Karbamid smolasini hosil qilish uchun metanal qaysi modda bilan reaksi

A) CO(NH2)2
B) RC(0)NH2
C) RNH2
D) fenol
E) anilin 13. (00-8-1) Qaysi moddalar orasidagi reaksiya natijasida karbamid smolasi hosil boladi? 1) formaldegid; 2) etanal; 3) atseton; 4) mochevina; 5) atsetamid. A) 3,4 B) 2, 4 C) 1, 4 D) 1, 5 E) 2, 5 14. (00-8-15) Izopren va izobutilen monomeriarining qosh polimerlanishida ikkala mahsulot teng miqdorda qatnashganda hosil bolgan yuqori molekulyar birikmaning struktur zvenosini korsating. A) -CH2C(CH3)2- B) -РЎРќ=РЎ(РЎРќ3)РЎРќ2РЎРќ2РЎРќ2РЎ(РЎРќР·)2- C) -РЎРќ2РЎ(РЎРќР·)=РЎ(РЎРќ])РЎРќ2РЎ(РЎРќР·)2- D) -РЎРќ2РЎРќ(РЎРќР·)РЎРќ=РЎРќРЎРќ2РЎ(РЎРќР·)2- E) -РЎРќ2РЎ(РЎРќР·)=РЎРќРЎРќ2РЎРќ2РЎ(РЎРќР·)2- 15. (00-8-16) Formulas! [-CH2CCI= CHCH2CH2CH(C2H5)-]n bolgan yuqori molekulyar birikma qaysi monomerlarning qosh polimerlanishidan hosil bolganligini korsating. 1) xloropren; 2) izopren; 3) butadiyen-1,3; 4) pentadiyen-1,3; 5) izobutilen; 6) buten-1; 7) buten-2. A) 1,6 B) 2, 7 C)3, 5 D) 4, 5 E) 2, 6 16. (00-8-17) Butadiyen-1,3 va etilen monomerlari qosh polimerlanish jarayonida teng miqdorda qatnashganda hosil bolgan yuqori molekulyar birikmadagi struktur zvenoni korsating. A) -РЎРќ2РЎРќ=РЎ(РЎРќР·)РЎРќ2РЎРќ2РЎРќ2- B) -РЎРќ2РЎ(РЎРќР·)=РЎРќРЎРќ2РЎРќ2- C) -CH2CH=CHCH2CH2- D) -CH2CH=CHCH2CH2CH2- E) -CH2CH=CHCH2CH=CH- 17. (01-6-56) Kapronning polietilenga nisbatan yuqoriroq temperaturada suyuqlanishiga sabab nima? A) kaproning polikondensatlanish reaksiyasi yordamida olinishi B) kapronda vodorod boglanishning borligi C) kapron molekulyar massasining kattaligi D) kapron molekulyar massasining kichikligi E) kapron tarkibida azot atomining borligi 18. (02-5-58) Glyukozadan kraxmal hosil bolishi kimyoviy reaksiyalarning qaysi turiga kiradi? A) polimerlanish B) polikondensatlanish C) gidrolizlanish D) degidrogenlanish E) sovunlanish 19. (03-6-62) Polimerlanish reaksiyasi qanday organik birikmalar uchun xos boladi? 4 A) toyingan uglevodorodlar B) aromatik uglevodorodlar C) geterotsiklik uglevodorodlar D) toyinmagan uglevodorodlar E) karbotsiklik birikmalar 20. (v4-103-14) Ortacha molekulyar massasi 43400 g/mol, polimerlanish darajasi 1550 bolgan polimerning monomerini korsating. A) akrilonitpl B) tetraftoretilen C) etilen D) vinilxlorid E) propilen 21. (v4-104-14) Quyidagi moddalarning qaysilari polikondensatsiyalanish reaksiyasining mahsulotlari hisoblanadi? 1) kraxmal; 2) oqsil; 3) sellyuloza; 4) kapron; 5) polietilen. A) 3, 4, 5 B) 2, 3, 4 C) 1, 2, 3, 4 D) 1, 3, 5 E) 2, 4, 5 22. (v5-106-33) a-glyukozaning polikondensatlanishidan nima hosil boladi? 1) saxaroza; 2) glyukon kislotar, 3) sellyuloza; 4) kraxmal; 5) olti atomli spirt; 6) sut kislota. A) 6 B) 5 C) 4 D) 3, 4, 5 E) 1, 2 23. (v6-105-14) Yuqori molekulali modda izobutilenning polimerlanish reaksiyasi natijasida olingan. Lining struktur zvenosini toping: 1) -CH2C(CH3)2-; 2) -CH2C(CH3)=CH-; 3) -CH(CH3)CH(CH3)-; 4) -CH2CH(C2H5b A) 4 B) 2 C)3 D) 1 24. (v6-111-14) Yuqori molekulali moddalarning qaysilari qosh polimerlanish reaksiyasi natijasida olinmaydi? 