Dissotsialanish darajasi 95% ga teng bolgan elektrolitning 120 ta mole

A) 114 B)94 C)104 D) 84 E) 74 14. (98-9-70) 0,5 molyarli ammoniy gidroksid eritmasidagi OH- ionlarning konsentratsiyasi 0,015 mol/l bolsa, elektrolitning dissotsialanish darajasi (foizlarda) qanchaga teng boladi? A) 3
B) 5
C) 2 D) 10 E) 8 15. (98-10-33) 0,02 M li sulfat kislota tola dissotsialangan eritmadagi vodorodning mol-ion miqdorini hisoblang. A) 2,00 B) 0,20 C) 0,02 D) 0,04 E) 0,06 16. (99-5-64) Konsentratsiyasi 0,2 mol/l bolgan 500 ml KOH eritmasi bilan massasi 200 g 10% li nitrat kislota eritmasining ozaro tasirlashuvidan hosil bolgan tuzning massasini (g) hisoblab toping. A) 5,05 B) 20,2 C)30,3 D) 15,7 E) 10,1 17. (99-6-82) Kalsiy nitratning dissotsialanish darajasi 72% bolsa, uning 0,5 M li eritmasining 200 ml hajmidagi anionlar massasi qanchaga teng boladi? A) 4,45 B) 8,9 C) 6,2 D) 12,4 E) 24,8 18. (99-6-83) Kaliy nitrat eritmasining dissotsialanish darajasi 72% ga teng. 0,5 M li shu tuz eritmasining 200 ml miqdoridagi ionlarsonini hisoblang. A) 1,3-1023 B) 1,8-1023 C)0,13-1022 D) 0.43Ю23 E) 0,87-1023 19. (99-6-85) Sirka kislotaning 0,1 M li eritmasining dissotsialanish darajasi 1,32% ga teng. Shunday eritmaning 1 I hajmidagi vodorod ionlari sonini hisoblang. A) 0,8-1021 В) 1.32-1023 С) 1.32-Ю20 D) 0,66-Ю20 E) 2,64-Ю20 20. (00-2-49) Quyidagi moddalardan qaysi biri kamroq darajada dissotsialanadi? A) fenol B) o-dinitrofenol C) m-dinitrofenol D) p-dinitrofenol E) 2,4,6-trinitrofenol 21. (00-3-11) Elektrolitning dissotsialanish darajasini oshirish uchun qanday amallarni bajarish kerak? 1) elektrolitni sovitish; 2) elektrolitga suv qoshish; 3) elektrolitni buglatish; 4) bosimni orttirish; 5) isitish; 6) bosimni kamaytirish. A) 2, 5 B)1,3 C) 4, 6 D) 2, 4 E) 3, 5 22. (00-9-50) Elektrolitning dissotsialanish darajasi 10% ga teng bolsa, eritmadagi 3,01 1023 ta molekulaning qanchasi ionlarga parchalanadi? A) 3,01 -1022 B)3,01-1023 C)3,01-1021 D) 6,021023 E) 6,02-1022 23. (01-7-38) Konsentratsiyalari 0,5 M kaliy xlorid, 0,15 M kaliy sulfat va 0,45 M kaliy fosfat bolgan eritmalarda dissotsialanish darajasi 0,96 bolganda, kationning konsentratsiyasini (mol/l) hisoblang. A) 1,98 B) 2,15 C) 2,28 D) 2,06 E) 2,45 24. (01-8-44) Dissotsialanish konstantasi 2,8-10~8 bolgan gipoxlorid kislotaning 25°C da 0,02 molyarli eritmasining dissotsialanish darajasini hisoblang. A)1,7-1СГ3 B)1,7-10~5 C) 2,8-10-4 D) 1.5-1 СГ3 E) 1.2-10"3 25. (02-2-39) Malum sharoitda kdlsiy gidroksidning 0,5 molyarli eritmasida uning 0,175 mol miqdori ionlarga dissotsialangan. Erigan moddaning dissotsialanish darajasini hisoblang. A) 0,3 B) 0,4 C) 0,35 D) 0,45 E) 0,48 26. (02-7-8) Agar elektrolitning dissotsialanish darajasi a = 50% bolib, eritmaga 5-1025 ta molekula kiritilgan bolsa, elektrolitning nechta molekulasi dissotsialangan? A) 7,5-1025 B) 3,5-1026 C) 2,5-1024 D)-2,5-1025 E) 0,25-1025 27. (02-9-52) Dissotsialanish darajasi qanday omillarga bogliq? 1) temperaturaga; 2) konsentratsiyaga; 3) erituvchi tabiatiga; 4) erigan modda tabiatiga. A) 1,2,3 B) 1, 3, 4 C)3, 4 D) 2, 3, 4 E) 1, 2, 3,4 28. (03-1-34) Malum hajmdagi kuchsiz bir negizli kislota eritmasida 6,02-1018 ta vodorod ionlari va 5,96-1020 kislota molekulasi bor. Shu kislotaning a (%) qiymati nechaga teng? A) 1,5 B)1,Q C) 2,0 D) 3,4 E) 5,6 29. (03-1-35) Dissotsialanish darajasi 0,032 ga teng bolgan 0,2 M li chumoli kislotaning dissotsialanish konstantasini aniqlang. A) 1,5-10-3 B) 2-10-3 С) 2-1СГ4 D) 2,5-10“4 E) 3-1СГ4 30. (03-4-38) Sulfat kislotaning 0,1 M 0,5 dm3 eritmasidagi (a = 100%) sulfat ionlarining massasini (g) toping. A) 7,5 B) 3,75 C) 4,8 D) 9,6 E) 4,55 31. (03-8-19) Gipoxlorit kislotaning dissotsialanish konstantasi 5-10-8 ga teng bolsa, uning 0,1 M eritmasidagi vodorod ionlari konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang. A) 7-10-5 B) 2,5-10-4 C)9-10“5 D)4,5-10“4 E)6-10"5 32. (04-1-360) Dissotsialanish darajasi 2% ga teng bolgan sirka kislotaning 0,001 M eritmasidagi vodorod ionlari konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang. A) 2-10”2 В) 2-1СГ4 С) 2-1СГ1 D)2-10"5 E) 3-1 (Г2 33. (04-1-363) Sirka kislotaning 0,1 M li eritmasining dissotsialanish darajasi 0,44% ga teng. Shunday eritmaning 1 I hajmida vodorod ionlari sonini hisoblang. A) 0.8-1021 B) 1,32-1023 C) 1,32-1020 D) 0,66-1020 E) 2,64-1020 34. (04-1-365) Sirka kislotaning 3 M li eritmasida vodorod ionlarining konsentratsiyasi 0,3 mol/l bolsa, dissotsialanish darajasini (%) toping. A) 10 B) 50 C)30 D) 60 E) 100 35. (05-1-185) Dissotsialanish darajasi 100% bolgan sharoitda bir xil molyar konsentratsiyali qaysi tuz eritmasida ionlar miqdori koproq boladi? A) temir (II) sulfat B) natriy fosfat C) magniy sulfat D) kaliy permanganat E) kaliy nitrat 36. (v4-102-6) Quyidagi qatorlardan qaysi biri kuchsiz elektrolitlar qatori hisoblanadi? A) ammoniy va alyuminiy gidroksidlar, vodorod sulfid, nitrat kislota B) magniy va mis (II) gidroksidlar, karbonat kislota, suv C) ammoniy va alyuminiy gidroksidlar, kaliy nitrat, nitrat kislota D) nitrat va fosfat kislotalar, sirka kislota, qorgoshin (II) gidroksid E) vodorod xlorid, magniy sulfat, marganes (II) va natriy gidroksidlar 37. (v4-112-26) Quyidagi kislotalarning dissotsialanish darajasi qanday tartibda ortib boradi? A) HCIO, НСЮз, HCI02, HCI04 B) НСЮ4, НСЮ2, НСЮз, нею с) нею, нсю2, неюз, нсю4 D) НСЮ2, НСЮ4, нею, НСЮз E) НСЮ4, НСЮз, нсю2, нею 38. (v4-115-6) Kuchli elektrolitlar qatorini aniqlang. 1) КОН; 2) NH4OH; 3) HCI; 4) CH3COONH4; 5) H20; 6) ZnCI2; 7) HBr. A) 3,7 B) 4, 5 C) 5, 7 D) 2, 5 E) 1, 2 39. (v4-124-6) Kalsiy gidroksidning 0,7 molyarli eritmasida uning 0,225 mol miqdori ionlarga dissotsialangan. Erigan moddaning dissotsialanish darajasini hisoblang. A) 0,35 B) 0,48 C) 0,32 * D) 0,45 E) 0,4 40. (v5-103-6) Agar dissotsialanish darajasi 95% ni tashkil etsa, 180 ta natriy sulfat molekulasidan ... ta ion hosil boladi. A)342 B) 513 C)171 D) 120 E) 80 41. (V5-111-6) Eritmada 3,0-102° ta gidroksid ionlari va 1,5-1022 ta ammoniy gidroksid molekulasi bor. Shu asosning dissotsialanish darajasini (%) toping. A) 3,20 B) 3,69 C) 1,57 D)1,96 E) 2,81 42. (V5-116-6) 5,6 I (n. sh.) S02 suvda toliq erishidan hosil bolgan eritmadagi sulfit anionlar sonini toping (a = 12%). A) 1,5-1023 В) 4.8-1022 C) 1,8-1022 D) 3,61 -1023 E) 7,2-1022 43. (V6-101-7) Kaliy sulfatning dissotsialanmagan molekulalari soni 80 ta bolsa, eritmadagi ionlarsonini hisoblang. (a = 75%) A)25 B)240 C)320 D) 720 44. (v6-102-7) NaN03 bir molyarli eritmasining dissotsialanish darajasi 70% bolsa, 2 I shunday eritmadagi dissotsialangan elektrolitning massasini (g) hisoblang. A) 98,7 B) 212 C) 132 D)119 45. (v6-103-7) Eritmada 720 ta ion mavjud bolsa, dissotsialanmagan natriy sulfat molekulalari sonini hisoblang. (a = 80%) A)60 B)180 C)240 D)300 46. (v6-105-7) Eritmada 400 ta xlor ioni mavjud bolsa, dissotsialanmagan kalsiy xlorid molekulalari sonini hisoblang. (a = 80%) A)50 B)200 C)60 D)150 47. (v6-111-7) NH4OH ning 5 I eritmasidagi (0,1 mol/l, a = 1,43%) ionlar miqdorini (mol-ion) hisoblang. A) 1,43-10-2 B)7,15-103 C) 1,2-10-3 D) 71,5-1CT3 48. (V6-112-7) 600 ml sulfit kislota eritmasidagi (0,1 mol/l) sulfit ionining mol miqdorini hisoblang. (a so^_2 = 13%) А) 6 Ю"2 B) 7,8-1СГ3 C) 4,6-10"2 D) 3,4-1СГ6 49. (v6-114-7) 500 ml karbonat kislota eritmasidagi (0,025 mol/l) karbonat ionlarining mol miqdorini hisoblang. (a _2 = 1,5%) cog A) 1,8-1 O4 B) 1.25-10-2 C) 0,9-1 O2 D) 4,6-10~1 