Uch bosqichli fenolni korsatilgan sxemadagi sintezida oraliq mahsulot

A) 2, 6 B)1,3 C) 1, 4 D) 5, 6 A) CH2-CH2 + H20 CH3-CH2OH
B) HCOOH "2S°4.......> CO + H20 C) 2CH3-CH2OH + О -+ 2CH3-COOH D) CH ch2-co-ch2-r+h2o sp CH3< 3 4H 4. (97-1-33) Organik birikmalarning qaysilari uchun funksional gruppa xos boladi? о // ~c H A) ketonlar B.) karbon kislotalar C) murakkab efirlar D) aldegidlar E) ikkilamchi spirtlar 5. (97-1-68) 2-metilpropanaldagi 1, 2 va 3 uglerod atomlarining oksidlanish darajalarini korsating. A)-3,-2,-1 B) +2, 0,-2 C) -1, -2, +2 D) 0, +3,-3 E) +1,-1, -3 6. (97-2-65) Moddalarning qaysi biri propanal? H D) СНг = CH CH? E) CH3-CH2—C: 7. (97-8-13) Qaytarilganda 2-metilpropanol-1, oksidlanganda esa 2-metilpropan kislota hosil qiluvchi C4H80 tarkibli moddaning nomini aniqlang. A) butanol-1 B) metiletilketon C) 2-metilpropanol D) metilpropil efir E) 2-metilpropanal 8. (98-5-7) Aldegidlar yumshoq, sharoitda qa^arilganda, qanday mahsulot hosil boladi? A) uglevodorod B) spirt C) keton D) kislota E) efir 9. (98-5-17) Aldegidlar uchun qanday reaksiyalar xos? 1) oksidlanish; 2) eterifikatsiya; 3) qaytarilish; 4) almashinish. A) 1,2 B) 1, 3 C) 1, 4 D) 2, 3 E) 2, 4 10. (98-5-56) Qaysi birikmalar turkumi aldegidlarni oksidlashda ishlatiladi? 1) kumush oksid, sianid kislota; 2) mis (II) gidroksid, sianid kislota; 3) kumush oksid, mis (II) gidroksid. A) 1 B) 2 C) 1 va 2 D) 3 E) 2 va 3 11. (98-11-54) Metanalni sanoatda olishning eng tejamli usulini korsating. A) metanolni havo kislorodi bilan katalitik oksidlash B) metanolni mis oksid bilan oksidlash C) metanolni vodorod peroksid bilan oksidlash D) metanolni havo kislorodi bilan oksidlash E) atsetilenni gidratlash natijasida olish 12. (98-12-62) Quyidagi birikmalar orasidan aldegidlarni tanlang: 1) C5H10O; 2) C3H60; 3) C3H80; 4) C4H60; 5) C5H120; 6) C4H80. A) 1,3, 4 B) 2, 3, 4 C)1,2, 6 D) 1, 3, 5 E) 2, 4, 6 13. (99-1-29) Sanoat miqyosida formaldegid qaysi moddalardan olinadi? A) metan, metanol B) etan, etanol C) paraldegid, atsetaldegid D) formalin, kumush oksid E) atsetilen, metan 14. (99-5-11) 2 mol metanolning oksidlanishidan hosil bolgan formaldegid 200 g suvda eritilganda, necha foizli formalin eritmasi hosil boladi? A) 23 B) 26 C) 22 D) 20 E) 16 15. (99-9-20) 2-metilpropanal qaysi moddaning oksidlanishi natijasida hosil boladi? A) 2-metilpropanol-2 B) 2-metilpropan kislota C) izobutil spirt D) ikkilamchi butil spirt E) butal spirt 16. (00-2-13) Tarkibida aldegid guruhi bolgan moddalarga yangi tayyorlangan havo rang Cu(OH)2 tasir ettirilsa, qanday ozgarish kuzatiladi? A) oq chokma hosil boladi B) sariq chokma hosil boladi C) rang ozgarishi kuzatilmaydi D) qizil chokma hosil boladi E) sariq chokma paydo boladi va u asta-sekin qizil rangga aylanadi. 17. (00-4-33) Qaysi aldegidning izomeri ketonlar sinfiga kiradi? A) etanal B) propanal C) butanal D) pentanal E) geksanal 18. (00-7-56) Sirka angidrid bilan qaysi moddalar reaksiyasi natijasida murakkab efirlar hosil boladi? 