1) divinil kauchugi; 2) fenolformaldegid smola; 3) izopren kauchugi; 4) polimetilmetakrilat; 5) butadiyenstirol kauchugi. A) 1,3, 4 B) 1, 2 C)2, 3,4 D) 2, 5 25. (v6-112-15) Polikondensatsiya reaksiyasida metanal qaysi modda bilan reaksiyaga kirishadi? A) benzil spirt B) etilen C) benzoy kislota D) fenol 26. (v6-118-14) Fenolformaldegid smolasi olish uchun ... va fenol ozaro ... reaksiyasiga kirishishi zarur. A) metanol / polikondensatsiyalanish B) formaldegid / polimerlanish C) metanal / polikondensatsiyalanish D) chumoli aldegid / polimerlanish 27. (v6-119-14) Polikondensatsiya reaksiyasi natijasida hosil bolmaydigan polimerlarni aniqlang: 1) fenolformaldegid smolasi; 2) polistirol; 3) polimetilmetakrilat; 4) polivinilxlorid; 5) butadiyen kauchugi; 6) sellyuloza. A) 2, 3, 4, 5 B)1,6 C) 4, 6 D) 1, 5 28. (v9-102-21) Akril kislotaning polimerlanishidan olingan yuqori molekulyar birikma zvenosining tuzilishini aniqlang. A) -РЎ(РЎРќ3)(РЎРћРћРЎРќР·)РЎРќ2- B) -C(CH3)(COOH)CH2- C) -CH(COOCH3)CH2- D) -CH(COOH)CH2- 29. (v9-117-5) Strukturasi (-CH2C(CH3)(COOH) CHCICHCI-) bolgan sopolimer zvenosi qaysi monomerlarning qoshpolimerlanishi natijasida hosil boladi? 1) izopren; 2) metilmetakrilat; 3) vinilxlorid; 4) metakril kislota; 5) xloropren; 6) 1,2-dixloreten. A) 2,3 B)3, 4 C) 1, 5 D) 4, 6 30. (v12c-207-24) Izoprenning 27,2 grammini polimerlanishidan hosil bolgan namunada 1,52506-1021 ta makromolekula bor. Polimerlanishda qatnashmagan izopren 320 g 2% li bromli suvni rangsizlantiradi. Poliizoprenning ortacha molekulyar massasini toping. A)10737 B)1020 C)102000 D)10200 31. (v15-110-13) Formulas! (-CH2 - (CH)2 -CH2 - CH(C6H5) - CH2-)n bolgan yuqori molekulyar birikma zvenosi qaysi monomerlarning sopolimerlanishidan hosil bolgan? 1) izopren; 2) butadiyen-1,3; 3) xloropren; 4) stirol; 5) akrilonitril A) 1,5 B) 2, 5 C) 2, 4 D)1,4 32. (v17-103-31) Qaysi polimer zvenosi aromatik halqa saqlaydi? A) neylon B) lavsan C) kapron D) nitron 33. (v17-107-2) Berilgan moddalarning qaysi biri polimerlanadi? A) xloretan B) xloretilen C) propan D) dixloretan 34. (v17-110-36) Qaysi monomerdan polistirol olinadi? A) vinilxlorid B) vinilbenzol C) vinilatsetilen D) vinilatsetat 35. (v17-121-14) Quyidagi tuzilishga ega polimerli zanjirlar hosil bolishd

Ответ:


Сборник: Kimyo
Параграф: 93.2. Polikondensatsiya va polimerlanish reaksiyalari, sopolimerlanish reaksiyalari
Онлайн тестирование

Английский язык
Русский язык
Математика
Физика
Биология
География
История

База знаний по предметам

Физика
Математика
Информатика
Литература
Английский язык
Медицина
Русский язык
Химия
История
География
Философия
Астрономия
ОБЖ
Черчение
Биология
Чтение
Экономика
Экология
Окружающий нас мир
Обществознание


"Test-Uz.Ru" © 2014-2023. Информационный портал для школ, лицеев, колледжей и ВУЗов

О сайте | Обратная связь