Tarixdan savollar to'plami

Bu yerda siz tarix bo'yicha savollarning to'liq to'plamini javoblari bilan va bepul topasiz.

Qadimgi tarix - sivilizatsiyaning boshlanishi. Qadimgi tarixnirig davrlashtirilishi
Qadimgi Sharq: Misr
Qadimgi Sharq: Mesopotamiya
Qadimgi Sharq: Bobil podsholigi
Old Osiyo davlatlari
Qadimgi Sharq: Ahamoniylar davlati #
Qadimgi Hindiston #
Qadimgi Xitoy
O'rta Osiyo hududidagi ilk davlatlar
Zardushtiylik "Avesto"
Qadimgi Yunoniston. Afinada demokratiya
Qadimgi Yunoniston: madaniyat va fan, olimlar va mutafakkirlar. Qadimgi Yunoniston afsonalari
O'rta Osiyoga ahamoniylarning, bosqinchilik yurishlari
O'rta Osiyoga Makedoniyalik Aleksandrning yurishlari. Salavkiylar davlati va yunon-Baktriya podsholigi
Qadimgi Xorazm. Qang'ha va Dovon
Kushon podsholigi #
Buyuk Ipak yoli #
Qadimgi Rim. Rim respublikasi
Qadimgi Rim: respublikaning qulashi
Qadimgi Rim madaniyati
Yevropa ilk o'rta asrlarda (V-XI asr). Xalqlaming buyuk ko'chishlari. Franklar imperiyasi. Muqaddas Rim imperiyasi
Angliya V-XI asrlarda
Vizantiya imperiyasi #
Slavyan davlatlarining tashkil topishi
VI-XI asrlarda Yevropa madaniyati
Osiyo xalqlari ilk o'rta asrlarda: Arab xalifaligi. Hindiston va Xitoy V-XI asrlarda
Yevropa o'rta asrlarning rivojlangan davrida (XI-XV asr). Shaharlarning shakllanishi. Hunarmandchilik va savdo
G'arbiy Yevropada markazlashgan davlatlarning tashkil topishi: Fransiya, Angliya. Yuz yillik urush
Germaniya XII-XV asrlarda
Rus o'rta asrlarning rivojlangan davrida: feodal tarqoqlik. Mo'g'ullar zulmi
Yevropa madaniyati XI-XV asrlarda
Saljuqiylar va Usmonli turklar davlatlari
Oltin O'rda xonligi #
Osiyo xalqlari XI-XV asrlarda: Xitoy, Yaponiya, Koreya, Hindiston
O'rta asrlarda Amerika
O'rta asrlarda Afrika
O'zbekiston hududida ilk o'rta asrlar davlatlari
Arablarning O'rta Osiyoni fath etishi. Arablar hukmronligiga qarshi xalq harakatlari
Movarounnahrda mustaqil davlatlarning shakllanishi: qarluqlar, o'g'uzlar, tohiriylar, somoniylar, g'aznaviylar
Qoraxoniylar davlati #
Xorazm davlati #
IX-XIII asrlarda madaniy hayot. Etnik jarayonlar va o'zbek xalqining shakllanishi
Chingizxon bosqini va Xorazmshohlar davlatining halokati
Chig'atoy ulusi #
Amir Temur va Temuriylar saltanati
Temuriylar saltanatininginqirozga yuz tutishi
XIV-XV asrlarda madaniy hayot
Buyuk geografik kashfiyotlar va ularning tarixiy ahamiyati
Yevropada reformatsiya
XVI-XVIII asrlarda Angliya
XVI-XVIII asrlarda Fransiya
XVI-XVIII asrlarda Germaniya
Niderlandiya inqilobi
XVI-XVIII asrlarda Rossiya
Amerika qo'shma Shtatlarining tashkil topishi
XVI - XVIII asrlarda Osiyo mamlakatlari: Hindiston, Xltoy, Yaponiya, Usmonli turklar imperiyasi, Eron
XIX asrning 70-yillarigacha bo'lgan davrda Yevropa davlatlari
XIX asrning 70-yillarigacha bo'lgan davrda Amerika mamlakatlari
XIX asrning 70-yillarigacha bo'lgan davrda Osiyo mamlakatlari
XIX asrning 70-yillarigacha bo'lgan davrda Afrika mamlakatlari
XVII-XIX asrlaming 60-yillarida ilm-fan va madaniyat
Movarounnahr shayboniylar hukmronligi davrida
Ashtarxoniylar davrida Buxoro xonligi
Buxoro amirligi #
XVI-XVIII asrning birinchi yarmida Xiva xonligi
XVIII asrning ikkinchi yarmi va XIX asrning birinchi yarmida Xiva xonligi
XVI-XIX asrning birinchi yarmida qoraqalpoqlar
XVIII-XIX asrning birinchi yarmida Qo'qon xonligi
O'rta Osiyo davlatlarining xalqaro munosabatlari
Jahon XIX asr oxiri-XX asr boshlarida. Dunyoning ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy manzarasi
XIX asr oxiri-XX asr boshlarida Fransiya
XIX asr oxiri-XX asr boshlarida Germaniya
XIX asr oxiri-XX asr boshlarida Angliya
XIX asr oxiri-XX asr boshlarida Amerika qo'shma shtatlari
XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Lotin Amerikasi davlatlari
