Quyidagi moddani xalqaro nomenklatura boyicha nomlang: енз I СНз- C~CH

A) 2-metil-2-etilbutin-1
B) izopropilatsetilen
C) 2-metil-2-etilbutin-2
D) 3,3-dimetilpentin-1
E) 3,3-dimetilpentin-2

:


: Kimyo
: 80. Organik birikmalarning nomenklaturasi. Birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi, to'rtlamchi uglerod atomlari"Test-Uz.Ru" 2014-2023. , ,

|