Algebra onlayn darslari

Onlayn darslarning to'liq ro'yxati.

7 sinf

№ урока Тема
1 Takrorlashga doir misollar yechish 12 daqiqa 32 soniya
2 Takrorlashga doir masalalar yechish 10 daqiqa 39 soniya
3 Sonli ifodalar 18 daqiqa 13 soniya
4 Algebraik ifodalar mavzusida masalalar yechish 17 daqiqa 1 soniya
5 Algebraik ifodalar mavzusida masalalar yechish2 19 daqiqa 14 soniya
6 Algebraik tengliklar, formulalar 15 daqiqa 10 soniya
7 Arifmetik amallarning xossalari 19 daqiqa 45 soniya
8 Qavslarni ochish qoidalari 17 daqiqa 45 soniya
9 Misollar yechish 18 daqiqa 56 soniya
10 Bir noma'lumli birinchi darajali tenglamalarni yechish 33 daqiqa 22 soniya
11 Tenglama va uning yechimlari 16 daqiqa 47 soniya
12 Tenglamalar yechish 15 daqiqa 51 soniya
13 Masalalarni tenglamalar yordamida yechish 15 daqiqa 49 soniya
14 Masalalarni tenglamalar yordamida yechish 2 15 daqiqa 24 soniya
15 Masalalar yechishd 18 daqiqa 13 soniya
16 Ratsional ko'rsatkichli daraja va uning xossalari 15 daqiqa 2 soniya
17 Birhadlarni ko'paytirish 18 daqiqa 25 soniya
18 Birhadlarni ko'paytirish mavzusida misollar yechish 14 daqiqa 36 soniya
19 Ko'phadlar 16 daqiqa 20 soniya
20 O'xshash xadlarni ixchamlash 13 daqiqa 4 soniya
21 Ko'phadlarni qo'shish va ayirish 10 daqiqa 46 soniya
22 Ko'phadlarni qo'shish va ayirish mavzusida masalalar yechish 19 daqiqa 50 soniya
23 Ko'phadni birhadga ko'paytirish 13 daqiqa 42 soniya
24 Ko'phadni ko'phadga ko'paytirish 18 daqiqa 46 soniya
25 Ko'phadni ko'phadga ko'paytirish mavzusida misollar yechish 17 daqiqa 32 soniya
26 Birhad va ko'phadni birhadga bo'lish 15 daqiqa 4 soniya
27 Birhad ba ko'phadni birhadga bo'lish mavzusida misollar yechish 18 daqiqa 46 soniya
28 Umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga chiqarish 17 daqiqa 31 soniya
29 Guruhlash usuli 16 daqiqa 59 soniya
30 "Guruhlash usuli" mavzusiga doir misollar yechish 16 daqiqa 41 soniya
31 Yig'indining kvadrati, ayirmaning kvadrati 10 daqiqa 55 soniya
32 "Yig'indining kvadrati, ayirmaning kvadrati" mavzusiga doir misollar yechish 20 daqiqa 1 soniya
33 "Yig'indining kvadrati, ayirmaning kvadrati" mavzusiga doir misollar yechish 13 daqiqa 47 soniya
34 Kvadratlar ayirmasi formulasi 17 daqiqa 59 soniya
35 "Kvadratlar ayirmasi formulasi" mavzusiga doir misollar yechish 12 daqiqa 35 soniya
36 Ko'phadni ko'paytuvchilarga ajratishning bir necha usullarini qo'llash 14 daqiqa 29 soniya
37 "Ko'phadni ko'paytiruvchilarga ajratishning bir necha usulini qo'llash" mavzusiga doir misollar yechish 11 daqiqa 19 soniya
38 Takrorlashga doir misollar yechish 14 daqiqa 44 soniya
39 Tekislikda to'g'ri burchakli koordinatalar sistemasi 18 daqiqa 52 soniya
40 Funksiya tushunchasi 15 daqiqa 52 soniya
41 y=kx funksiya va uning grafigi 17 daqiqa 7 soniya
42 Chiziqli funksiya va uning grafigi 18 daqiqa 22 soniya
43 Chiziqli tenglamalar sistemasi. O'rniga qo'yish usuli. 11 daqiqa 37 soniya
44 Qo'shni usuli 13 daqiqa 27 soniya
45 Tenglamalar sistemasi yechishning grafik usuli 13 daqiqa 1 soniya
46 Masalalarni tenglamalar sistemasi yordamida yechish 17 daqiqa 30 soniya
47 Haqiqiy sonlar haqida tushuncha 17 daqiqa 29 soniya
48 Arifmetik kvadrat ildiz 11 daqiqa 2 soniya
49 Darajaning kvadrat ildizi 22 daqiqa 8 soniya
50 Misollar yechish 13 daqiqa 30 soniya
51 Amaliy-tadbiqiy masalalar yechish 8 daqiqa 43 soniya
52 Ko'paytmaning kvadrat ildizi 13 daqiqa 36 soniya
53 Misollar yechish 16 daqiqa 12 soniya
54 Kasrning kvadrat ildizi 14 daqiqa 3 soniya
55 Kvadrat ildiz mavzusida misollar yechish 13 daqiqa 15 soniya
56 Kombinatorikaning asosiy xossalari 11 daqiqa 22 soniya
57 Masalalar yechish 13 daqiqa 59 soniya
58 O'rin almashtirish. Guruhlash 13 daqiqa 7 soniya
59 Masalalar yechish 14 daqiqa 34 soniya
60 Kombinatorika elementlari bobiga doir masalalar yechish 12 daqiqa 35 soniya
61 Takrorlash 11 daqiqa 22 soniya
62 Takrorlash Tenglamalar va uning yechimlari 12 daqiqa 3 soniya
63 Takrorlash. Qisqa ko'paytirish formulalarini qo'llash 16 daqiqa 59 soniya