1) glikol; 2) fenol; 3) sut kislota; 4) nonan kislota; 5) sellyuloza; 6) purin. A) 2, 3, 5 B) 1, 2, 4 C) 1, 4, 5 D) 2, 4, 6 E) 2, 5 19. (00-8-2) Qanday monomerning polimerlanishi natijasida yuqori molekulyar birikma -CH2-0-CH2-0-CH2-0- hosil boladi? A) metanol B) metanal C) vinil spirt D) atseton E) etilenglikol 20. (00-8-35) Metilpropanalning vodorod bilan reaksiyasi natijasida qaysi mahsulot hosil boladi? A) butanol-2 B) 2-metilpropanol-2 C) izobutil spirt D) 2-metilpropan kislota E) moy kislota 21. (00-8-36) Qaysi moddani mis (II) gidroksid bilan oksidlash natijasida tarkibi CH3CH(C2H5)COOH bolgan modda hosil boladi? A) 2-etilpropanol-1 B) 2-metilbutanal C) 2-metilpropanal D) 2-etilpropanal E) dentanal 22. (00-8-37) Modda CH3CH(C2H5)CHO ni vodorod bilan qaytarilganda, qanday mahsulot hosil boladi? A) 2-metilbutanol-1 B) 2-etilpropanol-1 C) 2-etilpropan kislota D) 2-metilbutan kislota E) 2-metilbutanol-2 23. (01-6-32) Qaysi aldegid oson polimerlanadi? A) propion aldegid B) atsetaldegid C) formaldegid D) benzaldegid E) moy aldegid 24. (01-8-8) Quyidagi xususiyatlardan qaysi biri formaldegid, chumoli aldegid va metanal uchun taalluqlidir? A) gomologlar B) struktur izomerlar C) barchasi bitta modda D) geometrik izomerlar E) optik izomerlar 25. (02-11-3) Aldegid va ketonlarga vodorod tasir ettirilganda, qaysi spirtlarni olib bolmaydi? 1) 2-metilpropanol-2; 2) 2-metilpropanol-1; 3) 3-metilbutanol-2; 4) 2-metilbutanol-2; 5) butanol-1. A) 1,2, 4 B) 2, 3, 5 C)2,3 D) 1,4 E) 1,4,3 26. (02-12-43) Massa ulushi 57,5% bolgan 100 g chumoli kislota eritmasi sulfat kislota ishtirokida qizdirilganda hosil boladigan gaz mahsulotining massasini hisoblang. A)40 B)35 C)28 D)45 E) 22,4 27. (03-7-63) Kucherov reaksiyasi yordamida metiletilketon olish uchun qaysi uglevodoroddan foydalanish kerak? A) butin-1 B) butin-2 C) propin D) A va В E) pentin-2 28. (v4-101 -15) "Kumush kozgu" reaksiyasiga kirishmaydigan moddalar qatorini korsating. A) sirka aldegid, formaldegid, chumoli kislcfta B) sirka aldegid, sirka kislota, metanol C) formaldegid, sirka kislota, fenol D) fenol, etanol, dietil efir E) sirka aldegid, chumoli kislota, glitserin 29. (v4-103-15) Moy aldegidga izomer bolmagan moddalarni toping. 1) C4H7OH; 2) C3H5OCH3; 3) C3H7CH3; 4) C4H9OH. A) 1,4 B) 3, 4 C) 1,2 f D) 2,3 * E) 1,3 30. (v4-104-15) Sirka aldegid qanday kimyoviy reaksiyalarga kirishmaydi? 1) birikish; 2) oksidlanish; 3) "kumush kozgu"; 4) gidroliz; 5) almas hi nish. A) 4, 5 B)1,3 C) 1, 2 D) 3, 4 E) 2, 3 31. (v4-109-15) Atseton sanoatda qaysi uglevodoroddan olinadi? A) toluol B) divinil C) kumol D) stiroi E) o-ksilol 32. (v4-110-15) Aldegidlar laboratoriyada qaysi usulda olinadi? 1) birlamchi spirtlarni mis (II) oksid bilan oksidlash; 2) kislotalarni katalizator ishtirokida vodorod bilan qaytarish; 3) etanolni vodorod peroksid bilan oksidlash; 4) Kucherov reaksiyasi buyicha. A) 1,4 B)1,3 C) 1, 2 D) 2, 3 E) 2, 4 33. (v5-103-35) 64,8 g oltin (III) xloridi kaliy gidroksidi ishtirokida chumoli aldegidi bilan reaksiyaga kirishganda oltin bilan birga hosil bolgan kaliy formiatining massasi (g) A) 26,9 B)30,6 C) 23,8 D)21,5 E) 31,4 34. (v5-113-15) "Kumush kozgu" reaksiyasiga kirishadigan moddalarni tanlang. 1) СНзСООН; 2) glyukoza; 3) HCOOH; 4) CH3(CH2)3CHO; 5) C6H5OH. A) 1,3 B) 2, 3, 4 C) 2, 4, 5 D) 1, 3, 4 E) 2, 4 35. (v5-128-32) Metanal bilan vodorod aralashmasi qizdirilgan katalizator ustidan otkazilganda 3,2 g metanol hosil boldi va 2,1 I (n. sh.) vodorod ortib qoldi. Boshlangich aralashmadagi vodorod hajmini (I, n. sh.) hisoblang. A) 4,98 B) 5,23 C) 3,68 D) 2,24 E) 4,34 36. (v6-115-15) Qaysi moddalar gidrogenlanganda birlamchi spirtlar hosil boladi? 