50. (v6-117-7) Kuchli elektrolitlar keltirilgan javobni belgilang. A) bariy xlorid, natriy nitrat, alyuminiy gidroksid, xlorid kislota B) kaliy xlorid, ammoniy atsetat, litiy gidroksid, vodorod oksid C) ammoniy xlorid, natriy sulfat, litiy gidroksid, xlorat kislota D) natriy karbonat, magniy xlorid, ammoniy gidroksid, sulfat kislota 51. (V6-118-7) 18°C da 0,1 molyarli ftorid kislotada a = 8,4% bolsa, 4 I shunday eritmadagi dissotsialangan elektrolit massasini (g) hisoblang. A) 0,73 B) 0,54 C) 0,67 D) 6,86 52. (v6-121 -7) Eritmada 600 ta ion mavjud bolsa, dissotsialanmagan litiy sulfat molekulalari sonini hisoblang. (a = 80%) A) 50 B) 150 C)120 D)250 53. (v6-122-7) Bariy xloridning dissotsialanmagan molekulalari soni 40 ta bolsa, eritmadagi xlor ionlari sonini hisoblang. (a = 75%) A)160 B)120 C)240 D)75 54. (v6-123-7) 200 ml ammoniy gidroksid (0,2 mol/1) eritmasidagi ammoniy ionining miqdorini (mol) hisoblang. (a = 1,5%) A) 0,04 B) 0,2 C)6-104 D) 0,001 55. (V6-124-7) 18°C da 0,1 molyarli nitrat kislotada a = 7% bolsa, 2,5 I shunday eritmadagi dissotsialanmagan elektrolit massasini (g) hisoblang. A) 13,4 B) 16,5 C) 15,8 D) 14,6 56. (v7-106-7) Kuchli elektrolitlarni tanla4ng. 1) ammoniy gidroksid; 2) kaliy nitrat; 3) rux gidroksid; 4) vodorod sulfid; 5) kalsiy xlorid; 6) litiy sulfat. A) 2, 5, 6 B) 1, 3, 4 C) 1,3, 4, 6 D) 2, 5 57. (v7-107-7) 0,01 molyarli eritmalardagi moddalarni ionlar miqdori (mol) kamayib borish tartibida joylashtiring (a = 100%). 1) bariy xlorid; 2) xlorsirka kislota; 3) natriy fosfat; 4) alyuminiy sulfat. < A) 2, 1, 3,4 B) 4, 3, 1, 2 C) 4, 1,3,2 D)2, 3,1,4 58. (v7-T08-7) Kuchli elektrolitlar berilgan javobni tanlang. 1) sulfat kislota, xlorid kislota, kumush xlorid; 2) kaliy nitrat, nitrat kislota, xlorid kislota; 3) ammoniy xlorid, natriy atsetat, kalsiy karbonat; 4) kaliy sulfat, ammoniy xlorid, natriy nitrat. A) 1,3 B) 2, 4 C)3, 4 D) 1, 2 59. (v7-109-7) Kuchli elektrolitlar keltirilgan qatorni tanlang. A) ammoniy atsetat, vodorod sulfid, nitrit kislota B) karbonat kislota, perxlorat kislota, nitrat kislota C) kremniy kislota, sirka kislota, nitrat kislota D) sulfat kislota, nitrat kislota, natriy atsetat 60. (v7-111-7) Kuchli elektrolitlar qatorini tanlang. A) glyukoza, maltoza, sulfat kislota B) osh tuzi, shakar, potash C) suv, osh tuzi, soda D) ichimlik sodasi, osh tuzi, mis kuporosi 61. (v7-112-7) Qaysi moddalar kuchsiz elektrolit hisoblanadi? 1) vodorod ftorid; 2) nitrit kislota; 3) kaliy karbonat; 4) natriy gidrokarbonat; 5) ammoniy gidroksid; 6) ammoniy sulfat. A) 2, 3 B) 3, 4, 6 C) 1, 2, 5 D) 1, 5 62. (v7-113-7) Quyidagi qatorlardan qaysi biri ikkita kuchli va bitta kuchsiz elektrolitdan iborat? A) H2S03; H2C03; CH3COOH B) Na2S04; NH4N03; CaCI2 C) CH3COOH; NaOH; NH2OH D) BaCI2; NH4OH; Li2S04 63. (v7-116-7) Qaysi qatorlarda faqat kuchli elektrolitlar keltirilgan? 1) kaliy sulfat, alyuminiy xlorid, sulfat kislota; 2) ammoniy gidroksid, sirka kislota, nitrit kislota; 3) alyuminiy gidroksid, ammoniy gidroksid, natriy gidrid; 4) vodorod sulfid, ammoniy gidroksid, karbonat kislota; 5) rux xlorid, nitrat kislota, mis (II) sulfat; 6) natriy gidroksid, vodorod ftorid, rux gidroksid. A) 1,5 B) 2, 4 C)1,6 D) 3, 4 64. (v7-117-7) Dissotsialanish darajasi kamayib borgan elektrolitlar qatorini toping. 1) karbol kislota; 2) etanol; 3) 2,4-dinitrofenol; 4) pikrin kislota; 5) paranitrofenol. A) 4, 5, 1,3, 2 B)4,3, 1,5,2 C) 4, 1,5, 3,2 D)4, 3, 5, 1,2 65. (v7-121-7) Qaysi moddalar kuchli elektrolit hisoblanadi? 1) alyuminiy nitrat; 2) kremniy kislota; 3) mis (II) sulfat; 4) temir (II) nitrat; 5) sirka kislota; 6) natriy atsetat. A) 2, 5 B) 2, 3, 5, 6 C)4,6 D) 1, 3, 4, 6 66. (v7-124-7) Qaysi moddalar kuchli elektrolit hisoblanadi? 1) kalsiy xlorid; 2) kaliy gidroksid; 3) ammoniy gidroksid; 4) sirka kislota; 5) natriy gidrokarbonat; 6) sulfit kislota. A) 1,5 B) 3, 4, 6 C)1.2, 5 D) 4, 6 67. (v7-127-7) Qaysi qatorda kuchli elektrodlar joylashgan? 1) alyuminiy nitrat; 2) magniy gidroksid; 3) natriy sulfat; 4) kaliy atsetat; 5) sirka kislota; 6) kalsiy karbonat. A) 2, 5, 6 B) 1, 3, 4 C)5,6 D) 1, 4 68. (v7-177-7) Qaysi moddalar kuchli elektrolit hisoblanadi? 1) kaliy sulfid; 2) natriy sulfat; 3) ammoniy gidroksid; 4) sirka kislota; 5) magniy gidroksid; 6) alyuminiy xlorid. A) 1,2, 6 B) 2, 4, 5 C)2, 5, 6 D) 3, 4, 6 69. (v7-186-7) Qaysi qatorda faqat kuchli elektrolitlar keltirilgan? A) natriy xlorid, sirka kislota, sulfat kislota, kobalt (II) gidroksid B) temir (III) gidroksid, sirka kislota, sulfit kislota, xrom (III) gidroksid C) ammoniy xlorid, perxlorat kislota, kaliy nitrat, litiy gidroksid D) ammoniy gidroksid, kaliy nitrat, vodorod sulfid, ammoniy xlorid 70. (v9-102-7) 2,5 I 0,4 molyarli ammoniy gidroksid eritmasidagi (a = 5%) dissotsialanmagan ammoniy gidroksid molekulalari sonini hisoblang. A) 5,7-1023 B)3,01-1022 C) 8,9-1023 D) 6,02-1023 71. (v9-104-31) alyuminiy sulfat eritmasida dissotsialanmagan molekulalar soni 50 ta bolsa, eritmadagi ionlar sonini hisoblang (a = 75%). A) 200 B) 750 C)150 D) 75 72. (v9-108-5) Qaysi qatorda faqat kuchsiz elektrolitlar joylashgan? * A) Ni(OH)2, HCI04, NH4OH, H2C03 B) KN03, HCI, CaC03, LiOH C) KCI, Na2S04, KOH, Ca(N03)2 D) СНзСООН, H2C03, H2S03, NH4OH 73. (v9-109-25) Qaysi qatorda faqat kuchsiz elektrolitlar joylashgan? A) NaOH, NaCI, HN03, CH3COOH B) NH4QH, H2S, H2C03, СНзСООН C) NH4OH, Na2S, HCN, H2S03 D) СНзСООН, CH3COONa, H2S03, Na2S03 74. (v9-111-25) Qaysi qatorlarda faqat kuchsiz elektrolitlar keltirilgan? 1) СНзСООН, NH4OH, HN02; 2) Na2S04, AICI3, H2S04; 3) AI(OH)3, NH4OH, NaOH; 4) NaCI, HF, Zn(OH)2; 5) H2S03, NH4OH, H2C03; 6) CaCI2, HN03, CuS04. A) 1,5 B)1,3, 5 C) 2, 4, 6 D) 2, 6 75. (v9-113-24) Alyuminiy xlorid eritmasida 600 dona ion mavjud bolsa, eritmadagi dissotsialanmagan alyuminiy xlorid molekulalari sonini hisoblang (a = 75%). A)150 B)200 C)800 D) 50 76. (v9-114-30) Kalsiy xlorid eritmasida dissotsialanmagan molekulalar soni 60 ta bolsa, eritmadagi xlor ionlari sonini hisoblang (a = 90%). A)540 B)1080 C)1620 D)1200 77. (v9-116-34) 0,25 molyarli 0,2 I ammoniy gidroksid eritim: idagi ammoniy ionining miqdorini (mol) hisoblang (a = 2%). A) 0,2 B) 0,02 C) 0,001 D) 0,05 78. (v9-119-33) Qaysi qatorda faqat kuchli elektrolitlar joylashgan? A) KN03, HCI, CaC03, LiOH B) KCI, Na2S04, KOH, Ca (N03)2 C) Ni(OH)2, HCI04, NH4OH, H2C03 D) СНзСООН, H2C03, H2S03> NH4OH 79. (v9-120-9) Qaysi qatorda faqat kuchli elektrolitlar joylashgan? A) Fe(OH)3, СНзСООН, H2S04, Cr(OH)3 B) NaCI, CH3COOH, H2S04, Ni(OH)3 C) NH4CI, HCIO4, KN03, LiOH D) NH4OH, KN03, H2S, NH4CI 80. (v9-122-20) Natriy fosfat eritmasida 960 dona ion mavjud bolsa, eritmadagi dissotsialanmagan natriy fosfat molekulalari sonini hisoblang (a = 80%). A) 300 B)768 C)60 D) 240 81. (v9-124-17) Elektrolitlarning dissotsialanish darajasi kamayib borish tartibida joylashgan javobni toping. 1) karbinol; 2) sirka kislota; 3) karbol kislota; 4) diftorsirka kislota. A) 4, 2, 3, 1 B) 4, 3, 2, 1 C) 1, 2, 3, 4 D) 1, 3, 2, 4 82. (v9-127-5) Qaysi qatorda faqat kuchli elektrolitlar keltirilgan? 