Quyidagi sxemadagi 3 modda nomini korsating. Butanol-1 h?soa+>u.9.:

A) izobutilatsetat
B) uchlamchi butilatsetat
C) ikkilamchi butilatsetat
D) butilatsetat
E) sirka angidrid 42. uning halqa boyicha gidrogenlangan mahsulotidan farqini topish uchun imkon beradigan reagent(lar)ni korsating: 1) kumush (I) oksidning ammiakdagi eritmasi; 2) FeCI3; 3) HOI; 4) NaHS03; 5) Su(ON)2; 6) HCN. A) 5 B) 1, 6 C) 2, 4 D) 3, 5 E) 2 43. (00-7-44) Sxemadagi X modda nomini korsating. X......Ъ......> Y Na0H+H2?......-> CH3CH(OH)CH2CH2 О A) metilsiklopropan B) siklobutan C) izobutan D) buten-1 E) butin-2 44. (00-7-45) Sxemadagi X modda nomini korsating. X Br? > Y butadiyen-1,3. A) buten-1 B) butin-1 C) siklobutan D) izobutan E) butin-2 45. (00-8-11) Qaysi reagentlar yordamida quyidagi jarayonlarni amalga oshirish mumkin? nitrobenzol —> anilin —Y—> —> fenilammoniy-bromid 1) X = NH4CI; 2) X = (NH4)2S; 3) X = NH4N03; 4) Y = Br2; 5) Y = HBr; 6) Y = NaBr. A) 2, 4 B) 3, 5 C)1,6 D) 3, 6 E) 2, 5 46. (00-10-43) Quyidagi sxemalardagi oxirgi (X) moddaning formulasini aniqlang: propil spirti —A—Ав2° > X. A) CH2(OH)-COOHB) CH3CHO С) HCOOH D) CH3CH2COOH E) CH3CH2OH 47. (01-1-68) Quyidagi sxema oxirida hosil bolgan mahsulotni va qaysi bosqichda Vyurs reaksiyasidan foydalanilganini aniqlang. CO + 2H2 . p?kM-.....>Xj +.HCI......>X2............> —» Хз 4*.....> Хц. Ne0H. н?°. > X5 A)etan,V В) etanol, III C) etilen, II D) etanol, V E) atsetilen, IV 48. (01-5-19) Quyidagi ozgarishlar natijasida hosil bolgan X5 moddani aniqlang. 1 -brom-2-metilbutan K0Hspirt > X^ _^ X2 K0Hspirt >X3 ........^2?^->X4--^X5. A) 2,3,4,5-tetrametilgeksan B) 2,4-dimetiloktan C) 3,3,4,4-tetrametilgeksan D) 3,3,4-trimetilgeptan E) 2,3,3,5-tetrametilgeksan 49. (01-5-44) Quyidagi ozgarishlar natijasida hosil bolgan X5 modda qanday nomlanadi? Etanal H2,ni > X1 ы4о°с ) -» X2 HBr.. > Хз X, ^Kam.. > X5 A) butin-1 B) butin-2 C) butadiyen-1,3 D) siklobutan E) buten-2 50. (01-6-38) Quyidagi ozgarishlar natijasida hosil bolgan X5 moddani aniqlang: natriy atsetat Na0Hf X2 .......LawХз .. X4.........Xs. A) 1,3,5-trinitrobenzol B) 1,2,5-trinitrobenzol C) 2,3,4-trinitrotoluol D) 2,4,6-trinitrotoluol E) 2,3,5-trinitrotoluol 51. (01-10-19) Quyidagi sxema asosida hosil boladigan modda "M" ni aniqlang. k°h^ CeC.j A) metilatsetat B) etilenglikolning etil efiri C) metiletil efir D) etilatsetat # E) dietil efir 52. (01-10-47) Quyidagi genetik ozgarishlar qatorida qaysi X modda hosil boladi? Izobutan A > _^ g pohmerlanish ^ q A) (-CH2CH(C2H5)-)n B) (-СН(СНз)СН(СНз?п C) (-C(CH3)2CH2-)n D) (-CH2CHCHCH2-)n E) (-CHC(C2H5)-)n 53. (01-10-48) Quyidagi genetik ozgarishlar qatorida hosil bolgan X moddani korsating. Butan Sr2./?v ^ д KOH+spirt ^ g polimerlanish ^ q A) (-СН(СНз)СН(СНзНп B) (-С(СНз)2СН2-)п C) (-CH2CH(C2H5)-)n D) (-CH2CHCHCH2-)n E) (-CHC(C2H5)-)n 54. (01-11-43) Quyidagi sxemaning oxirgi mahsulotish korsating. Siklobutan —A 2K0H+spirt > в A) [-CH2CHCHCH2-]n B) [-CHC(C2H5)-]n C) [-CH2C(CH3)2-]n D) [-СН(СНз)СН(СНз)-]п E) [-CH2CH(C2H5Hn 