2 sm13 14 N02 gazini hosil qilish uchun qaysi gazdan 1 sm14 miqdorini

A) N203
B) N20
C) NO
D) n2o4
E) N205 14. (02-11-47) Quyidagi elementlar nitratlaridan qaysi biri parchalanganda, kislorod hosil bolmaydi? A) oltin B) rux C) ammoniy D) simob (I) E)simob(ll) 15. (03-2-54) Azot oksidlarining togri yozilgan qatorini korsating. A) NO, N203, N207, N206 B) NO, N204, N205, N207 C) N20, N205j NO, n2o6, n2o3 D) N20, NO, n2o3, n2o4, n2o5 E) N20, N203, N204, N207 16. (03-5-4) Odatdagi temperaturada azot bilan reaksiyaga kirisha oladigan metallar qatorini korsating. A) kalsiy, stronsiy, bariy B) litiy, berilliy, magniy C) natriy, kaliy, seziy D) bariy, berilliy, natriy * E) seziy, magniy, radiy 17. (03-5-18) Xossalari benzolga oxshash, "anorganik benzol" deb ataluvchi moddaning formulasini korsating. A) B6H6 B) Si6H6 C) Sn6H6 D) B3N3H6 E) B2N4H6 18. (03-7-52) 20PC da 1 I suvda 6,8- 1СГ4 mol azot eriydi. Bu miqdor g/l hisobida qanchani tashkil etadi? A) 0,038 B) 0,019 C)1 D) 0,0095 E) 0,076 19. (03-8-49) Ammiakning xlorda yonish mahsulotlaridan birini toping. A) vodorod B) xlor C) azot D) kislorod E) karbonat angidrid 20. (03-10-27) Nitratlari MeNOs-il^ -> MeN02 + 02 sxema boyicha parchalanishga uchraydigan metallarni aniqlang: 1) Ca; 2) Na; 3) Zn; 4) K; 5) Cs; 6) K; 7) Cu. A) 1,2, 3, 5, 6 B) 2, 3, 4 C) 3,5, 6, 7 D)1,2, 4, 5,6 E) 1,2, 4, 5, 7 21. (03-10-28) Nitratlari MeN03 MeN02 + 02 sxema boyicha parchalanishga uchraydigan metallarni aniqlang: 1) Al; 2) Va; 3) Li; 4) Be; 5) Cr; 6) Ag. A) 1,2,3 B)2, 3,4 C) 1, 2, 4 D)4, 5,6 E) 3, 4, 5 22. (03-10-29) Nitratlari MeN03 —-» -> MeO + N02 + 02 sxema boyicha parchalanishga uchraydigan metallarni aniqlang. A) Ca, Ba, Zn В) K, Na, Li C) Mg, Al, Ti D) Zn, Си, К E) Co, Ag, Hg 23. (03-10-32) Azot (V) oksid N205 uy temperaturasida qanday moddalarga parchalanadi? A) NO va N02 B) N20 va NO C) N20 va N02 D) N02 va 02 E) N204 va 02 24. (03-10-34) Azot (III) oksid N203 sovitilganda qanday moddalarga parchalanadi? A) azot (II) oksid, azot (IV) oksid B) azot (IV) oksid, azot (V) oksid C) azot (V) oksid D) azot (II) oksid E) azot (IV) oksid 25. (04-1-664) Massasi 100 g bolgan konsentrlangan (63% li) nitrat kislota eritmasida necha mol mis eriydi? Reaksiya natijasida necha litr (n. sh. da) gaz ajralib chiqadi? A) 16 Cu, 11,2 I gaz B) 0,25 Cu, 11,2 I gaz C) 3,2 Cu, 22,4 I gaz D) 0,16 Cu, 5,6 I gaz E) 3,2 g Cu, 5,6 I gaz 26. (04-1-668) Qanday mahsulotlar mis (II) nitratning termik parchalanishida hosil boladi va natijada uning massasi necha foizga kamayadi? A) mis, azot, kislorod; 81 B) mis (I) nitrat, kislorod; 41 C) azot (IV) oksid, kislorod, mis; 51 D) mis (II) oksid, azot (IV) oksid, kislorod; 42,6 E) mis (II) oksid, azot (IV) oksid, kislorod; 57,4 27. (04-1-670) 2000°C da ikkita rangsiz gazlar aralashmasi qizdirilganda, havoda oksidlanadigan 0,2 mol qongir rangli gaz hosil boladi. Uni kislorod ishtirokida 150 g suvda eritilganda, hosil bolgan kislotaning konsentratsiyasi (%) qanchaga teng boladi? A) 10,6 B) 11,6 C) 12,6 D) 7,9 E) 8,4 28. (v4-129-17) Tarkibida 2 ta azot atomi bor bolgan birikmalarni toping. 