1) 2-metilpropanal; 2) atseton; 3) metiletilketon; 4) 3-metilbutanal; 5) dietil keton. A) 1,4 B) 1, 2 C) 2, 5 D) 1, 3 37. (v7-107-32) 14,8 g aldegid va propanol aralashmasiga kumush oksidning ammiakli eritmasi qoshib biroz qizdirilganda 43,2 g chokma tushdi. Agar boshlangich aralashmadagi aldegidning spirtga nisbati 2:1 mol bolsa, undagi spirt massa ulushini va aldegid nomini aniqlang. A) 0,4; etanal B) 0,12; etanal C) 0,25; propanal D) 0,6; propanal 38. (v7-110-33) 5,8 g propanal tola yonishidan olingan mahsulotlar natriy ishqorning 120 g 10% li eritmasiga shimdirilishi natijasida hosil bolgan tuzning massa ulushini (%) aniqlang. A) 26,9 B) 4,6 C) 21,0 D) 18,2 39. (v7-112-33) Aldegid kumush oksidining ammiakli eritmasida oksidlanishidan 21,6 g chokma va kislota hosil boldi. Ushbu kislota izopropanol bilan H2S04 ishtirokida reaksiyaga kirishganda 11,6 g tegishli murakkab efir hosil boldi. Reaksiya uchun olingan aldegidni aniqlang. A) CH3CHO В) CH3CH2CHO С) СН3СН2СН2СНО D) НСНО 40. (v7-121 -33) 55% li atsetonning suvli eritmasidagi atsetonning hajmiy ulushini aniqlang. (Patsetson = 0,78 g/ml) A) 0,45 B) 0,55 C)0,61 D) 0,70 41. (v8-102-31) Formaldegid va vodorod aralashmasining geliyga nisbatan zichligi 6,1 bolib, u qizdirilgan nikel katalizatori ustidan otkazilganda vodorodning barchasi sarflansa, hosil bolgan gazlar aralashmasining havoga nisbatan zichligini aniqlang. A) 4,66 B) 3,58 C) 0,37 D)1,05 42. (v8-120-31) Formaldegid va vodorod aralashmasining geliyga nisbatan zichligi 3,3 bolib, u qizdirilgan nikel katalizatori ustidan otkazilganda aldegidning 50% li sarflansa, hosil bolgan gazlar aralashmasining propanga nisbatan zichligini aniqlang. A) 0,466 B) 0,518 C) 0,375 D) 0,105 43. (v12z-103-10) 24,8 g sirka aldegid va atsetonlar aralashmasi orqali kumush oksidning ammiakdagi eritmasi otkazilganda 64,8 g chokma tushsa, dastlabki aralashmadagi atseton jnassasini (g) aniqlang. A) 11,6 B) 17,4 C) 12 D) 13,2 44. (v12z-105-10) Aldegidning mis (II) gidroksid bilan reaksiyasi natijasida 43,2*g qizil chokma hosil boldi. Shu aldegid qaytarilganda spirt hosil boldi. Spirtning 4 ta molekulasida 48 ta sp3 gibridlangan orbital bolsa, aldegid oksidlanganda hosil bolgan kislota massasini (g) aniqlang. A) 26,4 B) 22,2 C) 17,4 D) 18 45. (v12z-106-24) 27,6 g aldegid va propanol aralashmasiga kumush oksidning ammiakli eritmasi qoshib biroz qizdirilganda 64,8 g chokma tushdi. Agar boshlangich aralashmadagi aldegidning spirga nisbati 3:1 mol bolsa, undagi spirt massa ulushini (%) va aldegid nomini aniqlang. A) 30, propanal B) 21,7, butanal C) 78,3, butanal D) 78, propanal 46. (v12z-112-7) 90 g formaldegiddan necha gramm urotropin olish mumkin? A)70 B)84 C)80 D)90 47. (v12z-114-3) Aldegidning mis (II) gidroksid bilan reaksiyasi natijasida 43,2 g qizil chokma hosil boldi. Shu aldegid qaytarilganda spirt hosil boldi. Spirtning 4 ta molekulasida 80 ta sp3 gibridlangan orbital bolsa, dastlabki aldegid massasini (g) aniqlang. A) 26,4 B) 25,8 C) 21,6 D) 22,2 48. (v12z-115-11) Aldegidning mis (II) gidroksid bilan reaksiyasi natijasida 43,2 g qizil chokma hosil boldi. Shu aldegid qaytarilganda spirt hosil boldi. Spirtning 4 ta molekulasida 64 ta sp3 gibridlangan orbital bolsa, spirt massasini (g) aniqlang. A) 9 B) 18 C) 22,2 D) 11,1 49. (v12z-122-16) Aldegidning mis (II) gidroksid bilan reaksiyasi natijasida 43,2 g qizil chokma hosil boldi. Shu aldegid qaytarilganda spirt hosil boldi. Spirtning 4 ta molekulasida 48 ta sp3 gibridlangan orbital bolsa, dastlabki aldegid massasini (g) aniqlang. A) 13,2 B) 17,4 C) 18 D) 13,8 50. (v12c-212-15) 20,8 g atsetilenning simob tuzlari ishtirokida gidrgtlanishidan olingan mahsulot bilan mis (II) gidroksid reaksiyasi natijasida 86,4 g qizil chokma hosil bolsa, reaksiya unumini (%) aniqlang. A) 60 B) 75 C) 80 D) 66,7 51. (v12c-217-8) 18 g spirtni oksidlab olingan aldegid mis (II) gidroksid bilan reaksiyasi natijasida 43,2 g qizil chokma hosil bolsa, spirt(lar)ni aniqlang. 