1) nitrit kislota; 2) natriy sulfat; 3) sulfit kislota; 4) litiy gidroksid; 5) karbonat kislota; 6) ammoniy gidroksid; 7) alyuminiy xlorid; 8) perxlorat kislota. A) 1,4, 7, 6 B) 1,3, 5,6 C) 2, 4, 7, 8 D) 2, 3, 5, 8 83. (v9-128-27) alyuminiy sulfat eritmasida dissotsialanmagan molekulalar soni 40 ta bolsa, eritmadagi sulfat ionlari sonini hisoblang (a = 80%). A)320 B)480 C)160 D) 800 84. (v12z-104-34) Temir (III) nitratning dissotsiatsiyalanmagan molekulalari tarkibidagi atomlar soni dissotsiatsiyalangan molekulalardan hosil bolgan ionlar soniga teng bolsa, temir (III) nitratning dissotsiatsiyalanish darajasini (a%) aniqlang. A)76 B)93 C)81 D)87 85. (v12z-106-8) Ammoniy fosfating dissotsiatsiyalanmagan molekulalari tarkibidagi atomlar soni dissotsiatsiyalangan molekulalardan hosil bolgan anionlar soniga teng bolsa, ammoniy fosfatning dissotsiatsiyalanish darajasini (a%) aniqlang. A)95 B)87 C)83 D) 90 86. (v12z-108-21) Xrom (III) nitratning dissotsiatsiyalanmagan molekulalari tarkibidagi atomlar soni dissotsiatsiyalangan molekulalardan hosil bolgan anionlar soniga teng bolsa, xrom (III) nitratning A dissotsiatsiyalanish darajasini (a%) aniqlang. A) 87 B) 93 C) 76 D) 81 87. (v12z-116-35) Natriy fosfatning dissotsiatsiyalanmagan molekulalari tartibidagi atomlar soni dissotsiatsiyalangan molekulalardan hosil bolgan kationlar soniga teng bolsa, natriy fosfatning dissotsiatsiyalanish darajasini (a%) aniqlang. A) 67 B) 89 C) 95 D) 73 88. (v12z-123-16) Temir (III) sulfatning dissotsiatsiyalanmagan molekulalari tarkibidagi atomlar soni dissotsiatsiyalangan molekulalardan hosil bolgan ionlar soniga teng bolsa, temir (III) sulfatning dissotsiatsiyalanish darajasini (q%) aniqlang. A) 89 B) 77 C) 85 D) 94,4 89. (v12z-124-35) Xrom (III) xloridning dissotsiatsiyalanmagan molekulalari tarkibidagi atomlar soni dissotsiatsiyalangan molekulalardan hosil bolgan kationlar soniga teng bolsa, xrom (III) xloridning dissotsiatsiyalanish darajasini (a%) aniqlang. A) 90 B) 66,7 C) 70 D) 80 90. (v12z-125-15) Natriy sulfatning dissotsiatsiyalanmagan molekulalari tarkibidagi atomlar soni dissotsiatsiyalangan molekulalardan hosil bolgan anionlar soniga teng bolsa, natriy sulfatning dissotsiatsiyalanish darajasini (a%) aniqlang. A) 70 B) 78 C) 87,5 D)90 91. (v12z-127-21) Kaliy fosfatning dissotsiatsiyalanmagan molekulalari tarkibidagi atomlar soni dissotsiatsiyalangan molekulalardan hosil bolgan anionlar soniga teng bolsa, kaliy fosfatning dissotsiatsiyalanish darajasini (a%) aniqlang. A) 89 B) 95 C) 72 D) 67 92. (v12c-208-27) Kaliy sulfatning dissotsiatsiyalanmagan molekulalari tarkibidagi atomlar soni dissotsiatsiyalangan molekulalardan hosil bolgan ionlar soniga teng bolsa, kaliy sulfatning dissosiatsiyalanish darajasini (a%) aniqlang. A) 78 B) 90 C) 70 D) 87,5 93. (v12c-211-27) Kalsiy xloridning dissotsiatsiyalanmagan molekulalari sonining dissotsiatsiyalangan molekulalardan hosil bolgan ionlar soniga nisbati 1:8 bolsa, kalsiy xloridning dissosiatsiyalanish darajasini (a%) aniqlang. A)73 B)89 C) 80 D) 75 94. (v12c-212-18) Alyuminiy nitratning dissotsiatsiyalanmagan molekulalar sonining dissotsiatsiyalangan molekulalardan hosil bolgan anionlar soniga nisbati 1:12 bolsa, alyuminiy nitratning dissosiatsiyalanish darajasini (a%) aniqlang. A) 92 B) 80 C) 75 D) 85 95. (v12c-232-1) Eritmada 840 ta ion mavjud bolsa, dissotsialanmagan MgCI2 molekulalari sonini hisoblang, (a = 80%) A)70 B)280 C)20 D)240 96. (v13-136-35) Alyuminiy sulfat eritmasi tarkibidagi anionlarning massasi 71,761024 g (suvning dissotsiyalanishini hisobga olmang) bolsa, eritmadagi anionlar sonini toping (a = 75%). A) 150 B)450 C)50 D)300 97. (v14-101-32) Natriy sulfat dissotsialanishidan hosil bolgan anionlar soni dissotsialanmagan molekulalar tarkibidagi atomlar soniga teng bolsa, dissotsialanish darajasini (a%) toping. A) 70 B) 87,5 C) 90 D) 78 98. (v15-113-5) Natriy sulfat dissotsialanishidan hosil bolgan kationlar soni dissotsialanmagan molekulalar tarkibidagi atomlar soniga teng bolsa, dissotsialanish darajasini (a%) toping. A) 78 B) 90 C) 70 D) 87,5 99. (v15-117-33) Nitrat kislota molekulasining 900 ta dissotsiatsiyalangan molekulasiga nechta ion togri kelishini korsating. (a = 0,9) A)1800 B)200 C)900 Q)450 100. (v15-118-15) Ammoniy fosfat dissotsialanishidan hosil bolgan anioniar soni, dissotsialanmagan molekulalarning atomlar soniga teng bolsa, dissotsialanish darajasini (a%) toping. A)95 B)83 C)87 D)90 101. (v15-129-1) Alyuminiy nitrat dissotsilanganda dissotsilanmagan molekuJalar soni va ionlar soni 1:12 nisbatda bolsa, dissotsilanish darajasini toping (a%). A)85 B)80 C)92 D)75 102. (v16-115-30.0,05 M li NH3 eritmasidagi gidroksid ionlarining konsentratsiyasini (mol/litr) toping. (К Шз = 2-10"5) A) 1СГ8 B)10“11 C)10“3 D) 1СГ10 103. (v16-120-7.0,25 M li HCN eritmasidagi gidroksid ionlarining konsentrasivasini (mol/litr) toping. (KHCN = 4-10~1°) А) 1СГ4 В)1(Г C)1(T9 D) 1СГ11 104. (v17-104-8) 400 g alyuminiy sulfat 0,1 M (p = 1,25 g/ml) eritmasida kation va anion molli nisbatini aniqlang. Suvning dissotsiatsiyasi etiborga olinmasin. Gidroliz darajasi 5% ga teng. A) 1:1,36 B) 2:3 C) 1:3,26 D) 1:2 105. (v17-109-16) Quyidagi qaysi moddalar suvli eritmada kuchsiz elektrolit hisoblanadi? A) kaliy dixromat, ammoniy gidrokarbonat B) ftorid kislota, ammiak gibrat * C) bariy sulfid, natriy gidrosulfit D) kumush nitrat, xlorid kislota 106. (v17-110-18) Quyudagi qaysi moddalar suvli eritmada kuchsiz elektrolit hisoblanadi? A) kaliy dixromat, ammoniy gidrokarbonat B) ftorid kislota, ammiak gidrat C) bariy sulfid, natriy gidrosulfit D) kumush nitrat, xlorid kislota 107. (v17-114-20) Tarkibida 12 g sirka kislota tutgan suvli eritmada 0,006 mol ion bolsa, kislotaning dissotsilanish darajasini (%) toping. (Suvning dissotsilanishini hisobga olmang.) A) 1,5 B) 2,75 C)1 D) 2 108. (v17-124-20) 19,6 g H2S04 suvda eriganda eritmada 0,54 nol ion mavjud bolsa, kislotaning dissotsiatsiyalanish darajasini (%) aniqlang (suvning dissotsiatsiyalanishi hisobga olinmasin). A) 90 B) 85 C) 88 D) 96 109. (v18-1-199) 1 litr suvda 22,4 litr vodorod sulfidi eritildi. Olingan eritma ichida 0,03-1023 vodorod kationlari bor. Kislotaning massa ulushi va dissotsiatsiya darajasini aniqlang. A) 5,12% va 0,5% B) 4,70% va 0,6% C) 3,29% va 0,5% D) 4,49% va 0,4% 110. (v18-1 -200) AI2(S04)3 dissotsialanishi natijasida zarrachalar soni eritilgan tuzga nisbatan 3,8 marta ortgan bolsa, dissotsialanish darajasini (%) aniqlang (suvning dissotsialanishini hisobga olmang). A) 60 B) 70 C) 80 D) 50 111. (v19/20-104-21) Molekulalari soni 200 ta bolgan elektrolitning dissotsilanish darajasi 10%ga teng bolsa, dissotsilangan molekulalar sonini aniqlarig. A)30 B)20 C)40 D)10 112. (v19/20-105-17) 2M 500 ml magniy sulfat eritmasidagi SO 2~ ionlarining massasini (g) hisoblang. (a = 50%) A) 96 B) 24 C) 48 D) 12 113. (v19/20-109-3) 0,1 mol alyuminiy nitrat ionlaxga dissotsilanganda hosil bolgan eritmadagi jami ionlax sonini (NA) aniqlang. (suvning dissotsilanishini hisobga olmang, a = 100%). A) 1,2 10й В) 24-1023 C)6-1023 D) 2,4-1023 114. (v19/20-111-7) Kuchli elektrolitlax keltirilgan javobni korsating. 