11-sinf uchun kimyo onlayn darslar

Onlayn darslarning to'liq ro'yxati.

Bu yerda siz 11-sinf uchun onlayn kimyo onlayn darslarini tomosha qilishingiz mumkin

№ урока Тема
1 Atom tuzilishi. Atom tarkibidagi elektronlarni pog'ona va pog'onachalarga joylashishi s.p.d elementlar misolida. Elektron ko'chish hodisasi. 13 daqiqa 35 soniya
2 Kvant sonlar. Pauli prinsipi. Hund qoidasi. Klechkovskiy qoidasi. Atom va ionlarning elektron formulalari. Valent elektronlar tushunchasi. 18 daqiqa 12 soniya
3 Davriy qonun. D.I.Mendeleyevning davriy sistemasi. Davriy qonunning ta'rifi. Davrlar, guruhlar va ularning turlari. 16 daqiqa 7 soniya
4 Atom tarkibi. Izotop. Izobar haqida tushuncha. 19 daqiqa 41 soniya
5 Kimyoviy bog'lanish turlari: kovalent qutbli, kovalent qutbsiz, donor-akseptor bog'lanish, metali, ion va vodorod bog'lanishlar 17 daqiqa 15 soniya
6 Kristall panjara turlari. Elementar yacheyka. Molekulyar kristall panjara. ionli kristall panjara. 14 daqiqa 9 soniya
7 Mavzularga doir masalalar yechish va mashqlar bajarish. 21 daqiqa 6 soniya
8 Modda miqdori. 15 daqiqa 38 soniya
9 Avogadro qonuni va undan kelib chiqadigan xulosalar. 14 daqiqa 44 soniya
10 Ekvivalent. Oddiy va murakkab moddalarning oksid, asos, kislota, tuz ekvivalentini topish. 9 daqiqa 58 soniya
11 Ekvivalentlik qonuni. Ekvivalent hajm. 14 daqiqa 9 soniya
12 Mendeleyev-Klapeyron tenglamasi. 13 daqiqa 56 soniya
13 Mavzularga doir tajribalar, masalalar yechish va mashqlar bajarish. 13 daqiqa 8 soniya
14 O'tilgan mavzular asosida masalalar yechish 18 daqiqa 32 soniya
15 Kuchli va kuchsiz elektrolitlar 12 daqiqa 30 soniya
16 Mavzularga doir masalalar yechish va mashqlar bajarish. 13 daqiqa 11 soniya
17 Tuzlar gidrolizi va unga ta'sir qiluvchi omillar 19 daqiqa 5 soniya
18 Tuzlar gidrolizga doir laboratoriya tajribasi va testlar yechish 17 daqiqa 37 soniya
19 Eritmalar haqida tushuncha Eritma turlari 12 daqiqa 7 soniya
20 Eruvchanlik 13 daqiqa 1 soniya
21 Eruvchanlik asosida masalalar yechish 13 daqiqa 0 soniya
22 Eritma va eruvchanlikka oid testlar, masalalar yechish 14 daqiqa 4 soniya
23 Eritmalar mavzusiga doir masalalar yechish 14 daqiqa 59 soniya
24 Eritmalardagi moddalarning atomlar sonini topish bo'yicha masalalar 16 daqiqa 36 soniya
25 Eritmalarda sodir bo'ladigan reaksiyalar bo'yicha masalalar yechish 14 daqiqa 52 soniya
26 Eritma konsentratsiyasi va uni ifodalash usullari. Foiz konsentratsiyasi 13 daqiqa 40 soniya
27 Eritma mavzusiga doir testlar va masalalar yechish 18 daqiqa 22 soniya
28 Foiz konsentratsiyasi mavzusiga doir masalalar va ularning yechimi 13 daqiqa 21 soniya
29 Foiz konsentratsiya, eritma massasi, hajmi va zichligi orasidagi bog'lanish 14 daqiqa 3 soniya
30 Gazlar aralashmasi. O'rtacha molekulyar massa Gazlar aralashmasida hajmiy ulush va massa ulush. 13 daqiqa 24 soniya
31 Molyar konsentratsiya 21 daqiqa 55 soniya
32 Masalalar yechish 14 daqiqa 54 soniya
33 Masalalar yechish 13 daqiqa 28 soniya
34 Masalalar yechish 21 daqiqa 55 soniya
35 Foiz va Molyar konsentratsiya o'rtasida bog'lanish 17 daqiqa 10 soniya
36 Foiz va Normal konsentratsiya o'rtasida bog'lanish 14 daqiqa 7 soniya
37 Turli molyar konsentratsiyali eritma tayyorlash. Foiz konsentratsiyali eritmalardan molyar yoki normal konsentratsiyali eritma tayyorlash va hayotda qo'llash 19 daqiqa 53 soniya
38 O'tilgan mavzular yuzasidan test, masala va mashqlar bajarish 19 daqiqa 14 soniya