1) СНз(СН2)2СН2ОН; 2) CH3CH(CH3)OH; 3) CH3CH2CH2OH; 4) CH3(CH2)3CH2OH. A) 1 B) 4 C) 2, 3 D) 3 52. (v12c-218-25) 184 g etanolni CuO bilan oksidlab necha gramm atsetaldegid olish mumkin? Bunda necha gramm Cu ajraladi? A) 170; 250 B) 176; 256 C) 184; 256 D) 176; 184 53. (v12c-221-19) Teng miqdorda olingan 10,4 g aldegid va propanol aralashmasi kumush oksidning ammiakdagi eritmasi bilan reaksiyaga kirishganda 21,6 g chokma tushsa, aldegid formulasini aniqlang. A) CH3CH2CHO B) CH3C(CH3)0 C) CH3(CH2)2CH2OH D) CH3CHO 54. (v12c-235-21) 45,2 g dixloretanal olish uchun necha gramm atsetaldegid va qancha hajm (I, n. sh.) xlor sarflanadi? A) 17,6; 17,92 B)13,2; 13,44 C) 17,92; 17,6 D) 22; 22,4 55. (v13-119-8) 165 g bir atomli toyingan aldegid molekulasi tarkibida 22 mol atom bolsa, nomalum aldegidni toping. A) propanal B) metanal C) etanal D) butanal 56. (v14-130-20) Aldegid va ketonlarni turli aralashmalardan toza holda ajratib olishda qaysi reagentdan foydalanish maqsadga muvofiq? A) Natriy bisulfit B) Kumush oksidining ammiakdagi eritmasi C) Sianid kislota D) Gidroksilamin 57. (v15-111-25) Chumoli kislotasining necha foizli eritmasi formalin deb ataladi?* A) 15 B)40 C) 20 D) 50 58. (v15-116-25) Popov qoidasida kora, 2,4-dimetilpentanon-3 oksidlanishidan qanday moddalar hosil boladi? A) atseton va propion kislota yoki 2-metilpropion kislota va sirka kislota B) chumoli kislota va 2-metilpropion kislota yoki atseton va sirka kislota C) faqat atseton va 2-metilpropion kislota D) chumoli kislota va propion kislota yoki 2 mol sirka kislota 59. (v15-118-35) Aldol-kroton kondensatsiyasi boyicha 2-bosqichda 28 g kroton aldegid hosil bolsa, 1-bosqichdagi hosil bolgan aldolning massasini (g) aniqlang. A) 24 B) 17,6 C) 35,2 D) 7,2 60. (v15-123-32) Kannissaro reaksiyasi boyicha 0,6 mol chumoli aldegid bilan reaksiyaga kirishish uchun 50% li NaOH eritmasidan necha gramm kerak? A) 6 B)12 C)18 D) 24 61. (v15-125-6) Popov qoidasiga kora, nomalum keton oksidlanganda faqat atseton va 2-metilpropion kislota hosil boladi. Nomalum ketonni toping. A) 2,4-dimetilpentanon-3 B) butanon-2 C) 3-metil butanon-2 D) 2-metilpentanon-3 62. (v15-130-13) Aldegidning 1 moli katalizator ishtirokida 2 mol toyingan bir atomi spirtlar bilan birikib qanday birikma hosil qiladi? A) asetallar B) enol yoki keton C) toyingan oddiy efir D) toyinmagan oddiy efir 63. (V15-131-11) 1.014-102 g dixloralkan kuchsiz ishqoriy muhitda gidrolizlanganda 68.4 g keton hosil boldi. Dastlabki moddani aniqlang. A) 3,3-dixlor-2,4-dimetilpentan B) 2-metil-3,3-dixlorpentan C) 2,2-dixlor-3-metilpentan D) 1,1-dixlor-2,4-dimetilpentan 64. (v16-102-22.23,2 g asetonga yetarli miqdorda metilmagniy yodid tasir ettirilgandan hosil bolgan mahsulot gidrolizlandi. Olingan spirtning massasini (g) toping. A) 14,8 B) 22,2 C) 29,6 D) 3,7 65. (v16-106-31_Ketonlar konsentrlangan sulfat kislota yoki ishqorlar tasirida kroton kondensatsiyasiga kirishadi. 64,8 g ketondan 8,1 g suv hosil bolsa, ketonni aniqlang. A) geksanon-2 B) butanon C) propanon D) pentanon-2 66. (v16-109-14_Eng oddiy formulasi H2CO bolgan moddalarni tanlang. 1) metanal; 2) formaldegid; 3) chumoli aldegid; 4) metilenon. A) 1 B) 1,2 C) 1,2,3 D) 1, 2, 3, 4 67. (v16-111-30_Ketenning formulasini korsating. A) CH3COCI B) bunday birikma
C) 1, 4