1) ammoniy gidroksid; 2) kaliy nitrat; 3) rux gidroksid; 4) vodorod sulfid; 5) kalsiy xlorid; 6) litiy sulfat. A) 2, 5, 6 B) 2, 3, 6 C) 3, 4, 5 D) 1, 3, 4 115. (v19/20-113-26) AI2(S04)3 dissotsilanishi natijasida zarrachalar soni 3 marta ortgan bolsa, dissotsilanish darajasini (%) aniqlang. (Suv zarrachalari va uning dissotsilanishi hamda tuzning gidrolizi hisobga olinmasin.) A) 60 B) 80 C) 50 D) 70 116. (v19/20-115-29) Molekulalari soni 400 ta bolgan elektrolitning dissotsilanish darajasi 20%ga teng bolsa, dissotsilanmagan molekulalar sonini aniqlang. A)80 B)380 C)320 D)40 117. (v19/20-117-26) Na2S04 dissotsialanishi natijasida zarrachalar soni 2,2 marta ortgan bolsa, dissotsialanish darajasini (%) aniqlang. (Suv zarrachalari va uning dissotsialanishi hisobga olinmasin) A) 70 B) 80 C) 50 D) 60 118. (V19/20-120-8) 0,8 M li alyuminiy sulfat eritmasida (bir bosqichda Al3+ va gacha dissotsilanadi deb hisoblang) ionlax konsentratsiyasi 3 M bolsa, tuzning shu sharoitdagi dissotsilanish darajasini (%) aniqlang. (suvning dissotsilanishi hisobga olinmasin). A)100 B)90 C)80 D) 75 119. (v19/20-1 4-16) Alyuminiy sulfat eritmasida dissotsilanmagan molekulalar soni 20 ta bolsa, eritmadagi kationlar sonini aniqlang. (a = 75%, suvning dissotsilanishi va gidroliz jarayonini hisobga olmang) A)60 B)30 C)120 D)300 120. (v19/20-128-19) Suvda erimay chokma hosil qiladigan moddalar berilgan qatorni aniqlang. * A) BaS04; CH3COONa B) NaOH; K3P04 C) CaCI2; AgF D) H2Si03; Agl 121. (v19/20-130-20) Dissotsilanish darajasi 95%ga teng bolgan elektrolitning 120 ta molekulasidan nechtasi ionlarga dissotsilanishi mumkin? A)80 B)114 C)108 D)120 122. (v20/21-102-10) Na2SO| dissotsialanishi natijasida zarrachalar soni 2,4 marta ortgan bolsa, dissotsialanish darajasini (%) aniqlang. (Suv zarrachalari va uning dissotsialanishi hisobga olinmasin) A) 70 B) 50 C) 80 D) 60 123. (v20/21 -102-23) Kaliy fosfatning dissotsialanmagan molekulalari tarkibidagi atomlar soni dissotsialangan molekulalaridan hosil bolgan kationlar sonidan 2,408-1023 taga kam. Anionlar sonidan esa, 2,408-1023 taga kop bolsa, dissotsialanish darajasini hisoblang. A) 50% B)60% C) 70% D) 80% 124. (v20/21-102-26) 0,1 M li kuchsiz bir asosli kislota eritmasining pH qiymati 3 ga teng bolsa, kislotaning dissotsialanish darajasini (%) toping. A) 1 B) 2 C)3 D) 4 125. (V20/21-110-10) Tarkibida 1,2 mol X(N03)3 bolgan modda dissotsialandi. Bunda hosil bolgan ionlar miqdori dissotsialanmagan molekula tarkibidagi atomlar sonidan 0,3 molga kam bolsa, molekulaning dissotsialanish darajasini aniqlang. A)75 B)80 C)70 D) 60 126. (v20/21-113-20) Titri 80 mg/ml bolgan temir (III) sulfat eritmasidagi sulfat ionlarining molyar konsentratsiyasini (mol/i) aniqlang. (a= 100%) A) 0,1 B)0,3 C)0,6 D) 0,2 127. (v20/21-113-23) Qaysi tuzning 1 mol miqdori dissotsialanganda hosil bolgan eritmadagi anionlar va kationlar soni ozaro teng boladi? (a=100%) A) AI2(S04)3 B) CaCI2 C) Na3P04 D) KN03 128. (V20/21-116-12) Ca(N03)2 dissotsialanishi natijasida zarrachalar soni 2,6 marta ortgan bolsa, dissotsialanish darajasini (%) aniqlang. (suv zarrachalari va uning dissotsialanishi hisobga olinmasin). A) 50 B) 70 C) 60 D) 80 129. (V20/21-117-16) 0,2 M natriy fosfat (a = 75%) va 0,4 M alyuminiy xlorid (a = 60%) dissotsialanishidan hosil bolgan anionlar sonini kation sonidan ayirmasini aniqlang. A) 0,36 B) 0,75 C) 0,23 D)0,18 130. (v20/21-120-17) Quyidagilardan kuchli asosni belgilang. A) berelliy gidroksid B) magniy gidroksid C) bariy gidroksid D) rux gidroksid 131. (v20/21-122-12) Quyidagilardan kuchli kislotalarni aniqlang? 1) sulfit kislota; 2) ftorid kislota; 3) nitrat kislota; 4) yodid kislota; 5) xlorat kislota; 6) sinkat kislota; 7) xlorit kislota; 8) fosfat kislota. A) 2, 3, 7 B) 3, 4, 5 C) 2, 4, 6 D) 3, 5, 7 132. (v20/21-122-22) Gipofosfit kislota dissotsiyalanishi natijasida zarrachalar soni 1,9 marta ortgan bolsa, dissotsiyalanish darajasini (%) aniqlang. (Suv zarrachalari va uning dissotsiyalanishi hisobga olinmasin) A)90 B)30 C)45 D) 60 133. (v20/21 -128-20) Quyidagi grafikka asosan tuzning dissotsialanish darajasini (%) aniqlang. A) 50 B)30 C)60 D) 40 134. (v20/21 -134-29) Suvda eruvchan tuzning dissotsiyalanishidan hosil bolgan ionlar soni 4,8 NA ta, dissotsialanmagan molekulalar soni 24,08-1022 ta ekanligi malum. Agar eritmadagi anion va kationning massa farqi 28,8 g bolsa, tuzni aniqlang (a = 80%). A) Li2S04 B) SrS04 C) MgS04 D) K2S04 135. (V20/21-135-10) Ba(OH)2 ning dissotsilanish darajasi 80% bolgan 2,5 I 0,2 N eritmasida necha g-ion OH" boladi. A) 0,85 B) 8,5 C) 0,4 D) 6,8 136. (V20/21-140-15) H3P04 kislotaning dissotsilanish darajasi 30% bolgan 3 I 0,1 N eritmasida necha g-ion H+ boladi*. A) 0,9 B) 0,27 C) 0,3 D) 0,09 137. (v20/21-142-8) 2,5 mol Xn(Y04)m modda suvda eritilganda 60,2-1023 ta ion hosil boldi. Bu moddaning dissotsilanish darajasi 80% bolsa, n + m ni hisoblang. A) 2 B)3 C) 4 D) 5 138. (v20/21 -144-13) HCI kislotaning dissotsilanish darajasi 95% bolgan 5 I 0,1 N eritmasida necha g-ion H+ boladi. A) 0,325 B) 0,45 C) 0,475 D) 0,5 139. (V21-101-29) Agar Kd = 1.5-10-5 bolsa, bir asosli kislotaning 0,005 M li eritmasida dissotsiatsiyalanish darajasini aniqlang. A) 0,04 B) 0,4 C) 0,004 D)4 140. (v21-103-19) Suvli Me(OH)2 eritmada dissotsilanmagan molekula Me(OH)2 va OH", MeOH+, Me2+ ionlarning konsentratsiyasi nisbati 1:3:3:1 ga teng. Birinchi va ikkinchi bosqichlarning dissotsilanish darajasini toping. A)80 %;20 % B)75 %; 25 % C) 80 %; 25 % D) 75 %; 20 % 141. (v21-103-29) Dissotsiatsiyalanish darajasi 72% bolgan 0,2 mol kalsiy nitrat tutuvchi 100 ml eritma olingan. 1 I shunday eritmadagi kalsiy kationlari massasini aniqlang. A) 40,0 B) 57,6 C) 20,0 D) 64,4 142. (v21-104-28) Sirka kislotaning va monoxlorsirka kislotaning 0,1 mol/l eritmalarda dissotsiatsiyalanish darajasi mos ravishda 1,3 va 11,1 %. Har bir eritmada vodorod ionlarining konsentratsiyasini aniqlang. Bu kislotalar dissotsiatsiya konstantalari nisbatini aniqlang. A) 1,3-1(Г2 B) 2,6-1СГ3 C) 1,3-1 O3 D) 2,6-10-2 143. (V21-105-15) Suvli Me(OH)2 eritmada dissotsilanmagan molekula Me(OH)2 va OH", MeOH+, Me2+ ionlarning konsentratsiyasi nisbati 4:15:9:3 ga teng. Birinchi va ikkinchi bosqichlarning dissotsilanish darajasini toping. B)3-1(T D^-KT* A) 1-10“ C)1-10“ B)1-10~ D) 1-10“ B) 1,2-10 D) 1,5-1023 A) 3-10 C) 6-102; E) 3-1023 16. (02-5-14) Qaysi moddalar bosqichli dissotsialanadi? 1) sulfat kislota; 2) suv; 3) bariy gndroksid; 4) mis (II) gidroksid; 5) natriy fosfat; 6) natriy gidrofosfat; 7) mis gidroksoxlorid; 8) alyuminiy xlorid. A) 1,2, 4, 6 B) 1,3, 4, 6 C) 1, 4, 6, 7 D) 2, 3,4, 7 E) 3, 5, 8 17. (02-5-16) Ortofosfat kislota eritmasida necha xil ionlar bolishi mumkin? A) 2 B)3 C) 4 D) 5 E) 6 A)80 %; 20 % B)80 %;25 % C)75 %; 25 % D)75 %; 20 % 144. (v21 -107-9) Hajmi 100 ml bolgan eritmada 1,204-Ю23 molekula kalsiynitrat mavjud, dissotsiatsiya darajasi 72%. 1 I shunday eritmadagi nitrat ionlari massasini hisoblang. A)356 B)62 C)178 D)124 145. (v21-109-24) Elektrolitning 500 ml 0,002 M li eritmasida 2-102° dissotsiatsiyaga uchramagan molekula mavjud. Elektrolitning dissotsiatsiyalanish darajasini aniqlang. A) 33,4 B) 86,7 C) 50,4 D) 66,7 146. (v21-109-26) Nitrit kislotaning 0,1 M li eritmaida dissotsiatsiyalanish darajasi 0,3%. 100 ml shunday eritmada zarrachalarning (molekula va ion) umumiy sonini aniqlang. A) 6,038-1023 B) 6,038-1022 C) 6,038-Ю20 D) 6,038-1021 147. (v21-113-11) Agar eritmaga 3,01-102° molekula elektrolit kiritilgan bolsa elektrolitning nechta molekulasi dissotsiyalanishini korsating. Lining dissotsiatsiyalanish darajasi 0,1. А)3,01-1(Г B) 6,02-1019 C)3,01-1019 D) 3,01 Ю21 148. (V21-115-1) Agar Ks(CH3COOH) = 1,75-1 O5 bolsa, 0,1 M li sirka kislota eritmasidagi vodorod ionlari konsentratsiyasini aniqlang. A) 1,3-10-3 B) 2,8-1 O4 C) 1,3-10"5 D) 2,8-1 O3 149. (v21-116-9) Kuchsiz bir asosli kislota eritmasida 2-106 molek
D) 84