XIX asr oxiri-XX asr boshlarida Rossiya
XIX asr oxiri-XX asr boshlarida Avstriya-Vengriya imperiyasi
XIX asr oxiri-XX asr boshlarida Italiya
XIX asr oxiri-XX asr boshlarida Bolqon davlatlari
XIX asr oxiri-XX asr boshlarida Osiyo davlatlari: Yaponiya, Xitoy, Hindiston, Eron, Afg'oniston, Turkiya
XIX asr oxiri-XX asr boshlarida Afrika mamlakatlari
1914-1918-yillardagi Birinchi jahon urushi
XIX asr oxiri-XX asr boshlarida fan va madaniyat rivojlanishi
XIX asr O'rtalarida o'zbek xonliklarining siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayoti
Rossiya imperiyasining O'rta Osiyoni bosib olishi
Rossiya imperiyasining Turkistondagi mustamlakachilik siyosati
XIX asr oxirida Turkistonda milliy-ozodlik harakatlari
Jadidlar harakati va uning Turkiston ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayotidagi ahamiyati
Turkiston va Birinchi jahon urushi
XIX asr oxiri-XX asr boshlarida Buxoro amirligi
XIX asr oxiri-XX asr boshlarida Xiva xonligi
Mustamlaka sharoitida Turkistonda madaniy hayot
Turkistonda 1917-yilgi ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar
Turkistonda Sovet hokimiyatining o'rnatilishi. Turkiston muxtoriyati
Turkistonda Sovetlar boshqaruvi tizimining mustahkamlanishi
Turkistonda Sovet hokimiyatiga qarshi harakat
Xorazm va Buxoroda demokratik harakatlarning o'sib borishi. Xonlik va amirlikning qulashi. BXSR va XXSR tashkil topishi
Milliy siyosat va davlat qurilishi masalalari. Milliy chegaralanish va O'zbekiston SSRning tashkil etilishi
Iqtisodiy siyosat. Turkistonda yangi iqtisodiy siyosat oqibatlari
Qishloq xo'jaligini isloh qilish. O'zbekistonda sanoatlashtirish. Madaniy/ma'rifiy siyosat
O'zbekistonda sanoatlashtirish sur'atlarini jadallashtirish va uning asoratlari
Qishloq xo'jaligini jamoalashtirish siyosati: uni arnalga oshirish usullari va fojiali oqibatlari
Milliy san'at va adabiyotning rivojlanishidagi yutuq va ziddiyatlar
Mustabid sovet rejimining O'zbekistondagi ommaviy qatag'on va terror siyosati. O'zbek xotin-qizlarini ozodlikka chiqarish jarayoni va muammolari
1918-1939-yillarda xalqaro munosabatlar
Rossiyada davlat to'ntarishi (1917-yildagi oktyabr to'ntarishi)
1918-1939-yillarda Rossiya
1918-1939-yillarda Germaniya
1918-1939-yillarda Fransiya
1918-1939-yillarda Buyuk Britaniya
1918-1939-yillarda Italiya va Ispaniya
1918-1939-yillarda Amerika qo'shma shtatlari
1918-1939-yillarda Lotin Amerikasi davlatlari
1918-1939-yillarda Osiyo va Afrika davlatlari
1918-1939-yillarda Xitoy #
1918-1939-yillarda Hindiston
1918-1939-yillarda Turkiya
1918-1939-yillarda Eron va Afgoniston
1918-1939-yillarda Yaponiya
1918-1939-yillarda Arab davlatlari: Suriya, Iraq, Misr, Jazoir, Marokash, Tunis
1918-1939-yillarda Tropik va Janubiy Afrika davlatlari
O'zbekiston Ikkinchi jahon urushi yillarida (1939-1945-yillar)
1946-1985-yillarda O'zbekiston. O'zbekiston xalq xo'jaligining urushdan keyingi ahvoli. Aholining milliy tarkibi
1971-1985-yillarda O'zbekistonda ijtimoiy-siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy hayot
Sanoat sohasidagi va qishloq xo'jaligidagi ziddiyatlar. Yangi yerlarni o'zlashtirish
Ekologik vaziyatning og'irlashishi. Orol fojiasi
Ma'naviy-madaniy hayot. Fan. Mutaxassis kadrlar yetishtirish
Mustabid tuzumning inqirozi va "Qayta qurish" siyosati. Iqtisodiyotda turg'unlik jarayonlarining chuqurlashuvu
O'zbekistonning davlat mustaqilligini qo'lga kiritish tomon yo'l tutishi. Xalq milliy ongining o'sishi
O'zbekistonning mustaqilligi yo'lidagi dastlabki qadamlar. Davlat Suverenitetining e'lon qilinishi
O'zbekiston Konstitutsiyasi va davlat ramzlarining qabul qilinishi
O'zbekistonning ma'muriy-hududiy tuzulishi
I.A. Karimov - mustaqil O'zbekistonning birinchi Prezidenti
