Fizikadan masalalar to'plami

Bu yerda siz fizika savollarining to'liq to'plamini javoblari bilan va bepul topasiz.

Mexanik harakat. Moddiy nuqta. Yo‘l, ko‘chish
Harakatning nisbiyligi. Xalqaro birliklar sistemasi. (XBS). Sanoq sistemasi
To‘g‘ri chiziqli tekis harakat. To‘g‘ri chiziqli tekis harakatda tezlik. To‘g‘ri chiziqli tekis harakat tenglamasi
To‘g‘ri chiziqli tekis harakatda koordinata, ko'chish va bosib o'tilgan yo‘l
O'rtacha tezlik
To'g'ri chiziqli tekis harakatga doir grafikli masalalar
Tekis tezlanuvchan va tekis sekinlanuvchan harakat. Tezlanish
Tekis o‘zgaruvchan harakatda tezlik
To‘g‘ri chiziqli tekis o'zgaruvchan harakatda koordinata, ko'chish va bosib o'tilgan yo'l
To'g'ri chiziqli tekis o'zgaruvchan harakat tenglamasi
Tezlanishga ega harakatga doir grafikli masalalar
Vertikal harakatda tezlik va tezlanish
Aylana bo'ylab tekis harakat. Aylana bo'ylab tekis harakatda chiziqli va burchak tezlik
Aylana bo'ylab tekis harakatda tezlanish
Kuchlar
Nyutonning I qonuni. Inersial sanoq sistema
Inertlik. Massa, modda zichligi
Nyutonning II qonuni
Nyutonning III qonuni
Elastiklik kuchlari. Guk qonuni
Butun olam tortishish qonuni
Og'rlik kuchi. Erkin tushish tezlanishi. Og'irlik kuchi ta’siriga jismlarning harakati
Yer sirtidan turli balandlikdagi erkin tushish tezlanishi
Jism vazni. Vaznsizlik. Yuklanish
Vertikal yo'nalishda tezlanish bilan harakatlanayotgan jism vazni
Gorizontga nisbatan burchak ostida otilgan jism harakati. Tangensial va normal(urinma) tezlanish
Yer sirtiga nisbatan gorizontal otilgan jism harakati
Sun’iy yo'ldoshlar va sayyoralar harakati
Kosmik tezliklar
Ishqalanish kuchi
Jismlarning ishqalanish kuchi (muhitning qarshilik kuchi) ta’siridagi harakati
Jismning gorizontal tekislikda bir necha kuch ta’siridagi harakati
Jismning qiya tekislik bo'ylab harakati
Jismning aylana bo'ylab harakati
O'zaro bog'langan jismlar harakati
Bir necha kuch tasiridagi jismlarning harakati
Muvozanat turlari. Og'irlik (massa) markazi
Aylanish o'qiga ega bo'lmagan jismlar muvozanati. Kuchlarni qo'shish
Oddiy mexanizmlar (richag, blok). Qo'zg'almas aylanish o'qiga ega bo'lgan jismlar muvozanati
Jism impulsi. Kuch impulsi
Impulsning saqlanish qonuni
Reaktiv harakat
Mexanik ish
Mexanik quvvat
Kinetik va potensial energiya
Og'irlik va elastiklik kuchlarining ishi davomida mexanik energiyaga aylanishi
Ishqalanish kuchining ishi davomida mexanik energiyaga aylanishi
Energiyaning saqlanish qonuni
Foydali ish koefftisiyenti. Oddiy mexanizmlarning foydali ish koeffisiyenti
Qattiq jismlar bosimi
Gazlarda bosim. Paskal qonuni
Suyuqliklarda bosim (Gidrostatik bosim)
Tutash idishlar
Gidravlik press
Atmosfera bosimi. Torichelli tajribasi
Harakatdagi (oqayotgan) suyuqlik va gazlardagi bosim. Bernulli qonuni
Itarib chiqaruvchi kuch
Jismlaming suzish shartlari
Havoda suzish
Birlashgan (aralash) masalalar
Garmonik tebranish. Tebranma harakatni tavsiflovchi fizik kattaliklar
Garmonik tebranishlar tenglamasi va grafiklari
Prujinali mayatnik
Matematik mayatnik
Tebranma harakat energiyasi
Birlashgan (aralash) masalalar
Ko'ndalang va bo'ylama to'lqinlar
To'lqinni harakterlovchi asosiy fizik kattaliklar. To'lqin grafigi. Turg'un to'lqin