E) 74 14. (98-9-70) 0,5 molyarli ammoniy gidroksid eritmasidagi OH- ionlarning konsentratsiyasi 0,015 mol/l bolsa, elektrolitning dissotsialanish darajasi (foizlarda) qanchaga teng boladi? A) 3 B) 5 C) 2 D) 10 E) 8 15. (98-10-33) 0,02 M li sulfat kislota tola dissotsialangan eritmadagi vodorodning mol-ion miqdorini hisoblang. A) 2,00 B) 0,20 C) 0,02 D) 0,04 E) 0,06 16. (99-5-64) Konsentratsiyasi 0,2 mol/l bolgan 500 ml KOH eritmasi bilan massasi 200 g 10% li nitrat kislota eritmasining ozaro tasirlashuvidan hosil bolgan tuzning massasini (g) hisoblab toping. A) 5,05 B) 20,2 C)30,3 D) 15,7 E) 10,1 17. (99-6-82) Kalsiy nitratning dissotsialanish darajasi 72% bolsa, uning 0,5 M li eritmasining 200 ml hajmidagi anionlar massasi qanchaga teng boladi? A) 4,45 B) 8,9 C) 6,2 D) 12,4 E) 24,8 18. (99-6-83) Kaliy nitrat eritmasining dissotsialanish darajasi 72% ga teng. 0,5 M li shu tuz eritmasining 200 ml miqdoridagi ionlarsonini hisoblang. A) 1,3-1023 B) 1,8-1023 C)0,13-1022 D) 0.43Ю23 E) 0,87-1023 19. (99-6-85) Sirka kislotaning 0,1 M li eritmasining dissotsialanish darajasi 1,32% ga teng. Shunday eritmaning 1 I hajmidagi vodorod ionlari sonini hisoblang. A) 0,8-1021 В) 1.32-1023 С) 1.32-Ю20 D) 0,66-Ю20 E) 2,64-Ю20 20. (00-2-49) Quyidagi moddalardan qaysi biri kamroq darajada dissotsialanadi? A) fenol B) o-dinitrofenol C) m-dinitrofenol D) p-dinitrofenol E) 2,4,6-trinitrofenol 21. (00-3-11) Elektrolitning dissotsialanish darajasini oshirish uchun qanday amallarni bajarish kerak? 1) elektrolitni sovitish; 2) elektrolitga suv qoshish; 3) elektrolitni buglatish; 4) bosimni orttirish; 5) isitish; 6) bosimni kamaytirish. A) 2, 5 B)1,3 C) 4, 6 D) 2, 4 E) 3, 5 22. (00-9-50) Elektrolitning dissotsialanish darajasi 10% ga teng bolsa, eritmadagi 3,01 1023 ta molekulaning qanchasi ionlarga parchalanadi? A) 3,01 -1022 B)3,01-1023 C)3,01-1021 D) 6,021023 E) 6,02-1022 23. (01-7-38) Konsentratsiyalari 0,5 M kaliy xlorid, 0,15 M kaliy sulfat va 0,45 M kaliy fosfat bolgan eritmalarda dissotsialanish darajasi 0,96 bolganda, kationning konsentratsiyasini (mol/l) hisoblang. A) 1,98 B) 2,15 C) 2,28 D) 2,06 E) 2,45 24. (01-8-44) Dissotsialanish konstantasi 2,8-10~8 bolgan gipoxlorid kislotaning 25°C da 0,02 molyarli eritmasining dissotsialanish darajasini hisoblang. A)1,7-1СГ3 B)1,7-10~5 C) 2,8-10-4 D) 1.5-1 СГ3 E) 1.2-10"3 25. (02-2-39) Malum sharoitda kdlsiy gidroksidning 0,5 molyarli eritmasida uning 0,175 mol miqdori ionlarga dissotsialangan. Erigan moddaning dissotsialanish darajasini hisoblang. A) 0,3 B) 0,4 C) 0,35 D) 0,45 E) 0,48 26. (02-7-8) Agar elektrolitning dissotsialanish darajasi a = 50% bolib, eritmaga 5-1025 ta molekula kiritilgan bolsa, elektrolitning nechta molekulasi dissotsialangan? A) 7,5-1025 B) 3,5-1026 C) 2,5-1024 D)-2,5-1025 E) 0,25-1025 27. (02-9-52) Dissotsialanish darajasi qanday omillarga bogliq? 1) temperaturaga; 2) konsentratsiyaga; 3) erituvchi tabiatiga; 4) erigan modda tabiatiga. A) 1,2,3 B) 1, 3, 4 C)3, 4 D) 2, 3, 4 E) 1, 2, 3,4 28. (03-1-34) Malum hajmdagi kuchsiz bir negizli kislota eritmasida 6,02-1018 ta vodorod ionlari va 5,96-1020 kislota molekulasi bor. Shu kislotaning a (%) qiymati nechaga teng? A) 1,5 B)1,Q C) 2,0 D) 3,4 E) 5,6 29. (03-1-35) Dissotsialanish darajasi 0,032 ga teng bolgan 0,2 M li chumoli kislotaning dissotsialanish konstantasini aniqlang. A) 1,5-10-3 B) 2-10-3 С) 2-1СГ4 D) 2,5-10“4 E) 3-1СГ4 30. (03-4-38) Sulfat kislotaning 0,1 M 0,5 dm3 eritmasidagi (a = 100%) sulfat ionlarining massasini (g) toping. A) 7,5 B) 3,75 C) 4,8 D) 9,6 E) 4,55 31. (03-8-19) Gipoxlorit kislotaning dissotsialanish konstantasi 5-10-8 ga teng bolsa, uning 0,1 M eritmasidagi vodorod ionlari konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang. A) 7-10-5 B) 2,5-10-4 C)9-10“5 D)4,5-10“4 E)6-10"5 32. (04-1-360) Dissotsialanish darajasi 2% ga teng bolgan sirka kislotaning 0,001 M eritmasidagi vodorod ionlari konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang. A) 2-10”2 В) 2-1СГ4 С) 2-1СГ1 D)2-10"5 E) 3-1 (Г2 33. (04-1-363) Sirka kislotaning 0,1 M li eritmasining dissotsialanish darajasi 0,44% ga teng. Shunday eritmaning 1 I hajmida vodorod ionlari sonini hisoblang. A) 0.8-1021 B) 1,32-1023 C) 1,32-1020 D) 0,66-1020 E) 2,64-1020 34. (04-1-365) Sirka kislotaning 3 M li eritmasida vodorod ionlarining konsentratsiyasi 0,3 mol/l bolsa, dissotsialanish darajasini (%) toping. A) 10 B) 50 C)30 D) 60 E) 100 35. (05-1-185) Dissotsialanish darajasi 100% bolgan sharoitda bir xil molyar konsentratsiyali qaysi tuz eritmasida ionlar miqdori koproq boladi? A) temir (II) sulfat B) natriy fosfat C) magniy sulfat D) kaliy permanganat E) kaliy nitrat 36. (v4-102-6) Quyidagi qatorlardan qaysi biri kuchsiz elektrolitlar qatori hisoblanadi? A) ammoniy va alyuminiy gidroksidlar, vodorod sulfid, nitrat kislota B) magniy va mis (II) gidroksidlar, karbonat kislota, suv C) ammoniy va alyuminiy gidroksidlar, kaliy nitrat, nitrat kislota D) nitrat va fosfat kislotalar, sirka kislota, qorgoshin (II) gidroksid E) vodorod xlorid, magniy sulfat, marganes (II) va natriy gidroksidlar 37. (v4-112-26) Quyidagi kislotalarning dissotsialanish darajasi qanday tartibda ortib boradi? A) HCIO, НСЮз, HCI02, HCI04 B) НСЮ4, НСЮ2, НСЮз, нею с) нею, нсю2, неюз, нсю4 D) НСЮ2, НСЮ4, нею, НСЮз E) НСЮ4, НСЮз, нсю2, нею 38. (v4-115-6) Kuchli elektrolitlar qatorini aniqlang. 1) КОН; 2) NH4OH; 3) HCI; 4) CH3COONH4; 5) H20; 6) ZnCI2; 7) HBr. A) 3,7 B) 4, 5 C) 5, 7 D) 2, 5 E) 1, 2 39. (v4-124-6) Kalsiy gidroksidning 0,7 molyarli eritmasida uning 0,225 mol miqdori ionlarga dissotsialangan. Erigan moddaning dissotsialanish darajasini hisoblang. A) 0,35 B) 0,48 C) 0,32 * D) 0,45 E) 0,4 40. (v5-103-6) Agar dissotsialanish darajasi 95% ni tashkil etsa, 180 ta natriy sulfat molekulasidan ... ta ion hosil boladi. A)342 B) 513 C)171 D) 120 E) 80 41. (V5-111-6) Eritmada 3,0-102° ta gidroksid ionlari va 1,5-1022 ta ammoniy gidroksid molekulasi bor. Shu asosning dissotsialanish darajasini (%) toping. A) 3,20 B) 3,69 C) 1,57 D)1,96 E) 2,81 42. (V5-116-6) 5,6 I (n. sh.) S02 suvda toliq erishidan hosil bolgan eritmadagi sulfit anionlar sonini toping (a = 12%). A) 1,5-1023 В) 4.8-1022 C) 1,8-1022 D) 3,61 -1023 E) 7,2-1022 43. (V6-101-7) Kaliy sulfatning dissotsialanmagan molekulalari soni 80 ta bolsa, eritmadagi ionlarsonini hisoblang. (a = 75%) A)25 B)240 C)320 D) 720 44. (v6-102-7) NaN03 bir molyarli eritmasining dissotsialanish darajasi 70% bolsa, 2 I shunday eritmadagi dissotsialangan elektrolitning massasini (g) hisoblang. A) 98,7 B) 212 C) 132 D)119 45. (v6-103-7) Eritmada 720 ta ion mavjud bolsa, dissotsialanmagan natriy sulfat molekulalari sonini hisoblang. (a = 80%) A)60 B)180 C)240 D)300 46. (v6-105-7) Eritmada 400 ta xlor ioni mavjud bolsa, dissotsialanmagan kalsiy xlorid molekulalari sonini hisoblang. (a = 80%) A)50 B)200 C)60 D)150 47. (v6-111-7) NH4OH ning 5 I eritmasidagi (0,1 mol/l, a = 1,43%) ionlar miqdorini (mol-ion) hisoblang. A) 1,43-10-2 B)7,15-103 C) 1,2-10-3 D) 71,5-1CT3 48. (V6-112-7) 600 ml sulfit kislota eritmasidagi (0,1 mol/l) sulfit ionining mol miqdorini hisoblang. (a so^_2 = 13%) А) 6 Ю"2 B) 7,8-1СГ3 C) 4,6-10"2 D) 3,4-1СГ6 49. (v6-114-7) 500 ml karbonat kislota eritmasidagi (0,025 mol/l) karbonat ionlarining mol miqdorini hisoblang. (a _2 = 1,5%) cog A) 1,8-1 O4 B) 1.25-10-2 C) 0,9-1 O2 D) 4,6-10~1 50. (v6-117-7) Kuchli elektrolitlar keltirilgan javobni belgilang. A) bariy xlorid, natriy nitrat, alyuminiy gidroksid, xlorid kislota B) kaliy xlorid, ammoniy atsetat, litiy gidroksid, vodorod oksid C) ammoniy xlorid, natriy sulfat, litiy gidroksid, xlorat kislota D) natriy karbonat, magniy xlorid, ammoniy gidroksid, sulfat kislota 51. (V6-118-7) 18°C da 0,1 molyarli ftorid kislotada a = 8,4% bolsa, 4 I shunday eritmadagi dissotsialangan elektrolit massasini (g) hisoblang. A) 0,73 B) 0,54 C) 0,67 D) 6,86 52. (v6-121 -7) Eritmada 600 ta ion mavjud bolsa, dissotsialanmagan litiy sulfat molekulalari sonini hisoblang. (a = 80%) A) 50 B) 150 C)120 D)250 53. (v6-122-7) Bariy xloridning dissotsialanmagan molekulalari soni 40 ta bolsa, eritmadagi xlor ionlari sonini hisoblang. (a = 75%) A)160 B)120 C)240 D)75 54. (v6-123-7) 200 ml ammoniy gidroksid (0,2 mol/1) eritmasidagi ammoniy ionining miqdorini (mol) hisoblang. (a = 1,5%) A) 0,04 B) 0,2 C)6-104 D) 0,001 55. (V6-124-7) 18°C da 0,1 molyarli nitrat kislotada a = 7% bolsa, 2,5 I shunday eritmadagi dissotsialanmagan elektrolit massasini (g) hisoblang. A) 13,4 B) 16,5 C) 15,8 D) 14,6 56. (v7-106-7) Kuchli elektrolitlarni tanla4ng. 1) ammoniy gidroksid; 2) kaliy nitrat; 3) rux gidroksid; 4) vodorod sulfid; 5) kalsiy xlorid; 6) litiy sulfat. A) 2, 5, 6 B) 1, 3, 4 C) 1,3, 4, 6 D) 2, 5 57. (v7-107-7) 0,01 molyarli eritmalardagi moddalarni ionlar miqdori (mol) kamayib borish tartibida joylashtiring (a = 100%). 