55. (02-1-32) Glitserin, formalin va sirka kislota eritmalarining bir-biridan farqini topish uchun qaysi moddalardan foydalanib, sifat reaksiyasini bajarish mumkin? A) suyultirilgan nitrat kislota B) kumush (I) oksidning ammiakdagi eritmasi C) bromli suv D) qizdirilgan mis simi E) yangi tayyorlangan mis (II) gidroksid 56. (02-1-38) Quyida keltirilgan genetik ozgarish mahsuloti X5 modda etilatsetat bolsa, boshlangich modda va Xi - X* lar nomlarini toping.CnH2n+2-j_> X1 .........> x2 -Ж-* ->x3..........e ,>X4......RCH*0H >Xs 1) etilen; 2) metan; 3) etin; 4) eten; 5) metanol; 6) etanol; 7) propion kislota; 8) formaldegid; 9) atsetaldegid; 10) etan kislota. A) 1, 3, 9, 6 B) 4, 9, 6, 10 C)6, 8, 9, 10 D) 3, 9, 6, 10 E) 7, 8, 9, 10 57. (02-2-19) Quyidagi genetik ozgarishlar qatorida hosil bolgan A, В va C moddalar nomlarini aniqlang: 1,3-dixlorbutan +Zn- > A.......-+-H^.....> В.......+KOH- > C. A) metilsiklopropan; 2-brombutan; butanol-2 B) 2-metilpropan; 1-metil-2-brombutan; buten-2 C) siklobutan; bromsiklopropan; metilsiklopropan D) pentan; butilbromid; n-butan E) n-butan; brombutan; siklobutan 58. (02-3-36) Quyidagi sxemada qatnashuvchi moddalarni korsating. Sellyuloza glyukoza " > glyukozaning pentansetati: 1) (CH3CO)2Q; 2) H20 + H2S04; 3) [Ag(NH3*)2]OH; 4) HN03; 5) H20 + NaOH. A) 1,4 B) 2, 1 C)4,5 D) 2, 5 E) 3, 5 59. (02-4-13) Quyidagi ketma-ketlikdagi boshlangich modda X ni korsating: x 2HC, > Y> metilizobutiIketon. A) metilizobutilaletilen B) 4-metilpentadiyen-1,3 C) 4-metil-1-pentin D) 3-metilbutin-1 E) 4-metilpentin-2 60. (02-4-37) Quyidagi ozgarishlar oxiridagi moddani toping. 2-metilpropan kislota—... NaOH, cn ^ ^ CH3OH> H+ A) akriI kislota B) metilmetakrilat C) metilakrilat D) sut kislotaning metil efiri 4 E) 2-metoksidrodan kislota 61. (02-4-39) Quyidagi sxemadagi X moddani toping. CH3CH2COOH —... -........N?OH--cn > ... A) alanin B) glikokol C) anilin D) р-aminopropin kislota E) propion kislota amidi 62. (02-6-70) Quyidagi ozgarishlar sxemasiga asoslanib, В va C moddalarni aniqlang. CH3CHCH2. > A —В + C A) propanal va suv B) propan kislota va suv C) atseton va vodorod peroksid D) atseton va vodorod E) propanal va vodorod peroksid 63. (02-6-71) Kumush oksidning ammiakli eritmasi bilan reaksiyaga kirishadigan reagentlarni aniqlang. A) etin, etilen, atsetaldegid B) propin, butan-2, propion aldegid C) glyukoza, formaldegid, chumoli kislota D) butin-1, buten-1, propanal E) riboza, propin, pentin-2 64. (03-1-54) Quyidagi ozgarishlar natijasida hosil bolgan X5 moddani aniqlang. CH3COH -%-*?--> X1......... -> x2 .HCl > Хз Na > X4 —> Xs A) etan B) oktan C) izobutan D) butan E) buten-1 65. (04-1-790) Quyidagi genetik qatordagi oxirgi mahsulotni aniqlang. butadiyen-1,3 —x .......