Milliy davlatchilik poydevorining barpo etilishi. Oliy Majlis. O'zbekiston Respublikasi parlamenti
Oliy Majlisning qonunchilik faoliyati
Ijro etuvchi hokimiyat organlari
Mahalliy o'zini-o'zi boshqarish organlari. O'z-o'zini boshqarish organlarining tashkil etilishi
O'zbekistonning bozor iqtisodiyotiga o'tishi. O'zbekiston iqtisodiyotining rivojlanishi
Ko'p ukladli iqtisodiyot va mulkdorlar qatlamini shakllantirish
Yevropa Ikkinchi jahon urushi arafasida
Ikkinchi jahon Urushining kengayib borishi
Ikkinchi jahon Urushining 1941-1944-yillardagi asosiy janglari
Ikkinchi jahon urushining tugashi. Fashistlar Germaniyasining tor-mor qilinishi
Dunyo "Sovuq urush" davrida
Yevropaning birlashuvi
Mustamlaka tuzumining parchalanishi
BMTning XX-XI asrlarda jahondagi roli
"Sovuq urush"ning yakunlanishi
AQSh Ikkinchi jahon urushidan keyingi davrda
1945-1991-yillarda SSSR
1991-2015-yillarda Rossiya Federatsiyasi
Buyuk Britaniya Ikkinchi jahon urushidan keyingi davrda
Fransiya Ikkinchi jahon urushidan keyingi davrda
Italiya Ikkinchi jahon urushidan keyingi davrda
Germaniya Ikkinchi jahon urushidan keyingi davrda
MDH mamlakatlari 1991-2015-yillarda
Markaziy Osiyo mamlakatlari 1991-2015-yillarda
Janubi-G'arbiy Yevropa mamlakatlari Ikkinchi jahon urushidan keyin: Portugaliya, Polsha, Vengriya, Chexoslavakiya, Yugoslaviya, Bolgariya, Ruminiya, Gretsiya, Albaniya
O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari
Mustaqil O'zbekistonda siyosiy partiyalar va jamoat tashkilotlarining shakllanishi
Aholini kuchli ijtimoiy himoyalash - davlat siyosatining bosh yo'nalishi
Millatlararo totuvlikni ta'minlash choralarining amalga oshirilishi #
Milliy xavfsizlik xizmatining shakllanishi #
Bozor iqtisodiyotiga o'tish. "O'zbek modeli".
Iqtisodiy islohotlar strategiyasi
Iqtisodiyotning agrar sohasidagi o'zgarishlar
Makroiqtisodiyotni barqarorlashtirishga erishish
O'zbekiston - zamonaviy avtomobil ishlab chiqaruvchi mamlakat
Ma'naviy qadriyatlarning tiklanishi va milliy o'zlikni anglash. Milliy gadriyatlar. Diniy qadriyatlaming tiklanishi
Milliy istiqlol va Amir Temur merosi. Milliy istiqlol g'oyasi
Ta'lim taraqqiyoti
Madaniyat va sport sohalaridagi yutuqlar
XXI asr bo'sag'asida dunyo. O'zbekistonning siyosiy va iqtisodiy imkoniyatlari. O'zbekiston - BMT a'zosi
O'zbekistonning jahon hamjamiyati bilan hamkorligi
1946-2015-yillarda Osiyo davlatlari: Yaponiya, Hindiston, Pokiston, Afgoniston, Eron, Turkiya, Janubiy Koreya, KXDR, Xitoy
1946 - 2015-yillarda Janubi-G'arbiy Osiyo davlatlari: Singapur, Filippin, Tailand, Malayziya, Vyetnam, Laos, Indoneziya, Myanma
1946-2015-yillarda arab davlatlari: Iroq, Suriya, Misr, Saudiya Arabistoni, Isroil, Jazoir, Marokash, Tunis, Liviya
Ikkinchi jahon urushidan keyingi davrda Tropik va Janubiy Afrika davlatlari
1946-2015-yillarda Lotin Amerikasi davlatlari: Braziliya, Argentina, Kuba
XX asr - XXI asr boshlarida fan rivojlanishi
XX asr - XXI asr boshlarida madaniyat taraqqiyoti
Boltiq bo'yi davlatlari #

Поиск

Там мы публикуем различные ЕГЭ и DTM варианты, решения школьных экзаменов, видеоуроки и многое другое.

Сборники тестов

ЦТ, Беларусь

DTM тесты, Узбекистан
DTM варианты
Онлайн ДТМ тестирование

Решебники

Физика
Математика

Онлайн тестирование

Английский язык Английский язык
Русский язык Русский язык
Математика Математика
Биология Биология
География География
История История

База знаний по предметам

Физика Физика
Математика Математика
Информатика Информатика
Литература Литература
Английский язык Английский язык
Русский язык Русский язык
Химия Химия
История История
География География
Биология Биология

Все разделы

"Test-Uz.Ru" © 2014-2024. Информационный портал для школьников, абитуриентов, студентов и учителей

О сайте | Обратная связь