Alkenni gidratlab olish mumkin bolmagan spirtni korsating?

A) CH3CH2OH
B) CH3CH(OH)CH3
C) (CH3)3COH
D) [(CH3)3C]3COH A1 О 2 3 B) C) A) a-6, b-6, c-3, d-6 B) a-1, b-5, c-5, d-5 C) a-6, b-5, c-3, d-5 D) a-6, b-2, c-3, d-5 114. (v19/20-118-3) C5H10 tarkibli uglevodorod Vagner reaksiyasi boyicha diol (glikol) hosil qilmaydi, kuchli oksidlovchilar tasirida esa ikki asosli karbon kislota hosil qilsa, uglevodorodlar tuzilishini aniqlang. 1) siklopentan; 2) penten-2; 3) metilsiklobutan; 4) 2-metilbuten-2; 5) 2-metilbuten-l; 6) etilsiklopropan. A) 2, 4, 5 B) 1, 3, 6 C) 2, 3, 6 D) 1, 4, 5 115. (v19/20-124-15) Qaysi alkenning kislotali muhitda KMn04 bilan oksidlanishidan chumoli kislota va 2-metilpropion kislota hosil boladi? A) 3-metilbuten-1 B) propen C) 2,3-dimetilbuten-2 D) 2-metilpropen 116. (v20/21-102-1) Molekulasida vodorod atomlari soni teng bolgan alkan va alken berilgan. 0,1 mol alkan va 0,2 mol alkendan iborat aralashma yondirilganda olingan karbonat angidrid ishqor eritmasiga yuttirilganda eritma massasi 61,6 g ga ortdi. Alkenni aniqlang. A) eten B) penten C) propen D) buten 117. (v20/21-105-17) C4H8 formulaga ega bolgan uglevodorod uchun nechta ochiq zanjirli (geometrik izomerlari bilan) va siklik tuzilishli izomer uglevodorodlar togri keladi? A) 8 B) 4 C)6 D) 5 118. (v20/21-106-12) 6,3 g alken kaliy permanganat eritmasi orqali oksidlanganda 0,1 mol chokma hosil bolsa, alkenni aniqlang. A) C2H4 B) C3H6 C) C4H8 D) C5H10 119. (v20/21 -111 -5) Nomalum alkan alken va vodorod hosil qilganda massasini 1/29 marta kamaytiradi. Olingan alkendan qanday molekulyar massali spirt hosil boladi? A) 46 B)60 C) 74 D) 88 120. (V20/21-112-10) 4,2 g alken KMn04 ning suvli eritmasida oksidlanganda 0,05 mol chokma hosil bolsa, alkenni aniqlang. A)C2H4 B)C3H6 C)C4H8 D)C5H10 121. (v20/21 -113-7) C3Hx tarkibli uglevodorod yonganda reaksiyaga kirishuvchi va hosil boluvchi moddalarning miqdorlari (mol) teng bolsa, x ning qiymati nechaga teng boladi? A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 122. (V20/21-114-12) Alkan va alkendan iborat 44,8 litr (n. sh.) aralashma (D(H2) = 28,5) 160 g brom bilan reaksiyaga kirishadi. Agar uglevodorodlar tarkibidagi uglerodlar soni ozaro teng bolsa, alkenni toping. A) buten B) penten C) propen D) eten 123. (V20/21-116-15) D(Ch4) = 2,5 bolgan ammiak, propin va butendan iborat aralashmada 13,6 g ammiak bolsa, aralashma tarkibidagi alkenning miqdorini (mol) aniqlang. * A) 0,1 B) 0,2 C) 1,2 D) 1,15 124. (v20/21-119-19) Qaysi alkenning kislotali muhitda KMn04 bilan oksidlanishidan atseton hosil boladi? A) buten-2 B) 2-metilbuten-1 C) buten-1 D) 2-metilbuten-2 125. (v20/21-123-13) Qaysi alkenni kislotali muhitda KMn04 bilan oksidlanishidan izomoy kislota hosil boladi? A) 2-metilbuten-1 B) 2-metilbuten-2 C) 3-metilbuten-1 D) 2-metilpenten-2 126. (v20/21-124-12) Quyidagi moddani nomlang. СНЗ — СН2—СН2 CH2-CH2- x / C = C У H CH3 A) (Z) - 4-metilokten-4 B) (
E) - 4-metilokten-4 C) (Z) - 3-metilokten-3 D) (E) - 3-metilokten-3 127. (V20/21 -124-30) Qaysi modda oksidlanganda sirka kislota va metiletil keton hosil boladi? A) 2-metilpenten-2 B) 3-metilpenten-2 C) 4-metilpenten-2 D) 4-metilpenten-1 128. (v20/21 -126-27) Qaysi alken kislotali muhitda KMn04 bilan oksidlanishidan chumoli kislota va butanon hosil boladi? A) buten-2 B) 2-metilbuten-1 C) buten-1 D) 2-metilbuten-2 129. (V20/21-128-17) 42 g 2-metilbuten-2 kaliy permanganat tasirida neytral muhitda oksidlandi. Bunda hosil bolgan organik modda va qora chokmaning massa farqini aniqlang. A) 21,3 B) 27,6 C) 25,9 D) 31 130. (v20/21-129-21) Ixtiyoriy alken tarkibida ... ta sp2 orbitallar boladi. A) 6 B) 2 C) 3 D) 9 131. (v20/21-131-8) Mol nisbatlari 9:5 bolgan propan va nomalum alken aralashmasi yetarli miqdordagi kislorodda yondirildi. Bunda kislorodning 3/4 qismi propan uchun sarf bolgan bolsa ushbu alkenni aniqlang. A) eten B) buten C) penten D) propen 132. (V20/21-131-13) Uglevodorod toliq yonishi natijasida bir xil miqdorda karbonat angidrid va suv hosil boldi. Uglevodor qaysi gomologlar qatoriga kirishini toping. A) alkan B) benzol C) alken D) alkin 133. (v20/21-134-13) Alkendagi barcha sp3-sp3, sp3-sp2 va sp2-sp2 boglarni uzish uchun 308 kkal/mol energiya kerak bolsa, alkenni toping? (тт-bogning uzilishi uchun 65 kkal/mol, o-bogning uzilishi uchun 81 kkal/mol energiya sarflanadi.) A) eten B) buten C) penten D) propen 134. (V20/21-136-28) HBr va 2-metilbuten-2 tasirlashganda asosan hosil boladi: A) 2-brom-3-metilbutan B) 2-brom-2-metilbutan C) 1-brom-3-metilbutan D) 1-brom-2-metilbutan 135. (v20/21-139-26) Alkenlardan birining molekulasida 32 ta elektron joylashgan.

Ответ:


Сборник: Kimyo
Параграф: 85.1. Alkenlar
Список вузов Узбекистана
Проходные баллы в институтах Узбекистана
Решение домашней работы

Онлайн тестирование

Английский язык
Русский язык
Математика
Физика
Биология
География
История

База знаний по предметам

Физика
Математика
Информатика
Литература
Английский язык
Медицина
Русский язык
Химия
История
География
Философия
Астрономия
ОБЖ
Черчение
Биология
Чтение
Экономика
Экология
Окружающий нас мир
Обществознание

Вход на сайт"Test-Uz.Ru" © 2014-2022. Информационный портал для школ, лицеев, колледжей и ВУЗов

О сайте | Обратная связь