1) bariy xlorid; 2) xlorsirka kislota; 3) natriy fosfat; 4) alyuminiy sulfat. < A) 2, 1, 3,4 B) 4, 3, 1, 2 C) 4, 1,3,2 D)2, 3,1,4 58. (v7-T08-7) Kuchli elektrolitlar berilgan javobni tanlang. 1) sulfat kislota, xlorid kislota, kumush xlorid; 2) kaliy nitrat, nitrat kislota, xlorid kislota; 3) ammoniy xlorid, natriy atsetat, kalsiy karbonat; 4) kaliy sulfat, ammoniy xlorid, natriy nitrat. A) 1,3 B) 2, 4 C)3, 4 D) 1, 2 59. (v7-109-7) Kuchli elektrolitlar keltirilgan qatorni tanlang. A) ammoniy atsetat, vodorod sulfid, nitrit kislota B) karbonat kislota, perxlorat kislota, nitrat kislota C) kremniy kislota, sirka kislota, nitrat kislota D) sulfat kislota, nitrat kislota, natriy atsetat 60. (v7-111-7) Kuchli elektrolitlar qatorini tanlang. A) glyukoza, maltoza, sulfat kislota B) osh tuzi, shakar, potash C) suv, osh tuzi, soda D) ichimlik sodasi, osh tuzi, mis kuporosi 61. (v7-112-7) Qaysi moddalar kuchsiz elektrolit hisoblanadi? 1) vodorod ftorid; 2) nitrit kislota; 3) kaliy karbonat; 4) natriy gidrokarbonat; 5) ammoniy gidroksid; 6) ammoniy sulfat. A) 2, 3 B) 3, 4, 6 C) 1, 2, 5 D) 1, 5 62. (v7-113-7) Quyidagi qatorlardan qaysi biri ikkita kuchli va bitta kuchsiz elektrolitdan iborat? A) H2S03; H2C03; CH3COOH B) Na2S04; NH4N03; CaCI2 C) CH3COOH; NaOH; NH2OH D) BaCI2; NH4OH; Li2S04 63. (v7-116-7) Qaysi qatorlarda faqat kuchli elektrolitlar keltirilgan? 1) kaliy sulfat, alyuminiy xlorid, sulfat kislota; 2) ammoniy gidroksid, sirka kislota, nitrit kislota; 3) alyuminiy gidroksid, ammoniy gidroksid, natriy gidrid; 4) vodorod sulfid, ammoniy gidroksid, karbonat kislota; 5) rux xlorid, nitrat kislota, mis (II) sulfat; 6) natriy gidroksid, vodorod ftorid, rux gidroksid. A) 1,5 B) 2, 4 C)1,6 D) 3, 4 64. (v7-117-7) Dissotsialanish darajasi kamayib borgan elektrolitlar qatorini toping. 1) karbol kislota; 2) etanol; 3) 2,4-dinitrofenol; 4) pikrin kislota; 5) paranitrofenol. A) 4, 5, 1,3, 2 B)4,3, 1,5,2 C) 4, 1,5, 3,2 D)4, 3, 5, 1,2 65. (v7-121-7) Qaysi moddalar kuchli elektrolit hisoblanadi? 1) alyuminiy nitrat; 2) kremniy kislota; 3) mis (II) sulfat; 4) temir (II) nitrat; 5) sirka kislota; 6) natriy atsetat. A) 2, 5 B) 2, 3, 5, 6 C)4,6 D) 1, 3, 4, 6 66. (v7-124-7) Qaysi moddalar kuchli elektrolit hisoblanadi? 1) kalsiy xlorid; 2) kaliy gidroksid; 3) ammoniy gidroksid; 4) sirka kislota; 5) natriy gidrokarbonat; 6) sulfit kislota. A) 1,5 B) 3, 4, 6 C)1.2, 5 D) 4, 6 67. (v7-127-7) Qaysi qatorda kuchli elektrodlar joylashgan? 1) alyuminiy nitrat; 2) magniy gidroksid; 3) natriy sulfat; 4) kaliy atsetat; 5) sirka kislota; 6) kalsiy karbonat. A) 2, 5, 6 B) 1, 3, 4 C)5,6 D) 1, 4 68. (v7-177-7) Qaysi moddalar kuchli elektrolit hisoblanadi? 1) kaliy sulfid; 2) natriy sulfat; 3) ammoniy gidroksid; 4) sirka kislota; 5) magniy gidroksid; 6) alyuminiy xlorid. A) 1,2, 6 B) 2, 4, 5 C)2, 5, 6 D) 3, 4, 6 69. (v7-186-7) Qaysi qatorda faqat kuchli elektrolitlar keltirilgan? A) natriy xlorid, sirka kislota, sulfat kislota, kobalt (II) gidroksid B) temir (III) gidroksid, sirka kislota, sulfit kislota, xrom (III) gidroksid C) ammoniy xlorid, perxlorat kislota, kaliy nitrat, litiy gidroksid D) ammoniy gidroksid, kaliy nitrat, vodorod sulfid, ammoniy xlorid 70. (v9-102-7) 2,5 I 0,4 molyarli ammoniy gidroksid eritmasidagi (a = 5%) dissotsialanmagan ammoniy gidroksid molekulalari sonini hisoblang. A) 5,7-1023 B)3,01-1022 C) 8,9-1023 D) 6,02-1023 71. (v9-104-31) alyuminiy sulfat eritmasida dissotsialanmagan molekulalar soni 50 ta bolsa, eritmadagi ionlar sonini hisoblang (a = 75%). A) 200 B) 750 C)150 D) 75 72. (v9-108-5) Qaysi qatorda faqat kuchsiz elektrolitlar joylashgan? * A) Ni(OH)2, HCI04, NH4OH, H2C03 B) KN03, HCI, CaC03, LiOH C) KCI, Na2S04, KOH, Ca(N03)2 D) СНзСООН, H2C03, H2S03, NH4OH 73. (v9-109-25) Qaysi qatorda faqat kuchsiz elektrolitlar joylashgan? A) NaOH, NaCI, HN03, CH3COOH B) NH4QH, H2S, H2C03, СНзСООН C) NH4OH, Na2S, HCN, H2S03 D) СНзСООН, CH3COONa, H2S03, Na2S03 74. (v9-111-25) Qaysi qatorlarda faqat kuchsiz elektrolitlar keltirilgan? 1) СНзСООН, NH4OH, HN02; 2) Na2S04, AICI3, H2S04; 3) AI(OH)3, NH4OH, NaOH; 4) NaCI, HF, Zn(OH)2; 5) H2S03, NH4OH, H2C03; 6) CaCI2, HN03, CuS04. A) 1,5 B)1,3, 5 C) 2, 4, 6 D) 2, 6 75. (v9-113-24) Alyuminiy xlorid eritmasida 600 dona ion mavjud bolsa, eritmadagi dissotsialanmagan alyuminiy xlorid molekulalari sonini hisoblang (a = 75%). A)150 B)200 C)800 D) 50 76. (v9-114-30) Kalsiy xlorid eritmasida dissotsialanmagan molekulalar soni 60 ta bolsa, eritmadagi xlor ionlari sonini hisoblang (a = 90%). A)540 B)1080 C)1620 D)1200 77. (v9-116-34) 0,25 molyarli 0,2 I ammoniy gidroksid eritim: idagi ammoniy ionining miqdorini (mol) hisoblang (a = 2%). A) 0,2 B) 0,02 C) 0,001 D) 0,05 78. (v9-119-33) Qaysi qatorda faqat kuchli elektrolitlar joylashgan? A) KN03, HCI, CaC03, LiOH B) KCI, Na2S04, KOH, Ca (N03)2 C) Ni(OH)2, HCI04, NH4OH, H2C03 D) СНзСООН, H2C03, H2S03> NH4OH 79. (v9-120-9) Qaysi qatorda faqat kuchli elektrolitlar joylashgan? A) Fe(OH)3, СНзСООН, H2S04, Cr(OH)3 B) NaCI, CH3COOH, H2S04, Ni(OH)3 C) NH4CI, HCIO4, KN03, LiOH D) NH4OH, KN03, H2S, NH4CI 80. (v9-122-20) Natriy fosfat eritmasida 960 dona ion mavjud bolsa, eritmadagi dissotsialanmagan natriy fosfat molekulalari sonini hisoblang (a = 80%). A) 300 B)768 C)60 D) 240 81. (v9-124-17) Elektrolitlarning dissotsialanish darajasi kamayib borish tartibida joylashgan javobni toping. 1) karbinol; 2) sirka kislota; 3) karbol kislota; 4) diftorsirka kislota. A) 4, 2, 3, 1 B) 4, 3, 2, 1 C) 1, 2, 3, 4 D) 1, 3, 2, 4 82. (v9-127-5) Qaysi qatorda faqat kuchli elektrolitlar keltirilgan? 