerodning oksidlanish darajalarining yigindisini toping. A)-12 B) -8 C)+6 D) +15 38. (v17-106-4) 15 g sirka kislota va 20 g etil spirtini qizdirishda (katalizator ishtirokida) necha gramm efir olish mumkin? Efir chiqish unumi nazariyaga nisbatan 70%. A) 15,4 B) 154 C) 1,54 D) 16,4 39. (v17-109-10) Qaysi reagentlar bilan reaksiyaga kirishadi: 1) biratomli spirt; 2) toyinmagan kislotalar murakkab efiri: a) Cu(OH)2; b) NaOH; c) Na; d) H2; e) H20; f)C2H5OH;j) HCOOH? A) 1-a, j, f; 2-c, d, e B) 1-c, f; 2-b, d, e C) 1-c, j; 2-b, d, e, f D) 1-c, j; 2-b, d, e 40. (v17-109-26) Nimaga sirka kislota etil efirining qaynash harorati n-moy kislotadan anchaga past (~77 va 163В°C)? A) murakkab efirlarning vodorodli boglari bosh, kislotada esa kuchli B) murakkab efirlarning vodorodli boglari kuchli, kislotada esa umuman yoq C) murakkab efirlarda vodorodli bogning ozi yoq, kislotalarda kuchsiz D) murakkab efirlarda vodorodli bogning ozi yoq, kislotalarda kuchsiz moddaning gidrolizidan hosil boladi? A) propilatsetat B) metilpropionat C) propilformiat D) butilformiat

Ответ:


Сборник: Kimyo
Параграф: 87.6. Murakkab efirlar


"Test-Uz.Ru" © 2014-2023. Информационный портал для школ, лицеев, колледжей и ВУЗов

О сайте | Обратная связь