^0/ ^ > _^ у KOH-spirt ^ y_ A) butadiyen-1,2 B) buten-1 C) buten-2 D) siklobutan E) butandiol-3,1 66. (04-1-793) Ayrim-ayrim idishlarda berilgan atsetilen va etilenning bir-biridan farqini qaysi modda yordamida aniqlash mumkin? A) kaliy permanganatning suvli eritmasi B) bromli suv C) kaliy permanganatning kislotali eritmasi D) mis (I) xloridning ammiakdagi eritmasi E) kumush nitrat 67. (04-1-812) Quyidagi ozgarishlar ketma-ketligida А, В, C va D larni aniqlang. C3H6 + A —^ В 02 "2°; H2S°4 > C + D: 1) siklogeksan; 2) geksan; 3) benzol; 4) 1,3-butadiyen; 5) etilbenzol; 6) propanal; 7) stirol; 8) izopropilbenzol; 9) vinilbenzol; 10) fenol; 11) dimetilketon. A) 2, 4, 7, 11 B)3, 8, 10, 11 C) 1, 3, 5, 9 D) 5, 7, 9, 11 E) 6, 8, 10, 11 68. (05-1-452) Quyidagi genetik ozgarishlar qatorida hosil bolgan X moddani korsating. Pentan fir2 ) Д KOH+spirt ^ g polimerianish ^ A) (-CH(CH3)CH(CH3)-)n B) (-C(CH3)2CH2-)n C) (-CH(C2H3)CH(CH3Hn D) (-CH2CHCHCH2-)n E) (-CH(C3H7CH-)n 69. (v4-101-16) Quyidagi sxemada hosil bolgan moddani toping: C -» C2H2 A B. A) CQOH B) NH2-CH2CQOHCOOH C) CH3COOH D) C02 E) HCHO 70. (v4-101-32) Berilgan sxemadagi I va II reagentlarni toping. Maltoza —glyukoza —^ glyukon kislota. 1) H20 + OH"; 2) H20 + H+; 3) kons HN03; 4) [Ag(NH3)2]OH. A) 2, 4 B) 1, 3 C)3, 4 D) 2, 3 E) 1, 4 71. (v4-103-29) Uchta probirkada quyidagi uchta gaz - butan, buten-1 va butin-1 berilgan. Ularni bilib olish uchun sifat reaksiyasini bajarishga imkon beradigan moddalarni tanlang: 1) bromli suv; 2) kaliy permanganatning kislotali eritmasi; 3) kaliy ishqori; 4) kumush xloridning ammiakdagi eritmasi; 5) mis (II) gidroksid. A) 2, 4, 5 B) 1, 4, 5 C)1,2, 4 D) 3, 4, 5 E) 2, 3, 5 72. (v4-112-29) Quyidagi ozgarishlar natijasida hosil bolgan A, В va C moddalar nomlarini aniqlang. 1,3-dixlorbutan +Zn > A +HBr > В C A) siklobutan; bromsiklopropan; metilsiklopropan B) n-butan; brombutan; siklobutan C) metilsiklopropan; 2-brombutan; butanol-2 D) pentan; butilbromid; n-butan E) 2-metilpropan; 1-metil-2-brombutan; buten-2 73. (v4-118-16) Qaysi karbon kislota "kumush kozgu" reaksiyasiga kirishadi? A) propion kislota B) metan kislota * C) sirka kislota D) chumoli aldegidi E) moy kislota 74. (v4-120-30) Quyidagi ozgarishlar natijasida hosil bolgan X5 moddani aniqlang. kaliy atsetat KOH-f > X1_150Q°C > _> X2 fC(a/rf) ) X3 CH3, CI,AICI3 x X4 ш°з > X5 A) 2,3,4-trinitrotoluol B) 2,3,5-trinitrotoluol C) 1,3,5-trinitrobenzol D) 2,4,6-trinitrotoluol E) 1,2,5-trinitrobenzol 75. (v4-121-29) Songgi mahsulotni korsating. Siklobutan ^ >A 2K0H+sp,ff > _^ g роШ erianish ^ q A) [-CH2C(CH3)2-]n B) [-CH2CH(C2H5Hn C) [-CH2CHCHCH2-]n D) [-CH(CH3)CH(CH3Hn E) [-CHC(C2HsHn 76. (v5-102-16) Sxemaga asosan X5 moddani aniqlang: ch4 1500,0 >x, >x2— —> Хз -.....^........>X, >X5 A) aminosirka kislota B) 2-amino-2-xlorsirka kislota C) sirka kislota D) xlorsirka kislota E) alanin 77. (v5-110-32) 0zgarishlar natijasida hosil bolgan A, В va C moddalarni aniqlang. C2H4 ...