Tovush to'lqini
Mexanik to'lqinlar interferensiyasi
Tovushning qaytishi. Akustik rezonans
MKN asoslari. Diffuziya. Broun harakati. Molekulalararo kuchlar. Moddaning agregat holatlari
Ideal gaz. MKN ning asosiy tenglamasi
Birlashgan (aralash) masalalar
Absalyut harorat. Issiqlik muvozanati
Issiqlikdan kengayish. Chiziqli va hajmiy kengayish
Molekulalarning o'rtacha kinetik energiyasi
Gaz molekulalarining harakat o'rtacha kvadratik tezligi
Birlashgan (aralash) masalalar
Holat tenglamasi. Mendeleyev-Klaperon tenglamasi
Dalton qonuni
Izotermik jarayon
Izobarik jarayon
Izoxorik jarayon
Birlashgan (aralash) masalalar
To'yingan bug'
Havoning nisbiy va absalyut namligi
Suyuqlikning sirt taranglik kuchi. Sirt energiyasi
Suyuqliklarning ho'llash va ho'llamaslik hossalari. Kapilyarlik hodisasi
Qattiq jismlaming mexanik hossalari
Ichki energiya
Ichki energiyaning o'zgarishi
Termodinamikada ish
Isitrsh va sovitish. Jism qiziganda olgan va soviganda bergan issiqlik miqdori
Erish va qotish (kristallanish). Jism eriganda olgan va qotish vaqtida atrof muhitga bergan issiqlik miqdori
Bug'lanish (qaynash, sublimatsiya) va kondensatsiya. Bug'lanish va kondensatsiya vaqtidagi issiqlik miqdori
Yoqilg'i yongandagi issiqlik miqdori
Issiqlik balansi tenglamasi
Birlashgan (aralash) masalalar
Termodinamikaning l-qonuni
Izojarayonlarga termodinamikaning I qonunini tadbiqi
Issiqlik dvigatellari. Issiqlik dvigatellarining foydali ish koeffitsiyenti
Birlashgan (aralash) masalalar
Jismlarning elektrlanishi. Elektr zaryadi. Elektr zaryadining saqlanish qonuni
Elektr ta'sir kuchi. Kulon qonuni
Elektr maydon. Elektrostatik maydon kuch chiziqlari. Elektr maydon kuchlanganligi
Zaryadning sirt zichligi
Elektrostatik maydonda o'tkazgich va dielektriklar
Maydon potensiali. Potensiallar farqi. Zaryadlangan zarra va jismning potensial energiyasi
Elektr maydonida zaryadni ko'chirishda bajarilgan ish
Elektr sig‘im. Kondensatorlar
Kondensatorlarni o'zaro ulash
Elektrostatik maydon energiyasi
Elektrostatik maydon energiya zichligi
Birlashgan (aralash) masalalar
Elektr toki. Elektr toki ta'sirlari. Tok kuchi. Tok zichligi
Elektr kuchlanish
O'tkazgich qarshiligi. Solishtirma qarshilik
Zanjirning bir qismi uchun Om qonuni
Iste’molchiiarni ketma-ket ulash
Iste'molchilarni parallel ulash
Iste’molchilarni aralash ulash
Ampermetr. Voltmetr. Shunt ulash
Elektr tokining ishi. Joui-Lens qonuni
Elektr tokining quvvati
Elektr toki energiyasi. Joul-Lens qonuni
EYuK (Elektr yurituvchi kuch)
To'liq (butun) zanjir uchun Om qonuni
Kirxgof qonunlari
Tok manbai uchun FIK. To'liq zanjirdagi FIK
Birlashgan (aralash) masalalar
Metallarda tok. Zarrachaning harakat tezligi. Qarshilikning haroratga bog'liqligi. O'ta o'tkazuvchanlik
Vakuumda tok. Vakuumli diod. Elektron-nurli trubka
Gazlarda tok. Plazma
Yarim o'tkazgichlarda tok
Elektrolitlarda tok. Faradey qonunlari
Magnit maydon. Magnit induktsiya vektori
Amper qonuni. Magnit maydonining tokli o'tkazgichga ta'siri (tokli ramkaga). Aylantiruvchi magnit moment
Lorensa kuchi. Magnit maydonining harakatdagi zaryadga va tokli o'tkazgichga ta'siri
Zaryadlangan zarrachani magnit maydonidagi aylanma harakati
Moddaning magnit hossalari