D) 5, 6 A) CH2-CH2 + H20 CH3-CH2OH B) HCOOH "2SВ°4.......> CO + H20 C) 2CH3-CH2OH + Рћ -+ 2CH3-COOH D) CH ch2-co-ch2-r+h2o sp CH3< 3 4H 4. (97-1-33) Organik birikmalarning qaysilari uchun funksional gruppa xos boladi? Рѕ // ~c H A) ketonlar B.) karbon kislotalar C) murakkab efirlar D) aldegidlar
E) ikkilamchi spirtlar 5. (97-1-68) 2-metilpropanaldagi 1, 2 va 3 uglerod atomlarining oksidlanish darajalarini korsating. A)-3,-2,-1 B) +2, 0,-2 C) -1, -2, +2 D) 0, +3,-3 E) +1,-1, -3 6. (97-2-65) Moddalarning qaysi biri propanal? H D) СНг = CH CH? E) CH3-CH2—C: 7. (97-8-13) Qaytarilganda 2-metilpropanol-1, oksidlanganda esa 2-metilpropan kislota hosil qiluvchi C4H80 tarkibli moddaning nomini aniqlang. A) butanol-1 B) metiletilketon C) 2-metilpropanol D) metilpropil efir E) 2-metilpropanal 8. (98-5-7) Aldegidlar yumshoq, sharoitda qa^arilganda, qanday mahsulot hosil boladi? A) uglevodorod B) spirt C) keton D) kislota E) efir 9. (98-5-17) Aldegidlar uchun qanday reaksiyalar xos? 1) oksidlanish; 2) eterifikatsiya; 3) qaytarilish; 4) almashinish. A) 1,2 B) 1, 3 C) 1, 4 D) 2, 3 E) 2, 4 10. (98-5-56) Qaysi birikmalar turkumi aldegidlarni oksidlashda ishlatiladi? 1) kumush oksid, sianid kislota; 2) mis (II) gidroksid, sianid kislota; 3) kumush oksid, mis (II) gidroksid. A) 1 B) 2 C) 1 va 2 D) 3 E) 2 va 3 11. (98-11-54) Metanalni sanoatda olishning eng tejamli usulini korsating. A) metanolni havo kislorodi bilan katalitik oksidlash B) metanolni mis oksid bilan oksidlash C) metanolni vodorod peroksid bilan oksidlash D) metanolni havo kislorodi bilan oksidlash E) atsetilenni gidratlash natijasida olish 12. (98-12-62) Quyidagi birikmalar orasidan aldegidlarni tanlang: 1) C5H10O; 2) C3H60; 3) C3H80; 4) C4H60; 5) C5H120; 6) C4H80. A) 1,3, 4 B) 2, 3, 4 C)1,2, 6 D) 1, 3, 5 E) 2, 4, 6 13. (99-1-29) Sanoat miqyosida formaldegid qaysi moddalardan olinadi? A) metan, metanol B) etan, etanol C) paraldegid, atsetaldegid D) formalin, kumush oksid E) atsetilen, metan 14. (99-5-11) 2 mol metanolning oksidlanishidan hosil bolgan formaldegid 200 g suvda eritilganda, necha foizli formalin eritmasi hosil boladi? A) 23 B) 26 C) 22 D) 20 E) 16 15. (99-9-20) 2-metilpropanal qaysi moddaning oksidlanishi natijasida hosil boladi? A) 2-metilpropanol-2 B) 2-metilpropan kislota C) izobutil spirt D) ikkilamchi butil spirt E) butal spirt 16. (00-2-13) Tarkibida aldegid guruhi bolgan moddalarga yangi tayyorlangan havo rang Cu(OH)2 tasir ettirilsa, qanday ozgarish kuzatiladi? A) oq chokma hosil boladi B) sariq chokma hosil boladi C) rang ozgarishi kuzatilmaydi D) qizil chokma hosil boladi E) sariq chokma paydo boladi va u asta-sekin qizil rangga aylanadi. 17. (00-4-33) Qaysi aldegidning izomeri ketonlar sinfiga kiradi? A) etanal B) propanal C) butanal D) pentanal E) geksanal 18. (00-7-56) Sirka angidrid bilan qaysi moddalar reaksiyasi natijasida murakkab efirlar hosil boladi? 1) glikol; 2) fenol; 3) sut kislota; 4) nonan kislota; 5) sellyuloza; 6) purin. A) 2, 3, 5 B) 1, 2, 4 C) 1, 4, 5 D) 2, 4, 6 E) 2, 5 19. (00-8-2) Qanday monomerning polimerlanishi natijasida yuqori molekulyar birikma -CH2-0-CH2-0-CH2-0- hosil boladi? A) metanol B) metanal C) vinil spirt D) atseton E) etilenglikol 20. (00-8-35) Metilpropanalning vodorod bilan reaksiyasi natijasida qaysi mahsulot hosil boladi? A) butanol-2 B) 2-metilpropanol-2 C) izobutil spirt D) 2-metilpropan kislota E) moy kislota 21. (00-8-36) Qaysi moddani mis (II) gidroksid bilan oksidlash natijasida tarkibi CH3CH(C2H5)COOH bolgan modda hosil boladi? A) 2-etilpropanol-1 B) 2-metilbutanal C) 2-metilpropanal D) 