™n?4/suv > A —В HCI > C 1) C2H5OH; 2) CHCI2CH3; 3) CH2CICH2CI; 4) CH2OHCH2CI; 5) CH2OHCH2OH; 6) C2H5CI. A) 4, 5, 2 B) 5, 4, 3 C) 1,6,4 D) 1, 5, 6 E) 5, 6, 3 78. (v5-110-36) 2-brom-2,3,3-trimetilbutan ->K0H(sp) > Xj..........x2 —Хз reaksiyadagi X3 - ... . A) 2,2,3,3-tetrametilpentan B) 2,2,3,3,4-pentametilgeptan C) 2,2,3,3,4,4-geksametilpentan D) 2,2,3,3,4,4,5,5-oktametilgeksan E) 2,2,3,3-tetrametilbutan 79. (v5-111-14) Ikkita probirkada glyukoza va saxaroza eritmalari berilgan. Ularni qandayfarq qilish mumkin? A) kumush nitratning ammiakdagi eritmasi tasirida B) mazasini tatib korib C) oksidlovchi tasir ettirib D) yod eritmasi tasirida E) mis (II) gidroksid tasir ettirib 80. (v5-112-12) Quyidagi ozgarishlar natijasida hosil bolgan A modda tarkibida nechta uchlamchi uglerod atomi bor? CH3-CH(CH3)-CH2-COONa A/a0"r--> A) 2 B) 4 C)0 D) 3 E) 1 81. (v5-112-16) Quyidagi sxemada hosil boladigan Y moddani aniqlang. CH3COOH —X > A) etan kislota B) р-aminopropion kislota C) xlorsirka kislota D) glikokol E) alanin 82. (v5-113-14) Kraxmalni boshqa uglevodlardan farqlash uchun qaysi reaktivdan foydalanish kerak? A) yod eritmasi B) bromli suv C) mis (II) gidroksid D) natriy ishqori E) AgN03 ning ammiakdagi eritmasi 83. (v5-113-30) Quyidagi ozgarishlarning qaysi bosqich(lar)ida toyinmagan uglevodorod(lar) hosil boladi? 1,3-dibrompropan —(1 )A —Hz/Pf -> -> (2)B.....-Br2/hv > (3)C .........."a0H/sp > — (4)D —^ (5)E (6)F. A) 4 B) 6 C) 1 va 3 D) 2 va 5 E) 2, 4 va 6 * 84. (v5-114-31) Quyidagi ozgarishlar natijasida hosil bolgan X, Y, Z moddalarni aniqlang. benzol X *"HC/(mQ,/). > } у NaOH 1) 1,2-dinitrobenzol; 2) nitrobenzol; 3) karbol kislota; 4) 3-nitroxlorbenzol; 5) 3-nitroanilin; 6) fenilammoniy xlorid; 7) xlorbenzoi; 8) anilin. A) 4, 5,7 B)3, 4, 6 C) 2, 6, 8 D) 2, 5, 8 E)1, 3, 5 85. (v5-114-32) Sxemaga asosan hosil bolgan A, В va C moddalarni aniqlang. 1,4-dixlorbutan -2*-* A > 1) siklobutan; 2) metilsiklobutan; 3) 1,3-dibrombutan; 4) 1,4-dibrombutan; 5) butadiyen-1,2; 6) butadiyen-1,3. A) 3,1,2 B) 1, 4, 6 C)1,3, 6 D) 6, 3, 1 E) 2, 4, 5 86. (v5-115-31) Quyidagi 0zgarishlar natijasida hosil bolgan А, В, C moddalarni aniqlang. 1,6-dibromgeksan— ) Д Pd/300°C ^ g HN02/H^Q4 ^ 1) 2-nitrogeksan; 2) geksan; 3) siklogeksan; 4) geksadiyen-1,5; 5) benzol; 6) nitrobenzol. A) 3, 2, 1 B) 2, 4, 5 C)3, 5, 6 D) 2, 3, 6 E) 3, 4, 5 87. (v5-116-36) Sxemaga asosan qaysi bosqich(lar)da toyinmagan uglevodorod(lar) hosil bolishini aniqlang. izopentan c2,hv > (1 )A KOH/s^- > (2)B Br2.....> (3)C —Ш-+ (4)D. A) 4 B)3, 4 C) 2 D) 1, 3 E) 2, 4 88. (V5-121-33) CH4 15(X)°--> Xi ........"2° > ->X2 - [°-U Хз . X4 NH* > A sxema boyicha olingan A moddaning nomi - ... . A) glitsin B) alanin C) 3-aminobutan kislota D) sirka kislota E) xlorsirka kislota 89. (v5-122-31) Ozgarishlar zanjiridagi "E" moddani aniqlang. P.qP.o 2H2О > A c.(450-500) > В HN°3/H2S04 ) Q (NH*)2S ) D 3Br2 ) E. A) tribromnitrobenzol B) 4-brom-1-aminobenzol C) 2,4,6-tribromanilin D) 2,4,6-tribromtoluol E) o-dibrombenzol 90. (v5-125-16) Quyidagi moddalardan qaysilari kumush oksidining ammiakli eritmasi bilan reaksiyaga kirishadi? 