Birlashgan (aralash) masalalar
Elektromagnit induksiya. Magnit oqimi
Induksion tok yo'nalishi. Lens qoidasi
Elektromagnit induksiya qonuni. Induksion EYuK
O'zinduksiya. Induktivlik. O'zinduksiya EYuK
Magnit maydon energiyasi. Elektromagnit maydon energiyasi
Birlashgan (aralash) masalalar
Tebranish konturi. Garmonik tebranishlar
Garmonik tebranishlar tenglamasi va grafiklari
O'zgaruvchan tok. Tebranish konturidagi energiya
O'zgaruvchan tok zanjirida aktiv qarshilik
Tokning amplituda va ta’sir etuvchi qiymatlari
O'zgaruvchan tok zanjirida sig'im qarshilik
O'zgaruvchan tok zanjirida induktiv qarshilik
O'zgaruvchan tok zanjirida to'liq qarshilik
O'zgaruvchan tok zanjiri uchun Om qonuni
O'zgaruvchan tok quvvati va energiyasi
Elektr zanjirida rezonans
Elektr energiyasini ishlab chiqarish. Transformatorlar
Elektrostansiyalar. Elektr energiyasini uzatish
Birlashgan (aralash) masalalar
Elektromagnit to'lqinlarni nurlash. Elektromagnit to'lqinlarning xossalari
Elektromagnit nurlanish energiya zichligi. Elektromagnit energiya zichligi
Radio to'lqinlarini tarqalishi
Yorug'lik manbai. Soya va yarim soya soha. Yorug'likning to'g'ri chiziq bo'ylab tarqalish qonuni
Yorug'likning qaytish qonuni. Yassi ko'zgu
Yorug'likning sinish qonuni
To'la ichki qaytish
Linzalar. Linzaning egrilik radiusi. Linzalarda tasvir yasash. Linzalar sistemasi
Yupqa linza formulasi
Ko'z. Ko'zoynak. Optik asboblar
Yorug'lik va uni xarakterlovchi fizik kattaliklar. Yorug'lik dispersiyasi. Yorug'lik rangi
Yorug'lik interferesiyasi
Yorug'lik difraksiyasi. Difraksion panjara
Yorug'likning qutblanishi. Birlashgan (aralash) masalalar
Nisbiylik nazariyasi pastulatlari. Tezliklarni qo'shishning relyativistik qonunlari
Maxsus nisbiylik nazariyasidan kelib chiquvchi asosiy tushunchalar
Massa va energiya
Nurlanish va yutilish spektorlari
Elektromagnit to'lqinlar shkalasi. Infraqizil, ultrabinatsha va rentgen nurlari
Fotoeffekt. Fotoeffekt qonunlari
Fotoeffekt tenglamasi
Foton
Yorug'lik bosimi. Yorug'lik ta’siri
Birlashgan (aralash) masalalar
Tomson va Rezerford talqini bo'yicha atom modeli. Atom va yadro o'lchamlari va massasi
Bor pastulatlari
Lazerlar
Zarralarni qayd qilish usullari
Radioaktivlik
Radioaktiv yemirilish qonuni
Yadro tuzilishi. Yadro kuchlari. Izotoplar
Bog'lanish energiyasi. Yadro reaksiyalari. Energiya ajralishi
Zanjir yadro reaksiyasi. Yadro reaktori
Termoyadro reaksiyalari. Annigilyatsiya reaksiyalari

Поиск

Там мы публикуем различные ЕГЭ и DTM варианты, решения школьных экзаменов, видеоуроки и многое другое.

Сборники тестов

ЦТ, Беларусь

DTM тесты, Узбекистан
DTM варианты
Онлайн ДТМ тестирование

Решебники

Физика
Математика

Онлайн тестирование

Английский язык Английский язык
Русский язык Русский язык
Математика Математика
Биология Биология
География География
История История

База знаний по предметам

Физика Физика
Математика Математика
Информатика Информатика
Литература Литература
Английский язык Английский язык
Русский язык Русский язык
Химия Химия
История История
География География
Биология Биология

Все разделы

"Test-Uz.Ru" © 2014-2024. Информационный портал для школьников, абитуриентов, студентов и учителей

О сайте | Обратная связь