Quyidagi moddani IYuPAK domenklaturasi asosida nomlang: СН3СН(СНз)СН2С

A) 2,7-dimetil-4-etin-4-izopropiloktan
B) 4-etin-2,7-dimetil-4-izopropiloktan
C) 3,3-diizopropil-3-izobutilpentin-1
D) 6-metil-3-izobutil-3-izopropilgeptin-1
E) 2,7-dimetil-4-etin-4-izopropiioktan

:


: Kimyo
: 80. Organik birikmalarning nomenklaturasi. Birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi, to'rtlamchi uglerod atomlari"Test-Uz.Ru" 2014-2023. , ,

|