2-etilpropanal E) dentanal 22. (00-8-37) Modda CH3CH(C2H5)CHO ni vodorod bilan qaytarilganda, qanday mahsulot hosil boladi? A) 2-metilbutanol-1 B) 2-etilpropanol-1 C) 2-etilpropan kislota D) 2-metilbutan kislota E) 2-metilbutanol-2 23. (01-6-32) Qaysi aldegid oson polimerlanadi? A) propion aldegid B) atsetaldegid C) formaldegid D) benzaldegid E) moy aldegid 24. (01-8-8) Quyidagi xususiyatlardan qaysi biri formaldegid, chumoli aldegid va metanal uchun taalluqlidir? A) gomologlar B) struktur izomerlar C) barchasi bitta modda D) geometrik izomerlar E) optik izomerlar 25. (02-11-3) Aldegid va ketonlarga vodorod tasir ettirilganda, qaysi spirtlarni olib bolmaydi? 1) 2-metilpropanol-2; 2) 2-metilpropanol-1; 3) 3-metilbutanol-2; 4) 2-metilbutanol-2; 5) butanol-1. A) 1,2, 4 B) 2, 3, 5 C)2,3 D) 1,4 E) 1,4,3 26. (02-12-43) Massa ulushi 57,5% bolgan 100 g chumoli kislota eritmasi sulfat kislota ishtirokida qizdirilganda hosil boladigan gaz mahsulotining massasini hisoblang. A)40 B)35 C)28 D)45 E) 22,4 27. (03-7-63) Kucherov reaksiyasi yordamida metiletilketon olish uchun qaysi uglevodoroddan foydalanish kerak? A) butin-1 B) butin-2 C) propin D) A va В E) pentin-2 28. (v4-101 -15) "Kumush kozgu" reaksiyasiga kirishmaydigan moddalar qatorini korsating. A) sirka aldegid, formaldegid, chumoli kislcfta B) sirka aldegid, sirka kislota, metanol C) formaldegid, sirka kislota, fenol D) fenol, etanol, dietil efir E) sirka aldegid, chumoli kislota, glitserin 29. (v4-103-15) Moy aldegidga izomer bolmagan moddalarni toping. 1) C4H7OH; 2) C3H5OCH3; 3) C3H7CH3; 4) C4H9OH. A) 1,4 B) 3, 4 C) 1,2 f D) 2,3 * E) 1,3 30. (v4-104-15) Sirka aldegid qanday kimyoviy reaksiyalarga kirishmaydi? 1) birikish; 2) oksidlanish; 3) "kumush kozgu"; 4) gidroliz; 5) almas hi nish. A) 4, 5 B)1,3 C) 1, 2 D) 3, 4 E) 2, 3 31. (v4-109-15) Atseton sanoatda qaysi uglevodoroddan olinadi? A) toluol B) divinil C) kumol D) stiroi E) o-ksilol 32. (v4-110-15) Aldegidlar laboratoriyada qaysi usulda olinadi? 1) birlamchi spirtlarni mis (II) oksid bilan oksidlash; 2) kislotalarni katalizator ishtirokida vodorod bilan qaytarish; 3) etanolni vodorod peroksid bilan oksidlash; 4) Kucherov reaksiyasi buyicha. A) 1,4 B)1,3 C) 1, 2 D) 2, 3 E) 2, 4 33. (v5-103-35) 64,8 g oltin (III) xloridi kaliy gidroksidi ishtirokida chumoli aldegidi bilan reaksiyaga kirishganda oltin bilan birga hosil bolgan kaliy formiatining massasi (g) A) 26,9 B)30,6 C) 23,8 D)21,5 E) 31,4 34. (v5-113-15) "Kumush kozgu" reaksiyasiga kirishadigan moddalarni tanlang. 1) СНзСООН; 2) glyukoza; 3) HCOOH; 4) CH3(CH2)3CHO; 5) C6H5OH. A) 1,3 B) 2, 3, 4 C) 2, 4, 5 D) 1, 3, 4 E) 2, 4 35. (v5-128-32) Metanal bilan vodorod aralashmasi qizdirilgan katalizator ustidan otkazilganda 3,2 g metanol hosil boldi va 2,1 I (n. sh.) vodorod ortib qoldi. Boshlangich aralashmadagi vodorod hajmini (I, n. sh.) hisoblang. A) 4,98 B) 5,23 C) 3,68 D) 2,24 E) 4,34 36. (v6-115-15) Qaysi moddalar gidrogenlanganda birlamchi spirtlar hosil boladi? 1) 2-metilpropanal; 2) atseton; 3) metiletilketon; 4) 3-metilbutanal; 5) dietil keton. A) 1,4 B) 1, 2 C) 2, 5 D) 1, 3 37. (v7-107-32) 14,8 g aldegid va propanol aralashmasiga kumush oksidning ammiakli eritmasi qoshib biroz qizdirilganda 43,2 g chokma tushdi. Agar boshlangich aralashmadagi aldegidning spirtga nisbati 2:1 mol bolsa, undagi spirt massa ulushini va aldegid nomini aniqlang. A) 0,4; etanal B) 0,12; etanal C) 0,25; propanal D) 0,6; propanal 38. (v7-110-33) 5,8 g propanal tola yonishidan olingan mahsulotlar