1) nitrit kislota; 2) natriy sulfat; 3) sulfit kislota; 4) litiy gidroksid; 5) karbonat kislota; 6) ammoniy gidroksid; 7) alyuminiy xlorid; 8) perxlorat kislota. A) 1,4, 7, 6 B) 1,3, 5,6 C) 2, 4, 7, 8 D) 2, 3, 5, 8 83. (v9-128-27) alyuminiy sulfat eritmasida dissotsialanmagan molekulalar soni 40 ta bolsa, eritmadagi sulfat ionlari sonini hisoblang (a = 80%). A)320 B)480 C)160 D) 800 84. (v12z-104-34) Temir (III) nitratning dissotsiatsiyalanmagan molekulalari tarkibidagi atomlar soni dissotsiatsiyalangan molekulalardan hosil bolgan ionlar soniga teng bolsa, temir (III) nitratning dissotsiatsiyalanish darajasini (a%) aniqlang. A)76 B)93 C)81 D)87 85. (v12z-106-8) Ammoniy fosfating dissotsiatsiyalanmagan molekulalari tarkibidagi atomlar soni dissotsiatsiyalangan molekulalardan hosil bolgan anionlar soniga teng bolsa, ammoniy fosfatning dissotsiatsiyalanish darajasini (a%) aniqlang. A)95 B)87 C)83 D) 90 86. (v12z-108-21) Xrom (III) nitratning dissotsiatsiyalanmagan molekulalari tarkibidagi atomlar soni dissotsiatsiyalangan molekulalardan hosil bolgan anionlar soniga teng bolsa, xrom (III) nitratning A dissotsiatsiyalanish darajasini (a%) aniqlang. A) 87 B) 93 C) 76 D) 81 87. (v12z-116-35) Natriy fosfatning dissotsiatsiyalanmagan molekulalari tartibidagi atomlar soni dissotsiatsiyalangan molekulalardan hosil bolgan kationlar soniga teng bolsa, natriy fosfatning dissotsiatsiyalanish darajasini (a%) aniqlang. A) 67 B) 89 C) 95 D) 73 88. (v12z-123-16) Temir (III) sulfatning dissotsiatsiyalanmagan molekulalari tarkibidagi atomlar soni dissotsiatsiyalangan molekulalardan hosil bolgan ionlar soniga teng bolsa, temir (III) sulfatning dissotsiatsiyalanish darajasini (q%) aniqlang. A) 89 B) 77 C) 85 D) 94,4 89. (v12z-124-35) Xrom (III) xloridning dissotsiatsiyalanmagan molekulalari tarkibidagi atomlar soni dissotsiatsiyalangan molekulalardan hosil bolgan kationlar soniga teng bolsa, xrom (III) xloridning dissotsiatsiyalanish darajasini (a%) aniqlang. A) 90 B) 66,7 C) 70 D) 80 90. (v12z-125-15) Natriy sulfatning dissotsiatsiyalanmagan molekulalari tarkibidagi atomlar soni dissotsiatsiyalangan molekulalardan hosil bolgan anionlar soniga teng bolsa, natriy sulfatning dissotsiatsiyalanish darajasini (a%) aniqlang. A) 70 B) 78 C) 87,5 D)90 91. (v12z-127-21) Kaliy fosfatning dissotsiatsiyalanmagan molekulalari tarkibidagi atomlar soni dissotsiatsiyalangan molekulalardan hosil bolgan anionlar soniga teng bolsa, kaliy fosfatning dissotsiatsiyalanish darajasini (a%) aniqlang. A) 89 B) 95 C) 72 D) 67 92. (v12c-208-27) Kaliy sulfatning dissotsiatsiyalanmagan molekulalari tarkibidagi atomlar soni dissotsiatsiyalangan molekulalardan hosil bolgan ionlar soniga teng bolsa, kaliy sulfatning dissosiatsiyalanish darajasini (a%) aniqlang. A) 78 B) 90 C) 70 D) 87,5 93. (v12c-211-27) Kalsiy xloridning dissotsiatsiyalanmagan molekulalari sonining dissotsiatsiyalangan molekulalardan hosil bolgan ionlar soniga nisbati 1:8 bolsa, kalsiy xloridning dissosiatsiyalanish darajasini (a%) aniqlang. A)73 B)89 C) 80 D) 75 94. (v12c-212-18) Alyuminiy nitratning dissotsiatsiyalanmagan molekulalar sonining dissotsiatsiyalangan molekulalardan hosil bolgan anionlar soniga nisbati 1:12 bolsa, alyuminiy nitratning dissosiatsiyalanish darajasini (a%) aniqlang. A) 92 B) 80 C) 75 D) 85 95. (v12c-232-1) Eritmada 840 ta ion mavjud bolsa, dissotsialanmagan MgCI2 molekulalari sonini hisoblang, (a = 80%) A)70 B)280 C)20 D)240 96. (v13-136-35) Alyuminiy sulfat eritmasi tarkibidagi anionlarning massasi 71,761024 g (suvning dissotsiyalanishini hisobga olmang) bolsa, eritmadagi anionlar sonini toping (a = 75%). A) 150 B)450 C)50 D)300 97. (v14-101-32) Natriy sulfat dissotsialanishidan hosil bolgan anionlar soni dissotsialanmagan molekulalar tarkibidagi atomlar soniga teng bolsa, dissotsialanish darajasini (a%) toping. A) 70 B) 87,5 C) 90 D) 78 98. (v15-113-5) Natriy sulfat dissotsialanishidan hosil bolgan kationlar soni dissotsialanmagan molekulalar tarkibidagi atomlar soniga teng bolsa, dissotsialanish darajasini (a%) toping. A) 78 B) 90 C) 70 D) 87,5 99. (v15-117-33) Nitrat kislota molekulasining 900 ta dissotsiatsiyalangan molekulasiga nechta ion togri kelishini korsating. (a = 0,9) A)1800 B)200 C)900 Q)450 100. (v15-118-15) Ammoniy fosfat dissotsialanishidan hosil bolgan anioniar soni, dissotsialanmagan molekulalarning atomlar soniga teng bolsa, dissotsialanish darajasini (a%) toping. A)95 B)83 C)87 D)90 101. (v15-129-1) Alyuminiy nitrat dissotsilanganda dissotsilanmagan molekuJalar soni va ionlar soni 1:12 nisbatda bolsa, dissotsilanish darajasini toping (a%). A)85 B)80 C)92 D)75 102. (v16-115-30.0,05 M li NH3 eritmasidagi gidroksid ionlarining konsentratsiyasini (mol/litr) toping. (К Шз = 2-10"5) A) 1СГ8 B)10“11 C)10“3 D) 1СГ10 103. (v16-120-7.0,25 M li HCN eritmasidagi gidroksid ionlarining konsentrasivasini (mol/litr) toping. (KHCN = 4-10~1°) А) 1СГ4 В)1(Г C)1(T9 D) 1СГ11 104. (v17-104-8) 400 g alyuminiy sulfat 0,1 M (p = 1,25 g/ml) eritmasida kation va anion molli nisbatini aniqlang. Suvning dissotsiatsiyasi etiborga olinmasin. Gidroliz darajasi 5% ga teng. A) 1:1,36 B) 2:3 C) 1:3,26 D) 1:2 105. (v17-109-16) Quyidagi qaysi moddalar suvli eritmada kuchsiz elektrolit hisoblanadi? A) kaliy dixromat, ammoniy gidrokarbonat B) ftorid kislota, ammiak gibrat * C) bariy sulfid, natriy gidrosulfit D) kumush nitrat, xlorid kislota 106. (v17-110-18) Quyudagi qaysi moddalar suvli eritmada kuchsiz elektrolit hisoblanadi? A) kaliy dixromat, ammoniy gidrokarbonat B) ftorid kislota, ammiak gidrat C) bariy sulfid, natriy gidrosulfit D) kumush nitrat, xlorid kislota 107. (v17-114-20) Tarkibida 12 g sirka kislota tutgan suvli eritmada 0,006 mol ion bolsa, kislotaning dissotsilanish darajasini (%) toping. (Suvning dissotsilanishini hisobga olmang.) A) 1,5 B) 2,75 C)1 D) 2 108. (v17-124-20) 19,6 g H2S04 suvda eriganda eritmada 0,54 nol ion mavjud bolsa, kislotaning dissotsiatsiyalanish darajasini (%) aniqlang (suvning dissotsiatsiyalanishi hisobga olinmasin). A) 90 B) 85 C) 88 D) 96 109. (v18-1-199) 1 litr suvda 22,4 litr vodorod sulfidi eritildi. Olingan eritma ichida 0,03-1023 vodorod kationlari bor. Kislotaning massa ulushi va dissotsiatsiya darajasini aniqlang. A) 5,12% va 0,5% B) 4,70% va 0,6% C) 3,29% va 0,5% D) 4,49% va 0,4% 110. (v18-1 -200) AI2(S04)3 dissotsialanishi natijasida zarrachalar soni eritilgan tuzga nisbatan 3,8 marta ortgan bolsa, dissotsialanish darajasini (%) aniqlang (suvning dissotsialanishini hisobga olmang). A) 60 B) 70 C) 80 D) 50 111. (v19/20-104-21) Molekulalari soni 200 ta bolgan elektrolitning dissotsilanish darajasi 10%ga teng bolsa, dissotsilangan molekulalar sonini aniqlarig. A)30 B)20 C)40 D)10 112. (v19/20-105-17) 2M 500 ml magniy sulfat eritmasidagi SO 2~ ionlarining massasini (g) hisoblang. (a = 50%) A) 96 B) 24 C) 48 D) 12 113. (v19/20-109-3) 0,1 mol alyuminiy nitrat ionlaxga dissotsilanganda hosil bolgan eritmadagi jami ionlax sonini (NA) aniqlang. (suvning dissotsilanishini hisobga olmang, a = 100%). A) 1,2 10й В) 24-1023 C)6-1023 D) 2,4-1023 114. (v19/20-111-7) Kuchli elektrolitlax keltirilgan javobni korsating. 