1) sirka aldegid; 2) chumoli kislota; 3) etilatsetat; 4) etilformiat; 5) sirka kislota; 6) propilformiat. A) 2, 4, 5, 6 B) 3, 5 C) 1,2, 4, 6 D) 1,2, 5, 6 E) 1, 2 91. (v5-125-30) Quyidagi ozgarishlarning songgi bosqichida hosil bolgan organik mahsulotni aniqlang. Buten-1 HBr > X1 -> X2 b140°<M2i-U X3 A) 2-metilbuten-2 B) propen C) izobutilen D) buten-2 E) penten-2 92. (v5-129-36) Bromli suvni rangsizlantiradigan moddalarni toping. 1) etilen; 2) etan; 3) divinil; 4) metilatsetilen; 5) izobutan; 6) benzol; 7) anilin. A) 1, 3, 5, 7 B) hammasi rangsizlantiradi C) 1,3, 4,7 D) 1, 2, 5, 6 E) 2, 3, 4, 5 93. (v5-130-36) Quyidagi ozgarishlar natijasida hosil bolgan oxirgi mahsulotni aniqlang. 1,3-dixlorpropan ——A —> ) g Cl2lhv Q KOHJsp ^ q HBr ^ A) propilen B) geksan C) 2,3-dimetilpropanD) izobutan E) propan 94. (v6-101 -17) Benzolda erigan anilinni ajratib olish uchun qaysi reagentlarni ketma-ket qollash kerak boladi? 1) PCI5; 2) K2Cr207; 3) Na; 4) HCI; 5) NaOH. A) 2, 4 B)1,3 C) 4, 5 D) 3, 1 95. (v6-102-32) Y mahsulot nomini korsating. siklopropan X K0H- "*° > Y. A) propandiol-1,2 B) propandiol-1,3 C) propanol-2 D) propanol-1 96. (v6-107-17) Genetik qatorda hosil boladigan X moddani aniqlang. benzol -» X (/VH4)2S > anilin A) fenol B) ftorbenzol C) benzil spirt D) nitrobenzol 97. (v6-108-15) Havorang mis (II) gidroksid eritmasi bilan ... reaksiyaga kirishib sariq chokma, uni qizdirganda esa qizil rangli modda hosil boladi. * A) glitserin B) sirka kislota C) etilenglikol D) etanal 98. (v6-108-30) Quyida berilgan ozgarishlarda boshlangich modda nomini korsating. X -Brz >Y A/a°-—2° > -> СН3СН(ОН)СН2СН2ОН. A) siklobutan B) metilsikiopropan C) buten-1 D) izobutan 99. (v6-108-31) Benzol, tetraxlormetan, etanol kabi uchta suyuqlikni qaysi reaktiv yordamida farqlash mumkin? A) natriy B) suv C) brom D) vodorod xlorid 100. (v6-109-15) Quyidagi 0zgarishlar sxemasiga asoslanib, А, В, C moddalarni aniqlang: Atsetilen —H2°Hg2+ > A— —> Q t<140°C,H2SP4 ^ q 1) atsetaldegid; 2) formaldegid; 3) etanol; 4) natriy propionat; 5) dietilefir; 6) natriy atsetat; 7) natriy etilat. A) 1,3, 5 B) 2, 5, 7 C) 4, 6, 7 D) 3, 5, 7 101. (v6-114-32) Keltirilgan ozgarishlar natijasida hosil bolgan mahsulot nomini korsating. Butanol-1 H2S04+t°>170° ) Y HBr ^ у Na > Z A) 2,5-dimetilgeksan B) 3,4-dimetilgeksan C) 2,2,3,3-tetrametilbutan D) oktan 102. (v6-117-32) Temir (111) xlorid bilan rangli mahsulotlar hosil qiladigan moddalarni toping: 1) glitserin; 2) etanol; 3) fenol; 4) metanol; 5) pirokatexin; 6) n-krezol. A) 2, 4, 5 B) 1, 2, 6 C) 3, 5, 6 D) 3, 4, 5 103. (v6-118-32) Quyidagi ozgarishlar natijasida hosil bolgan А, В, C moddalarni korsating. CH3-CH2-CH2-CH2--^H/s^ > /у H20/H2S04 ^ Q Ы40°C,H2SC>4 ^ q A) buten-1; butanol-2; buten-2 B) butanol; buten-2; dietilefir C) buten-1; butanol-1; metilizopropilefir D) butanol-2; buten-1; metilpropilefir 104. (v7-103-36) Bromli suvni rangsizlantiradigan, kaliy permanganat bilan oksidlanganda dikarbon kislota hosil qiladigan va kumush oksidining ammiakdagi eritmasi bilan chokma hosil qilmaydigan uglevodorod(lar) strukturasini aniqlang. A) 2 B)1 C) 2, 3 D) 1, 3, 4 105. (v7-104-31) Quyida berilgan sxemadagi Xi, X2 va X3 moddalarni aniqlang. Xl оksidlanish ^ oksidlanish ^ A) xlormetan, etan, karbonat angidrid B) etanol, sirka kislota, etilatsetat C) sirka kislota, atsetaldegid, etanol D) propanol, propanal, propan kislota 106. (v7-111-30) 72 g aromatik uglevodorod kaliy permanganat bilan qizdirib, ozgina kislota qoshilgach, "A" modda olindi. "A" moddani neytrallash uchun 120 g 20% li natriy gidroksid eritmasi kerak boldi. Boshlangich aromatik uglevodorod(lar)ni aniqlang. 