natriy ishqorning 120 g 10% li eritmasiga shimdirilishi natijasida hosil bolgan tuzning massa ulushini (%) aniqlang. A) 26,9 B) 4,6 C) 21,0 D) 18,2 39. (v7-112-33) Aldegid kumush oksidining ammiakli eritmasida oksidlanishidan 21,6 g chokma va kislota hosil boldi. Ushbu kislota izopropanol bilan H2S04 ishtirokida reaksiyaga kirishganda 11,6 g tegishli murakkab efir hosil boldi. Reaksiya uchun olingan aldegidni aniqlang. A) CH3CHO В) CH3CH2CHO С) СН3СН2СН2СНО D) НСНО 40. (v7-121 -33) 55% li atsetonning suvli eritmasidagi atsetonning hajmiy ulushini aniqlang. (Patsetson = 0,78 g/ml) A) 0,45 B) 0,55 C)0,61 D) 0,70 41. (v8-102-31) Formaldegid va vodorod aralashmasining geliyga nisbatan zichligi 6,1 bolib, u qizdirilgan nikel katalizatori ustidan otkazilganda vodorodning barchasi sarflansa, hosil bolgan gazlar aralashmasining havoga nisbatan zichligini aniqlang. A) 4,66 B) 3,58 C) 0,37 D)1,05 42. (v8-120-31) Formaldegid va vodorod aralashmasining geliyga nisbatan zichligi 3,3 bolib, u qizdirilgan nikel katalizatori ustidan otkazilganda aldegidning 50% li sarflansa, hosil bolgan gazlar aralashmasining propanga nisbatan zichligini aniqlang. A) 0,466 B) 0,518 C) 0,375 D) 0,105 43. (v12z-103-10) 24,8 g sirka aldegid va atsetonlar aralashmasi orqali kumush oksidning ammiakdagi eritmasi otkazilganda 64,8 g chokma tushsa, dastlabki aralashmadagi atseton jnassasini (g) aniqlang. A) 11,6 B) 17,4 C) 12 D) 13,2 44. (v12z-105-10) Aldegidning mis (II) gidroksid bilan reaksiyasi natijasida 43,2*g qizil chokma hosil boldi. Shu aldegid qaytarilganda spirt hosil boldi. Spirtning 4 ta molekulasida 48 ta sp3 gibridlangan orbital bolsa, aldegid oksidlanganda hosil bolgan kislota massasini (g) aniqlang. A) 26,4 B) 22,2 C) 17,4 D) 18 45. (v12z-106-24) 27,6 g aldegid va propanol aralashmasiga kumush oksidning ammiakli eritmasi qoshib biroz qizdirilganda 64,8 g chokma tushdi. Agar boshlangich aralashmadagi aldegidning spirga nisbati 3:1 mol bolsa, undagi spirt massa ulushini (%) va aldegid nomini aniqlang. A) 30, propanal B) 21,7, butanal C) 78,3, butanal D) 78, propanal 46. (v12z-112-7) 90 g formaldegiddan necha gramm urotropin olish mumkin? A)70 B)84 C)80 D)90 47. (v12z-114-3) Aldegidning mis (II) gidroksid bilan reaksiyasi natijasida 43,2 g qizil chokma hosil boldi. Shu aldegid qaytarilganda spirt hosil boldi. Spirtning 4 ta molekulasida 80 ta sp3 gibridlangan orbital bolsa, dastlabki aldegid massasini (g) aniqlang. A) 26,4 B) 25,8 C) 21,6 D) 22,2 48. (v12z-115-11) Aldegidning mis (II) gidroksid bilan reaksiyasi natijasida 43,2 g qizil chokma hosil boldi. Shu aldegid qaytarilganda spirt hosil boldi. Spirtning 4 ta molekulasida 64 ta sp3 gibridlangan orbital bolsa, spirt massasini (g) aniqlang. A) 9 B) 18 C) 22,2 D) 11,1 49. (v12z-122-16) Aldegidning mis (II) gidroksid bilan reaksiyasi natijasida 43,2 g qizil chokma hosil boldi. Shu aldegid qaytarilganda spirt hosil boldi. Spirtning 4 ta molekulasida 48 ta sp3 gibridlangan orbital bolsa, dastlabki aldegid massasini (g) aniqlang. A) 13,2 B) 17,4 C) 18 D) 13,8 50. (v12c-212-15) 20,8 g atsetilenning simob tuzlari ishtirokida gidrgtlanishidan olingan mahsulot bilan mis (II) gidroksid reaksiyasi natijasida 86,4 g qizil chokma hosil bolsa, reaksiya unumini (%) aniqlang. A) 60 B) 75 C) 80 D) 66,7 51. (v12c-217-8) 18 g spirtni oksidlab olingan aldegid mis (II) gidroksid bilan reaksiyasi natijasida 43,2 g qizil chokma hosil bolsa, spirt(lar)ni aniqlang. 