В + 2HN03 -> BN + 02 + H20 B) В + 6HN03 -+ B2H6 + 6NO + 602 C) В + 3HN

A) В + 2HN03 -> BN + 02 + H20
B) В + 6HN03 -+ B2H6 + 6NO + 602
C) В + 3HN03 -+ HB02 + 3NO + H20
D) В + 3HN03 -> H3B03 + N02

:


: Kimyo
: 55. Kislotalar

"Test-Uz.Ru" 2014-2022. , ,