39 Reaksiya tezligi haqida tushuncha. Reaksiya tezligiga ta'sir etuvchi omillar 13 daqiqa 5 soniya
40 Kimyoviy reaksiya tezligi haqida tushuncha. Reaksiya tezligiga ta'sir etuvchi omillar 14 daqiqa 48 soniya
41 Reaksiya tezligiga bosim, hajm va haroratning ta'siri 12 daqiqa 33 soniya
42 Tezlik mavzusi bo'yicha misol va masalalar yechish 8 daqiqa 17 soniya
43 Qaytar va qaytmas reaksiyalarga doir tajribalar. Testlar yechish 10 daqiqa 55 soniya
44 Qaytar va qaytmas reaksiyalar 14 daqiqa 38 soniya
45 Kimyoviy muvozanat mavzusiga oid test topshiriqlarini yechish 20 daqiqa 3 soniya
46 Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarini yarim reaksiya usuli bilan tenglashtirish 13 daqiqa 20 soniya
47 Mavzularga doir mashqlar bajarish 15 daqiqa 57 soniya
48 Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarini eritma muhitiga bog'liqligi 12 daqiqa 36 soniya
49 Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalariga doir testlar yechish 15 daqiqa 17 soniya
50 Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarini eritma muhitiga bog'liqligi 7 daqiqa 53 soniya
51 Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarini eritma muhitiga bog'liqligi 15 daqiqa 17 soniya
52 Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarida moddalarning ekvivalent og'irliklarini aniqlashga doir masalalar yechish 10 daqiqa 28 soniya
53 Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarini eritma muhitiga bog'liqligi yuzasidan mashqlar bajarish 19 daqiqa 2 soniya
54 Eritma muhitini aniqlashga doir masalalar yechish 11 daqiqa 11 soniya
55 Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarida moddalarning ekvivalent og'irliklarini aniqlash 10 daqiqa 26 soniya
56 Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarini yarim reaksiya usuli bilan tenglashtirishga doir masalalar yechish 11 daqiqa 42 soniya
57 Tezllik mavzusi bo'yicha masalalar va ularning yechimi 9 daqiqa 29 soniya
58 O'tilgan mavzularni takrorlash 12 daqiqa 28 soniya
59 Elektroliz tushunchasi. Suyuqlanma elektroliz 12 daqiqa 33 soniya
60 Suvli eritmalar elektrolizi. Metallarning aktivlar qatori 11 daqiqa 46 soniya
61 Suyuqlanma va suvli eritmalar elektrolizi reaksiya tenglamalarini tuzish bo'yicha mashqlar bajarish 13 daqiqa 56 soniya
62 Elektroliz qonunlari 15 daqiqa 47 soniya
63 Elektroliz mavzusiga doir masalalar yechish 15 daqiqa 1 soniya
64 Elektroliz mavzusiga doir masalalar va ularning yechimi 15 daqiqa 46 soniya
65 ELektroliz ,avzusiga oid testlar yechish 11 daqiqa 57 soniya
66 Elektroliz mavzisiga oid masalalar yechish 13 daqiqa 56 soniya

Поиск

Там мы публикуем различные ЕГЭ и DTM варианты, решения школьных экзаменов, видеоуроки и многое другое.

Сборники тестов

ЦТ, Беларусь

DTM тесты, Узбекистан
DTM варианты
Онлайн ДТМ тестирование

Решебники

Физика
Математика

Онлайн тестирование

Английский язык Английский язык
Русский язык Русский язык
Математика Математика
Биология Биология
География География
История История

База знаний по предметам

Физика Физика
Математика Математика
Информатика Информатика
Литература Литература
Английский язык Английский язык
Русский язык Русский язык
Химия Химия
История История
География География
Биология Биология

Все разделы

"Test-Uz.Ru" © 2014-2024. Информационный портал для школьников, абитуриентов, студентов и учителей

О сайте | Обратная связь