1) СНз(СН2)2СН2ОН; 2) CH3CH(CH3)OH; 3) CH3CH2CH2OH; 4) CH3(CH2)3CH2OH. A) 1 B) 4 C) 2, 3 D) 3 52. (v12c-218-25) 184 g etanolni CuO bilan oksidlab necha gramm atsetaldegid olish mumkin? Bunda necha gramm Cu ajraladi? A) 170; 250 B) 176; 256 C) 184; 256 D) 176; 184 53. (v12c-221-19) Teng miqdorda olingan 10,4 g aldegid va propanol aralashmasi kumush oksidning ammiakdagi eritmasi bilan reaksiyaga kirishganda 21,6 g chokma tushsa, aldegid formulasini aniqlang. A) CH3CH2CHO B) CH3C(CH3)0 C) CH3(CH2)2CH2OH D) CH3CHO 54. (v12c-235-21) 45,2 g dixloretanal olish uchun necha gramm atsetaldegid va qancha hajm (I, n. sh.) xlor sarflanadi? A) 17,6; 17,92 B)13,2; 13,44 C) 17,92; 17,6 D) 22; 22,4 55. (v13-119-8) 165 g bir atomli toyingan aldegid molekulasi tarkibida 22 mol atom bolsa, nomalum aldegidni toping. A) propanal B) metanal C) etanal D) butanal 56. (v14-130-20) Aldegid va ketonlarni turli aralashmalardan toza holda ajratib olishda qaysi reagentdan foydalanish maqsadga muvofiq? A) Natriy bisulfit B) Kumush oksidining ammiakdagi eritmasi C) Sianid kislota D) Gidroksilamin 57. (v15-111-25) Chumoli kislotasining necha foizli eritmasi formalin deb ataladi?* A) 15 B)40 C) 20 D) 50 58. (v15-116-25) Popov qoidasida kora, 2,4-dimetilpentanon-3 oksidlanishidan qanday moddalar hosil boladi? A) atseton va propion kislota yoki 2-metilpropion kislota va sirka kislota B) chumoli kislota va 2-metilpropion kislota yoki atseton va sirka kislota C) faqat atseton va 2-metilpropion kislota D) chumoli kislota va propion kislota yoki 2 mol sirka kislota 59. (v15-118-35) Aldol-kroton kondensatsiyasi boyicha 2-bosqichda 28 g kroton aldegid hosil bolsa, 1-bosqichdagi hosil bolgan aldolning massasini (g) aniqlang. A) 24 B) 17,6 C) 35,2 D) 7,2 60. (v15-123-32) Kannissaro reaksiyasi boyicha 0,6 mol chumoli aldegid bilan reaksiyaga kirishish uchun 50% li NaOH eritmasidan necha gramm kerak? A) 6 B)12 C)18 D) 24 61. (v15-125-6) Popov qoidasiga kora, nomalum keton oksidlanganda faqat atseton va 2-metilpropion kislota hosil boladi. Nomalum ketonni toping. A) 2,4-dimetilpentanon-3 B) butanon-2 C) 3-metil butanon-2 D) 2-metilpentanon-3 62. (v15-130-13) Aldegidning 1 moli katalizator ishtirokida 2 mol toyingan bir atomi spirtlar bilan birikib qanday birikma hosil qiladi? A) asetallar B) enol yoki keton C) toyingan oddiy efir D) toyinmagan oddiy efir 63. (V15-131-11) 1.014-102 g dixloralkan kuchsiz ishqoriy muhitda gidrolizlanganda 68.4 g keton hosil boldi. Dastlabki moddani aniqlang. A) 3,3-dixlor-2,4-dimetilpentan B) 2-metil-3,3-dixlorpentan C) 2,2-dixlor-3-metilpentan D) 1,1-dixlor-2,4-dimetilpentan 64. (v16-102-22.23,2 g asetonga yetarli miqdorda metilmagniy yodid tasir ettirilgandan hosil bolgan mahsulot gidrolizlandi. Olingan spirtning massasini (g) toping. A) 14,8 B) 22,2 C) 29,6 D) 3,7 65. (v16-106-31_Ketonlar konsentrlangan sulfat kislota yoki ishqorlar tasirida kroton kondensatsiyasiga kirishadi. 64,8 g ketondan 8,1 g suv hosil bolsa, ketonni aniqlang. A) geksanon-2 B) butanon C) propanon D) pentanon-2 66. (v16-109-14_Eng oddiy formulasi H2CO bolgan moddalarni tanlang. 1) metanal; 2) formaldegid; 3) chumoli aldegid; 4) metilenon. A) 1 B) 1,2 C) 1,2,3 D) 1, 2, 3, 4 67. (v16-111-30_Ketenning formulasini korsating. A) CH3COCI B) bunday birikma mavjud emas C) (CH3C0)20 D) CH2 = С = О

Условие задачи - Параграф 119, тест №67

Ответ:


Сборник: Kimyo
Параграф: 87.4. Aldegid va ketonlar

"Test-Uz.Ru" © 2014-2023. Информационный портал для школьников, абитуриентов, студентов и учителей

О сайте | Обратная связь | Донаты