1) kumol; 2) metilbenzol; 3) propilbenzol; 4) ikkilamchibutilbenzol. A) 2 B)1,3 C) 2, 4 D) 3 107. (v7-113-31) Quyida keltirilgan ozgarishlar natijasida hosil bolgan X1, X2 moddalarni aniqlang. metan 15Q^-> X1 X2. A) etan va propan B) metanol va etan kislota C) etilen va etilenglikol D) atsetilen va sirka aldegid 108. (v7-115-13) Qaysi reaktiv yordamida etil spirt, benzol va tetraxlormetani bir-biridan farqlash mumkin? A) kaliy B) suv C) brom D) vodorod bromid 109. (v7-133-31) Quyida keltirilgan ozgarishlar natijasida hosil bolgan X1 va X2 moddalarni aniqlang. AI4C3 H^° -> X, ... ,5<УС . > x2 с<а?| > -> Хз > x, 3HW°3, > Xs.4 A) benzol, 2,4,6-trinitrotoluol B) etan, 1,3,5-trinitrobenzol C) benzol, 2,4,6-trinitrokumol D) benzol, 1,3,5-trinitrobenzol 110. (v7-139-31) Quyidagi sxema asosida berilgan X1t X2 va X3 moddalarni aniqlang. X1 ;-J?2<feCbl > X2.. -Na0H.-. < e-> X3 A) atsetilen, vinilxlorid, polivinilxlorid B) fenol, 2,4,6-trixlorfenol, natriy fenolyat C) propan kislota, 2-xlorpropan kislota, propan kislota D) benzol, xlorbenzol, fenol 111. (v7-152-31) Quyida keltirilgan ozgarishlar natijasida hosil bolgan X, Y, Z moddalarni aniqlang. Atsetilen —x у z A) etilenglikol, etanol, 1,2-dixloretan B) etanal, etan kislota, xlorsirka kislota C) etanal, etanol, etilxlorid D) etanol, etanal, etanol 112. (v7-179-31) Quyidagi sxema asosida . berilgan X1, X2 va X3 moddalarni aniqlang. Xi . -"20 . > X2..... 4*. -> Хз A) propen; propanol-1; 2-brompropan B) propen; propanol-1; 1-brompropan C) propin; propanol-1; 1,2-dibrompropan D) propen; propanol-2; 2-brompropan 113. (v7-184-31) Quyidagi sxema asosida berilgan A, В va C moddalarni aniqlang. A birikish ^ g almashinish ^ q A) atsetilen, etan, brometan B) etanol, brometan, butan C) benzol, nitrobenzol, anilin D) etan, xloretan, etanol 114. (v8-106-10) Qaysi moddalar ketma-ketligidan foydalanib propanol-1 dan izopropanol olish mumkin? A) konsentrlangan sulfat kislota (t > 140°C), SUV (H2SO4) B) vodorod bromid, kaliy gidroksidning spirtli eritmasi C) konsentrlangan sulfat kislota (t > 140°C), brom (FeBr3) D) natriy gidroksidning suvli eritmasi, vodorod xlorid 115. (v9-122-17) Qaysi moddalar ketma-ketligidan foydalanib buten-1 dan buten-2 olish mumkin? A) vodorod bromid; natriy metali B) konsentrlangan sulfat kislota; vodorod xlorid C) vodorod bromid; natriy gidroksidning suvli eritmasi D) vodorod bromid; kaliy gidroksidning spirtli eritmasi 116. (v12z-105-19) X1 c--> X2 + Cl2 -.......