Quyida keltirilganlar orasidan sof element - organik birikmalarni ajra

A) 1,2, 6
B) 1, 4, 5, 6
C) 4, 5, 6
D) 2, 3, 6 1 ...3d104s2 ^ ...3d104s2 a) kamayadi; b) ortadi. A) 1-a, 2-b, 3-a B) 1-b, 2-b, 3-b C) 1-a, 2-b, 3-b D) 1-a, 2-a, 3-a 52. (v13-109-23) Kimyoviy elementlar davriy sistemasidagi 34-elementning vodorodli birikmasi, yuqori oksidi, gidroksidi qanday xossalar namoyon qilishini mos ravishda belgilang. 2 kislotali; 2) asosli; 3) amfoter. A) 1,2,1 B) 1,1,1 C) 1,1,3 D)2, 1,3 53. (v13-111-34) Quyidagi qaysi element atomi bitta elektronini eng oson beradi? A) Na11 B) Si14 C) Al13 D) Mg12 54. (v13-117-5) Quyidagi elektron konfiguratsiyaga ega bolgan elementlar qatorida metallik xossalari qanday ozgaradi. ...3d104s2 ...3d54s2 * —...5s25p2~~3~* ...4d105s2 a) kamayadi; b) ortadi. A) 1-a, 2-a, 3-a B) 1-a, 2-b, 3-b C) 1-b, 2-a, 3-a D) 1-a, 2-b, 3-a 55. (v13-121-28) Qaysi qatordagi moddalarda asoslik xossalari ortib boradi? A) AI2O3, Si02, CO2 B) U2O, BeO, B2O3 C) Li20, Na20, K20 D) CaO, MgO, BeO 56. (v13-128-2) Elektrmanfiyligi ortib borish tartibida joylashtirilgan elementlar qatorini belgilang. A)H, Li, Na B) Al, Si, P C) Cl, S, P D) Ni, Co, Fe 57. (v15-102-17) Berilgan tartibda element ionining radiusi qanday ozgaradi? At3* —U АГ -3-> At5* -*-> At7* a) ortadi; b) kamayadi; c) ozgarmaydi. A) 1-c; 2-a; 3-b B) 1-b; 2-c; 3-b C) 1-b; 2-a; 3-c D) 1-a; 2-b; 3-b 58. (v15-109-15) Berilgan tartibda element ionining radiusi qanday ozgaradi? S4* —U S2“ -2-». S2* -2-» s6* a) ortadi; b) kamayadi; c) ozgarmaydi. A) 1-c; 2-a; 3-b B) 1-b; 2-a; 3-c C) 1-b; 2-c; 3-b D) 1-a; 2-b; 3-b 3 H20<y —> H20(g); 4 C(1s zs22p2) -> A) 2,4 C)1,3 67. (v20/21-141-30) Ekzotermik jarayonlar sxemasini korsating 1) H + H -> H2; 2) СаСОз(д.) —> CaO(q.) + C02(g)| 3) H20(g) -> НгОц.,; 4) Be(1s22s2) -и. Be(1s22s12p1). 5 A) 1,3 B) 1, 4 C) 2, 3, 4 D) 2, 3 68. (v21-101-5) Termokimyoviy tenglamalardan foydalanib 18 kg suvni toliq parchalash uchun zarur issiqlikni olish uchun eng kamida qancha hajm (m3, n. sh.da) atsetilen yoqish kerak ekanligini aniqlang: а) 2C2H2(g) + 502(9) — —^ 4C02(g) + 2H20(s) + 2600 kJ; 6 2H20(s) —02(g) + 2H2(g) - 572 kJ. A) 0,493 B) 49,3 C) 493 D) 4,93 69. (v21-101-9) Quyidagi termokimyoviy reaksiya tenglamasidan foydalanib xlor bilan reaksiyaga kirishgan natriy massasini hisoblang, bunda 41 kJ energiya ajralgan 2Na(q) + Cl2(g) = 2NaCI(q) + 822 kJ. A) 4,6 B) 6,9 C) 2,3 D) 3,45 70. (V21-101-10) CaO + C02 = CaC03 Reaksiyada 20 g kaltsiy karbonat hosil bolishida 32 kJ energiya ajraldi. 1 mol kaltsiy karbonat parchalanishining issiqlik effektini aniqlang. % A) +160 B) +320 C) -320 D)-160 7 (01-11-31) Vodorod sulfidning havodagi hajmiy ulushi 0,001% bolgar.da, hidi yaxshi seziladi. Shu havodagi vodorod sulfidning massa ulushini (%) toping. A) 1,5-10-^ В) 1,2-Ю"4 8 C) 0,12 D) 0,012
E) 0,0012 9 (96-15-84) Karborund tarkibiga uglerod 10 bilan yana qanday kimyoviy element kiradi? 11 A) Al B) Si С) О 4 D) Ca 12 E) F 13 (96-7-41) Laboratoriyada ammiak quyidagi usullardan qaysi biri yordamida olinadi? A) 3H2 + N2 = 2NH3 B) NH4OH —^ NH3 + H20 C) NH4Cr -> NH3 + HCI D) 2NH4CI + Ca(OH) = CaCI2 + 2NH3 + 2H20 E) NH4NO3.... NH3 + HN03 * 14 (96-10-38) Massasi 100 g bolgan konsentrlangan (63% li) nitrat kislota eritmasida necha gramm mis eriydi? Reaksiya natijasida necha litr (n. sh. da) gaz ajralib chiqadi? [Ar(Cu) = 64, Ar(N) = 14] A) 16 g Cu, 11,2 I gaz B) 32 g Cu, 11,2 I gaz C) 32 g Cu, 22,4 I gaz D) 16 g Cu, 5,6 I gaz 4 E) 32 g Cu, 5,6 I gaz 15 E) HCI + 02 16 (01-6-71) Quyidagi gazlar aralashmasiga HCI + NO + CO mol miqdorda 02 qoshildi. Hosil bolgan aralashma ishqor eritmasi orqali otkaziladi. Eritmada yutilmay qolgan gazlar aralashmasini korsating. A) NO + CO B) GO + 02 * 17 C) HCI + NO D) NO + Q2