1) kaprolaktam; 2) pikrin kislota; 3) ammopiy nitrat; 4) kalsiy nitrat; 5) alyuminiy nitrat; 6) nitroglitserin. A) 2, 3, 4 B) 3, 4 C) 3, 4, 6 D) 1, 3, 4 E) 3, 5 29. (v5-110-29) Nitrat kislota qora shisha idishda saqlanadi, chunki u yoruglikda parchalanib ... gazlari hosil boladi: 1) N205; 2) N20; 3) N02; 4) NO; 5) 02. A) 3 . B)1,3,4 C)1,4 D) 1 E) 3, 5 30. (v5-113-17) Azot oksidlaridan qaysi biri tibbiyot sohasida ogriqni qoldiruvchi vosita sifatida qollaniladi? A) N02 B) N20 C)N204 D)N203 E) N205 31. (v5-121 -29) Azot (IV) oksidi kislorodsiz suv bilan tasirlashganda qanday moddalar hosil boladi? 1) azot (II) oksid; 2) nitrat kislota; 3) ammiak; 4) azot (V) oksid; 5) nitrit kislota; 6) ammoniy gidroksid. A) 2, 4, 6 B) 2, 3, 4 C)1,3, 5 D) 2, 5 E) 1, 4 32. (v5-122-34) Nitrat kislotaning murakkab efirlarini aniqlang: 1) 2-nitroetan; 2) trinitrotoluol; 3) pikrin kislota; 4) nitrosellyuloza; 5) nitroglitserin; 6) etanol va nitrat kislota reaksiya mahsuloti. A) 2, 3, 4 B) 3, 5, 6 C) 4, 5, 6 D) 3, 4, 5 E) 1,2,3 33. (v5-123-29) Momaqaldiroq va chaqmoq paytida yoqqan yomgir suvida qanday kislota boladi? A) H2C03 B) H2S C) H2S04 D) HCI E) HN03 34. (v5-127-29) Mol miqdordagi azot (IV) oksidi suvda eritilganda qanday moddalar hosil boladi? 1) ammoniy nitrat; 2) nitrat kislota; 3) nitrit kislota; 4) azot; 5) ammiak; 6) azot (II) oksid. A) 1,3 B) 4, 5 C) 2, 6 D) 4, 5, 6 E) 1,2,3 35. (v6-102-29) Ushbu moddalardan qaysi birining termik parchalanishi natijasida kuldiruvchi gaz hosil boladi? A)NH4CI B) NaN03 C) Ca(N03)2 D)NH4N03 36. (v6-116-17) Konsentrlangan nitrat kislota tasirida quyidagi aminokislotalardan qaysi biri jigarrangga boyaladi? A)glikokol B) fenilalanin C) valin D) alanin 37. (v7-109-28) 19,6 g azotdan hosil bolgan ammiakni neytrallash uchun talab etiladigan 25% li xlorid kislota massasini (g) hisoblang. A) 204,4 B) 102,2 C)408,8 D) 306,6 38. (v7-111-10) Ammiak qaysi moddalar bilan reaksiyaga kirishadi? A) mis (II) gidroksid, ammoniy gidrosulfat B) kalsiy gidroksid, nitrat kislota C) xlorid kislota, magniy gidroksid D) ammoniy xlorid, sulfat kislota 39. (v7-115-7) Nitrat kislota va kaliy ishqor eritmalari teng miqdorda (mol) olinib aralashtirilganda quyidagi xossalardan qaysi biri saqlanib qoladi? A) asoslik B) kislotalik C) kislotalik va asoslik D) elektr otkazuvchanlik 40. (v8-119-19) Ammiak kislorod yordamida oksidlanganda (Pt katalizator) ammiakning konsentratsiyasi uch marta oshirilib, kislorodning konsentratsiyasi ikki marta kamaytirilsa, togri reaksiyaning tezligi necha marta ortadi? A) 1,86 B) 10,12 C)5,87 D)2,53 41. (v12z-101-32) 225 ml 35% li nitrat kislota eritmasini (p = 1,2 g/ml) neytrallash uchun 60% li KOH eritmasidan necha gramm kerak boladi? A) 84 B) 140 0)2,5 D) 150 42. (v12z-115-3) 60 g 70,5% li nitrit kislota disproporsiyalanish reaksiyasiga kirishishi natijasida hosil bolgan eritma (p =1,2 g/ml) normal konsentratsiyasini aniqlang. A) 8,6 B) 26,3 0) 5,0 D) 45 43. (v15-104-15) Vodorodga