^-> X3 + NaOH -> X4 + 3HN03 X5. Ushbu reaksiyadagi X4 modda temir (III) xlorid bilan reaksiyaga kirishganda rangli mahsulot hosil qilishi malum bolsa, ushbu moddani aniqlang. A) xlorbenzol B) pikrin kislota C) fenol D) benzol 117. (v12z-112-20) X, -> X2 + CH3CI - ^ > Хз + [O] — Xl + NaOH — Xs + NaOH -> X2. Ushbu reaksiyadagi X1 modda simob tuzlari ishtirokida suv bilan reaksiyaga kirishib sirka aldegid hosil qilishi malum bolsa, X4 moddani aniqlang. A) natriy benzoate B) benzol C) natriy atsetat D) benzoy kislota 118. (v14-112-9) Aspirin gidrolizlanishidan hosil bolgan salitsil kislotani aniqlashda qaysi reagentdan foydalaniladi? A) Cu(OH)2 ning 30% li eritmasidan B) AICI3 ning 0,3% li eritmasidan C) FeCI3 ning 3% li eritmasidan D) Cu(OH)2 ning 3% li eritmasidan 119. (v14-120-3) Sxemadagi ozgarishlar natijasida hosil bolgan X5 modda nomini aniqlang. CH2 = CH2 —Xi X2 ^ > —» X3 - (°——•> X4 ——> X5. A) 2-brombutan B) 2-brom-2-metilpropan C) 1-brom-2-metilpropan D) 1-brombutan 120. (v15-102-22) Quyidagi sxema boyicha berilgan nomalum moddalarni (X1; X2; X3) aniqlang. X,—+-аа-»х2 Н2ш > v КМпОл+НоО . -> A3-2-1 CH2(OH)CH(OH)CH(OH)CH2(OH). A) etin; vinilatsetilen; butadiyen-1,3 B) eten; divinil; buten-2 * C) eten; vinilatsetilen; butadiyen-1,3 D) etin; vinilatsetilen; butadiyen-1,2 121. (v15-104-17) Quyidagi sxemada hosil bolgan moddalarni korsating. Propanol-1 -> X -> Y -> Z —> 2-aminopropan kislota A) Propanal, a-xlorpropanal, propion kislota B) Propen, Propanol-2, a-xlorpropanal C) Propanal, propion kislota, a-xlorpropion kislota D) Propion kislota, propen kislota, a-xlorpropen kislota 122. (v15-106-4) Kumush kozgu reaksiyasiga kirishadigan moddalar qatorini korsating. A) formaldegid, sirka kislota, fenol B) sirka aldegid, chumoli kislota, glitserin C) formaldegid, etanol, dietilefir D) chumoli kislota, sirka aldegid, formaldegid 123. (v15-107-35) Qaysi reaktiv yordamida atseton, geksanal va geksin-1 ni bir-biridan farqlash mumkin? A) kumush oksidning ammiakli eritmasi B) kaliy permanganatning suvli eritmasi C) suv D) bromli suv 124. (v15-109-7) Kalsiy karbonatdan fenol olishda foydalaniladigan reaktivlar ketma-ketligi togri berilgan javobni toping. CaC03 —U CaO —-* CaC2 — C2H2 —C6H6 C6H5CI —^ C6H5OH HCI CH3 - CH2OH H2 NaCl CH3 - CH2OH ==5=S H2 NaCl CH3 - CH2OH ^== h2o g.0 H2P H _ k2o 4H^ fi.0 K20 чн......H2 Ch - CII2 - Cl CH,-C. CH3-CH2-C1 ch3-c; CH3 - CH2 - Cl CH,-C, A) C, H20, t°, polimerlash, Cl2) NaOH B) t°, C, H20, trimerlash, Cl2, NaOH C) t°, C, H20, polimerlash, Br2, Ca(OH)2 D) C, H20, Cl2, NaOH, polimerlash 125. (v15-116-27) Fenolga sifat reaksiyasi natijasida hosil boladigan binafsha rangli moddaning molekulyar massasini (g/mol) aniqlang. A)231 B)330 C)335 D)331 126. (v15-117-19) Genetik ozgarishlar qatorida qaysi X modda hosil boladi? Izobutan ..................*?.........>A.......-Ш+а&.......