Ответ:


Сборник: Kimyo
Параграф: 98. Element-organik birikmalar
База репетиторов
Проходные баллы в институтах Узбекистана
Список вузов Узбекистана
Решение домашней работы

Онлайн тестирование

Английский язык Русский язык
Математика Физика
Биология География
История

База знаний по предметам

Физика Математика
Информатика Литература
Английский язык Окружающий нас мир
Русский язык Химия
История География
Философия Астрономия
Медицина Обществознание
ОБЖ Черчение
Биология Чтение
Экономика Экология

Вход на сайт

Популярные записи

Школьные учебники для 7 класс ... (112360)
Школьные учебники для 5 класс ... (102532)
Школьные учебники для 6 класс ... (96644)
Школьные учебники для 11 клас ... (75770)
Русский язык 2018 ... (67196)
Идеи, выдвинутые в книге През ... (61837)
Математика 2018 ... (53835)
Пять принципов «Узбекской мод ... (50836)
Школьные учебники для 8 класс ... (42103)
Школьные учебники для 4 класс ... (40422)

Популярные книги

Математика 5 класс - Узбекист ... (166241)
Математика 6 класс - Узбекист ... (165611)
История Древнего Мира 6 класс ... (135670)
Математика 4 класс - Узбекист ... (133426)
Русский язык 5 класс - Узбеки ... (130121)
Алгебра 7 класс - Узбекистан, ... (110501)
История Узбекистана 7 класс - ... (106007)
Русский язык 6 класс - Узбеки ... (105422)
Ботаника 6 класс - Узбекистан ... (97972)
Алгебра 8 класс - Узбекистан, ... (96209)"Test-Uz.Ru" © 2014-2022. Информационный портал для школ, лицеев, колледжей и ВУЗов

О сайте
Обратная связь