1) ammoniy gidroksid; 2) kaliy nitrat; 3) rux gidroksid; 4) vodorod sulfid; 5) kalsiy xlorid; 6) litiy sulfat. A) 2, 5, 6 B) 2, 3, 6 C) 3, 4, 5 D) 1, 3, 4 115. (v19/20-113-26) AI2(S04)3 dissotsilanishi natijasida zarrachalar soni 3 marta ortgan bolsa, dissotsilanish darajasini (%) aniqlang. (Suv zarrachalari va uning dissotsilanishi hamda tuzning gidrolizi hisobga olinmasin.) A) 60 B) 80 C) 50 D) 70 116. (v19/20-115-29) Molekulalari soni 400 ta bolgan elektrolitning dissotsilanish darajasi 20%ga teng bolsa, dissotsilanmagan molekulalar sonini aniqlang. A)80 B)380 C)320 D)40 117. (v19/20-117-26) Na2S04 dissotsialanishi natijasida zarrachalar soni 2,2 marta ortgan bolsa, dissotsialanish darajasini (%) aniqlang. (Suv zarrachalari va uning dissotsialanishi hisobga olinmasin) A) 70 B) 80 C) 50 D) 60 118. (V19/20-120-8) 0,8 M li alyuminiy sulfat eritmasida (bir bosqichda Al3+ va gacha dissotsilanadi deb hisoblang) ionlax konsentratsiyasi 3 M bolsa, tuzning shu sharoitdagi dissotsilanish darajasini (%) aniqlang. (suvning dissotsilanishi hisobga olinmasin). A)100 B)90 C)80 D) 75 119. (v19/20-1 4-16) Alyuminiy sulfat eritmasida dissotsilanmagan molekulalar soni 20 ta bolsa, eritmadagi kationlar sonini aniqlang. (a = 75%, suvning dissotsilanishi va gidroliz jarayonini hisobga olmang) A)60 B)30 C)120 D)300 120. (v19/20-128-19) Suvda erimay chokma hosil qiladigan moddalar berilgan qatorni aniqlang. * A) BaS04; CH3COONa B) NaOH; K3P04 C) CaCI2; AgF D) H2Si03; Agl 121. (v19/20-130-20) Dissotsilanish darajasi 95%ga teng bolgan elektrolitning 120 ta molekulasidan nechtasi ionlarga dissotsilanishi mumkin? A)80 B)114 C)108 D)120 122. (v20/21-102-10) Na2SO| dissotsialanishi natijasida zarrachalar soni 2,4 marta ortgan bolsa, dissotsialanish darajasini (%) aniqlang. (Suv zarrachalari va uning dissotsialanishi hisobga olinmasin) A) 70 B) 50 C) 80 D) 60 123. (v20/21 -102-23) Kaliy fosfatning dissotsialanmagan molekulalari tarkibidagi atomlar soni dissotsialangan molekulalaridan hosil bolgan kationlar sonidan 2,408-1023 taga kam. Anionlar sonidan esa, 2,408-1023 taga kop bolsa, dissotsialanish darajasini hisoblang. A) 50% B)60% C) 70% D) 80% 124. (v20/21-102-26) 0,1 M li kuchsiz bir asosli kislota eritmasining pH qiymati 3 ga teng bolsa, kislotaning dissotsialanish darajasini (%) toping. A) 1 B) 2 C)3 D) 4 125. (V20/21-110-10) Tarkibida 1,2 mol X(N03)3 bolgan modda dissotsialandi. Bunda hosil bolgan ionlar miqdori dissotsialanmagan molekula tarkibidagi atomlar sonidan 0,3 molga kam bolsa, molekulaning dissotsialanish darajasini aniqlang. A)75 B)80 C)70 D) 60 126. (v20/21-113-20) Titri 80 mg/ml bolgan temir (III) sulfat eritmasidagi sulfat ionlarining molyar konsentratsiyasini (mol/i) aniqlang. (a= 100%) A) 0,1 B)0,3 C)0,6 D) 0,2 127. (v20/21-113-23) Qaysi tuzning 1 mol miqdori dissotsialanganda hosil bolgan eritmadagi anionlar va kationlar soni ozaro teng boladi? (a=100%) A) AI2(S04)3 B) CaCI2 C) Na3P04 D) KN03 128. (V20/21-116-12) Ca(N03)2 dissotsialanishi natijasida zarrachalar soni 2,6 marta ortgan bolsa, dissotsialanish darajasini (%) aniqlang. (suv zarrachalari va uning dissotsialanishi hisobga olinmasin). A) 50 B) 70 C) 60 D) 80 129. (V20/21-117-16) 0,2 M natriy fosfat (a = 75%) va 0,4 M alyuminiy xlorid (a = 60%) dissotsialanishidan hosil bolgan anionlar sonini kation sonidan ayirmasini aniqlang. A) 0,36 B) 0,75 C) 0,23 D)0,18 130. (v20/21-120-17) Quyidagilardan kuchli asosni belgilang. A) berelliy gidroksid B) magniy gidroksid C) bariy gidroksid D) rux gidroksid 131. (v20/21-122-12) Quyidagilardan kuchli kislotalarni aniqlang? 1) sulfit kislota; 2) ftorid kislota; 3) nitrat kislota; 4) yodid kislota; 5) xlorat kislota; 6) sinkat kislota; 7) xlorit kislota; 8) fosfat kislota. A) 2, 3, 7 B) 3, 4, 5 C) 2, 4, 6 D) 3, 5, 7 132. (v20/21-122-22) Gipofosfit kislota dissotsiyalanishi natijasida zarrachalar soni 1,9 marta ortgan bolsa, dissotsiyalanish darajasini (%) aniqlang. (Suv zarrachalari va uning dissotsiyalanishi hisobga olinmasin) A)90 B)30 C)45 D) 60 133. (v20/21 -128-20) Quyidagi grafikka asosan tuzning dissotsialanish darajasini (%) aniqlang. A) 50 B)30 C)60 D) 40 134. (v20/21 -134-29) Suvda eruvchan tuzning dissotsiyalanishidan hosil bolgan ionlar soni 4,8 NA ta, dissotsialanmagan molekulalar soni 24,08-1022 ta ekanligi malum. Agar eritmadagi anion va kationning massa farqi 28,8 g bolsa, tuzni aniqlang (a = 80%). A) Li2S04 B) SrS04 C) MgS04 D) K2S04 135. (V20/21-135-10) Ba(OH)2 ning dissotsilanish darajasi 80% bolgan 2,5 I 0,2 N eritmasida necha g-ion OH" boladi. A) 0,85 B) 8,5 C) 0,4 D) 6,8 136. (V20/21-140-15) H3P04 kislotaning dissotsilanish darajasi 30% bolgan 3 I 0,1 N eritmasida necha g-ion H+ boladi*. A) 0,9 B) 0,27 C) 0,3 D) 0,09 137. (v20/21-142-8) 2,5 mol Xn(Y04)m modda suvda eritilganda 60,2-1023 ta ion hosil boldi. Bu moddaning dissotsilanish darajasi 80% bolsa, n + m ni hisoblang. A) 2 B)3 C) 4 D) 5 138. (v20/21 -144-13) HCI kislotaning dissotsilanish darajasi 95% bolgan 5 I 0,1 N eritmasida necha g-ion H+ boladi. A) 0,325 B) 0,45 C) 0,475 D) 0,5 139. (V21-101-29) Agar Kd = 1.5-10-5 bolsa, bir asosli kislotaning 0,005 M li eritmasida dissotsiatsiyalanish darajasini aniqlang. A) 0,04 B) 0,4 C) 0,004 D)4 140. (v21-103-19) Suvli Me(OH)2 eritmada dissotsilanmagan molekula Me(OH)2 va OH", MeOH+, Me2+ ionlarning konsentratsiyasi nisbati 1:3:3:1 ga teng. Birinchi va ikkinchi bosqichlarning dissotsilanish darajasini toping. A)80 %;20 % B)75 %; 25 % C) 80 %; 25 % D) 75 %; 20 % 141. (v21-103-29) Dissotsiatsiyalanish darajasi 72% bolgan 0,2 mol kalsiy nitrat tutuvchi 100 ml eritma olingan. 1 I shunday eritmadagi kalsiy kationlari massasini aniqlang. A) 40,0 B) 57,6 C) 20,0 D) 64,4 142. (v21-104-28) Sirka kislotaning va monoxlorsirka kislotaning 0,1 mol/l eritmalarda dissotsiatsiyalanish darajasi mos ravishda 1,3 va 11,1 %. Har bir eritmada vodorod ionlarining konsentratsiyasini aniqlang. Bu kislotalar dissotsiatsiya konstantalari nisbatini aniqlang. A) 1,3-1(Г2 B) 2,6-1СГ3 C) 1,3-1 O3 D) 2,6-10-2 143. (V21-105-15) Suvli Me(OH)2 eritmada dissotsilanmagan molekula Me(OH)2 va OH", MeOH+, Me2+ ionlarning konsentratsiyasi nisbati 4:15:9:3 ga teng. Birinchi va ikkinchi bosqichlarning dissotsilanish darajasini toping. B)3-1(T D^-KT* A) 1-10“ C)1-10“ B)1-10~ D) 1-10“ B) 1,2-10 D) 1,5-1023 A) 3-10 C) 6-102; E) 3-1023 16. (02-5-14) Qaysi moddalar bosqichli dissotsialanadi? 1) sulfat kislota; 2) suv; 3) bariy gndroksid; 4) mis (II) gidroksid; 5) natriy fosfat; 6) natriy gidrofosfat; 7) mis gidroksoxlorid; 8) alyuminiy xlorid. A) 1,2, 4, 6 B) 1,3, 4, 6 C) 1, 4, 6, 7 D) 2, 3,4, 7 E) 3, 5, 8 17. (02-5-16) Ortofosfat kislota eritmasida necha xil ionlar bolishi mumkin? A) 2 B)3 C) 4 D) 5 E) 6 A)80 %; 20 % B)80 %;25 % C)75 %; 25 % D)75 %; 20 % 144. (v21 -107-9) Hajmi 100 ml bolgan eritmada 1,204-Ю23 molekula kalsiynitrat mavjud, dissotsiatsiya darajasi 72%. 1 I shunday eritmadagi nitrat ionlari massasini hisoblang. A)356 B)62 C)178 D)124 145. (v21-109-24) Elektrolitning 500 ml 0,002 M li eritmasida 2-102° dissotsiatsiyaga uchramagan molekula mavjud. Elektrolitning dissotsiatsiyalanish darajasini aniqlang. A) 33,4 B) 86,7 C) 50,4 D) 66,7 146. (v21-109-26) Nitrit kislotaning 0,1 M li eritmaida dissotsiatsiyalanish darajasi 0,3%. 100 ml shunday eritmada zarrachalarning (molekula va ion) umumiy sonini aniqlang. A) 6,038-1023 B) 6,038-1022 C) 6,038-Ю20 D) 6,038-1021 147. (v21-113-11) Agar eritmaga 3,01-102° molekula elektrolit kiritilgan bolsa elektrolitning nechta molekulasi dissotsiyalanishini korsating. Lining dissotsiatsiyalanish darajasi 0,1. А)3,01-1(Г B) 6,02-1019 C)3,01-1019 D) 3,01 Ю21 148. (V21-115-1) Agar Ks(CH3COOH) = 1,75-1 O5 bolsa, 0,1 M li sirka kislota eritmasidagi vodorod ionlari konsentratsiyasini aniqlang. A) 1,3-10-3 B) 2,8-1 O4 C) 1,3-10"5 D) 2,8-1 O3 149. (v21-116-9) Kuchsiz bir asosli kislota eritmasida 2-106 molekula, 4Ю3 vodorod ionlari va 4-103 kislota qoldigi ionlari mavjud. Elektrolitning dissotsiatsiyalanish darajasini aniqlang. A) 2% B) 0,2% C) 20% D) 1 % 150. (v21 -116-14) Suvli H2X eritmada dissotsilanmaga

:


: Kimyo
: 36. Dissotsilanish darajasi. Kuchli va kuchsiz elektrolitlar7 ... (114925)
5 ... (104239)
6 ... (98394)
11 ... (76839)
2018 ... (67301)
, ... (61967)
2018 ... (53921)
... (50990)
8 ... (43117)
4 ... (41087)

5 - ... (167619)
6 - ... (167100)
6 ... (137387)
4 - ... (134495)
5 - ... (131611)
7 - , ... (111791)
7 - ... (107425)
6 - ... (106389)
6 - ... (99346)
8 - , ... (97078)"Test-Uz.Ru" 2014-2022. , ,