>. _У д polimerlanish ^ A) (-СН(СНз)СН(СНзНп B) (-C(CH3)2CH2-)n C) (-CH2CH(C2HsHn D) (-CH2CHCHCH2-)n 127. (v15-117-22) Fenolning qaysi modda bilan reaksiyasi uning sifat analizida ishlatiladi? A) suyultirilgan nitrat kislota B) konsentrlangan nitrat kislota C) temir (III) xlorid D) bromli suv 128. (v15-119-22) Sxemadagi ozgarishlar natijasida hosil bolgan Хз moddani aniqlang. . . _ .... . KOH spirt 1-brom-2-metilbutan -> v HBr . v KOH spirt —> Л1---7 Л2--7 —> Хз HBrH!p2 > X4 ——~^ X5 A) 2, 3, 3, 5-tetramitilgeksan B) 2, 3, 4, 5-tetrametilgeksan C) 2,4-dimetiloktan D) 3, 3, 4, 4-tetrametilgeksan 129. (v16-101-8) Quyidagi sxemada A va В moddalarni korsating. Xloretan —> А л/с/з > В—^-» C HCI >D 1) CH2=C(CH3)2; 2) CH3CCI(CH3)2; 3) ch(ch3)3; 4) ch3-(ch2)2-ch3. A) 1,4 B) 2, 3 C)3, 2 D) 4, 1 130. (v16-102-23] Quyidagi sxemada X1 va X2 moddalarni korsating. Toluol -> X1 —» X2 -> 2-brom-4-nitrobenzoy kislota 1) 1-bromtoluol; 2) 2-xlortoluol; 3) 4-nitrotoluol; 4) 2-brom-4-nitrotoluol. A) 1,3 B) 2, 4 C)3, 4 D) 1, 4 131. (v16-103-24] Alizaringa aluminiy gidroksid qoshilsa, qanday rang hosil boladi? A) och qizil B) yashil C) oq D) toq binafsha 132. (v16-103-31] Quyidagi sxemada В va D moddalarni korsating. Xloretan —A A,a* > В —C ........> D 1) CH2=C(CH3)2; 2) CH3CCI(CH3)2; 3) CH(CH3)3; 4) CH3-(CH2)2-CH3. A) 1,4 B) 2, 3 C) 3, 2 D) 4, 1 133. (v16-104-8) Quyidagi sxemada A, В va C moddalarni korsating. KOHg CH3COOK -> A—^B—!^->C f° 1) etilen; ?) metan; 3) atsetilen; 4) etan. A) 1,2, 4 B) 2, 4, T C) 2, 3, 4 D) 1,2,3 134. (v16-108-7] Bromli suv yordamida bir-biridan farqlash mumkin bolgan moddalarni korsating. 1) etin va eten; 2) eten va propan; 3) atsetilen va divinil; 4) geksen va siklogeksan. A) 1 va 3 B) 2 C) 3 D) 4 135. (v16-108-9] Quyidagi sxemada A va В moddalarni korsating. Eten HC/ > A - В AICI > C —-> D 1) 2-metilpropen; 2) 2-metilpropan; 3) butan; 4) xloretan. A) 1 va 2 B) 4 va 3 C) 4 va 2 D) 3 va 2 136. (v16-111-9] Quyidagi sxemada A va В moddalarni korsating. A/c/3 Benzol -> А—В-» Na0H. >B CH3CI 1) fenilmetanol; 2) xlorbenzol; 3) natriy benzoat; 4) toluol. A) 1 va 2 B) 3 va 4 C) 4 va 3 D) 2 va 4 137. (v16-129-18) Quyidagi ozgarishlar natijasida hosil bolgan moddani aniqlang. C + H2 > X1 c2hv >X2 H*°Na0H > —> X3 HBr >X4 Na > A A) C3H8 В) C4H10 C) C3H6 D) C2H6 138. (v17-102-6) Quyidagi reaksiya tenglamalarida X, Y, Z larni aniqlang: C2H5OH——СНзСООН CH2 - COOH -*> CH2 - COOH Cl NH2 A) X = [O], Y = Cl2, Z = NH3 B) X = [0], Y = CI2, Z = HN03 C) X=02, Y = HCI,Z = NH3 D) X=02, Y = HCI,Z = HN03 139. (v17-104-17) C6H5OH .....> —> X —Y —+(0) > adipin kislota. Ushbu reaksiyada X modda 60%, Y modda 80% va adipin kislota 100% unum bilan olingand oxirgi mahsulot massasi boshlangich modda massasidan 11,96 g ga kam bolsa, necha mol X modda olingan? A) 0,24 B) 0,3 C)0,6 D) 0,5 140. (v17-104-23) Quyidagi sxema boyicha olish mumkin bolgan A moddani aniqlang: c6h5c2h5 .-gfr-ggL-» x K0H(sp/>f)t0 > a. A) C6H5CH3 B) C6H5CH=CH-CH3 C) C6H5OH D) C6H5CH=CH2 141. (v17-107-10) Quyidagi sxemadagi nomalum moddalarni toping. CH4 —> x —> СбН120б —> у -> -> C2H402 -> z C3H502CI. A) C02, C2H5OH, CH2CICOOH B) C02, СНзСООН, CH2CICOOH C) CH2, C3H5CI3, co2 D) CH3, C2H5OH, CH2CICOOH 1

  -  140,  41

:


: Kimyo
:

"Test-Uz.Ru" 2014-2024. , ,

|