nisbatan zichligi 18,2 ga teng bolgan 3 litr (n. sh.) azot (II) va azot (IV) oksidlari aralashmasiga 2 litr (n. sh.) kislorod qoshilsa, boshlangich aralashmaning hajmi necha litr (n. sh.) ga kamayadi? (Barcha hajmlar bir xil sharoitda olchangan.) A) 0,9 B) 2,0 C)1,8 D) 0,5 44. (v15-104-28) Mashhur mikrobiolog olim V.L. Omelyanskiy fikricha bu element biologik nuqtai nazardan eng asl metallardan ham aslroqdir. V.L. Omelyanskiy qaysi elementni nazarda tutgan? A) kislorod B) oltin C) azot D) kumush 45. (v15-104-30) 12 g mochevina suv bilan qildirilishi natijasida necha gramm ammiak olinadi? * A) 6,8 B) 3,4 0)8,5 D) 1,7 46. (v15-110-9) Ammoniy xlorid bilan reaksiyaga kirishadigan moddalarni korsating. 1) kaliy gidroksid; 2) kumush nitrat; 3) ftorid kislota; 4) natriy sulfat A) 1,3 B)3,4 C)1,2 D) 2,4 47. (v16-104-16) Kadaverinning ammiakdagi eritmasiga 76,5 g ammiak qoshilganda, kadaverinning konsentratsiyasi 2,5 marta kamaydi. Bunda eritmadagi jami atomlar soni 2,6 marta ortdi. Hosil bolgan eritmaning massa ulushini aniqlang. A) 0,35 B) 0,5 C)0,75 D) 0,2 48. (vl6-108-24) Ammiak va kislorodning 28 litr (Пч sh.) aralashmasi katalizator ishtirokida reaksiyaga kirishgandan song 6 litr (n. sh.) kislorod ortib qplgan bolsa, dastlabki aralashmadagi kislorodning hajmini (litr, n. sh.) aniqlang. A) 15,4 B) 18,2 C)20 D) 8 49. (v17-103-7) 60,5 g natriy nitritga 40 g 30% li nitrat kislota quyilganda reaksiya natijasida hosil bolgan azot (HI) oksididan qancha g hosil boladi? A) 1,24 g B) 7,24 g C) 6,45 g D) 9,54 g 50. (v17-103-24) Mis nitratni qongir gaz toliq ajralib bolguncha qizdirildi, song maydalangan komir bilan aralashtirildi va yana qizdirildi. Reaksiya natijasida nima hpsil boldi? A) mis B) mis (II) oksidi C) mis gidroksidi D) mis (I) oksidi 51. (V17-106-36) Azot, azot(ll) oksid va azot(IV) oksiddan iborat 88 ml gazlar aralashmasi suvdan otkazilganda 50 ml gaz yutilmay qoldi. Yutilmay qolgan gazlar aralashmasiga 16 ml kislorod qoshilganda aralashmaning hajmi 55 ml ga teng boldi. Hosil bolgan aralashmadagi N02 ning hajmiy ulushini (%) aniqlang. A)50 B)75 C)25 D) 40 52. (v17-114-4) Azot quyidagi qaysi modda bilan xona haroratida tasirlashadi? A) magniy B) litiy C) natriy D) kalsiy 53. (v17-115-34) Novshadil spirtini qaysi olim aniqlagan? A) Gaber B) Gippokrat C) Mendeleyev D) Dalton 54. (v17-116-22) Hozirgi paytda sovutgichlarimizda freon (CF2CI2) ishlatiladi. Avval shu modda

Ответ:


Сборник: Kimyo
Параграф: 72.1. Azot. Azotning birikmalari
Список вузов Узбекистана
Проходные баллы в институтах Узбекистана
Решение домашней работы

Онлайн тестирование

Английский язык
Русский язык
Математика
Физика
Биология
География
История

База знаний по предметам

Физика
Математика
Информатика
Литература
Английский язык
Медицина
Русский язык
Химия
История
География
Философия
Астрономия
ОБЖ
Черчение
Биология
Чтение
Экономика
Экология
Окружающий нас мир
Обществознание

Вход на сайт"Test-Uz.Ru" © 2014-2022. Информационный портал для школ, лицеев, колледжей и ВУЗов

О сайте
Обратная связь