8 sinf

№ урока Тема
1 7-sinf mavzularini takrorlash 12 daqiqa 3 soniya
2 7-sinf mavzusini takrorlash 11 daqiqa 59 soniya
3 Algebraik ifodalar 13 daqiqa 28 soniya
4 Algebraik ifodalar mavzusida masalalar yechish 20 daqiqa 26 soniya
5 Algebraik kasrlar. kasrlarni qisqartirish 12 daqiqa 9 soniya
6 Algebraik kasrlar. Kasrlarni qisqartirish mavzusida misollar yechish 11 daqiqa 31 soniya
7 Algebraik kasrlar. Kasrlarni umumiy maxrajga keltirish 13 daqiqa 39 soniya
8 Algebraik kasrlarni qo'shish va ayrish 14 daqiqa 3 soniya
9 Algebraik kasrlarni qo'shish va ayirish mavzusida misollar yechish 16 daqiqa 8 soniya
10 Algebraik kasrlarni ko'paytirish va bo'lish mavzusida misollar yechish 18 daqiqa 2 soniya
11 Kasr-ratsional ifodalarni ayniy almashtirish 16 daqiqa 55 soniya
12 Funksiya xossalari va uning grafigi 13 daqiqa 7 soniya
13 Natural ko'rsatkichli darajaning arifmetik ildizi va uning xossalari 10 daqiqa 44 soniya
14 Ratsional ko'rsatkichli daraja va uning xossalari 15 daqiqa 54 soniya
15 Ratsional ko'rsatkichli daraja va uning xossalari davomi 15 daqiqa 39 soniya
16 Misollar yechish 12 daqiqa 44 soniya
17 Amaliy tatbiqiy masalalar yechish 11 daqiqa 6 soniya
18 Sonli tengsizliklar 15 daqiqa 48 soniya
19 Sonli tengsizliklarning xossalari 20 daqiqa 26 soniya
20 Tengsizliklarni qo'shish va ko'paytirish 14 daqiqa 12 soniya
21 Tengsizliklarni qo'shish va ko'paytirish mavzusida misollar yechish 13 daqiqa 38 soniya
22 Sonli tengsizliklarni darajaga ko'tarish 19 daqiqa 10 soniya
23 Misollar yechish 12 daqiqa 14 soniya
24 Bir noma'lumli tengsizliklar 13 daqiqa 33 soniya
25 Bir noma'lumli tengsizliklar mavzusida misollar yechish 12 daqiqa 18 soniya
27 Bir noma'lumli tengsizliklar sistemasi mavzusida misollar yechish 37 daqiqa 18 soniya
28 Sonning moduli. Modul qatnashgan tenglamalar 11 daqiqa 24 soniya
29 Sonning moduli. Modul qatnashgan tenglama va tengsizliklar. 11 daqiqa 16 soniya
30 Taqribiy hisoblashlar. Miqdorlarning taqribiy qiymatlari. Yaqinlashish xatoligi 13 daqiqa 13 soniya
31 Xatolikni baholash 13 daqiqa 8 soniya
32 Sonlarni yaxlitlash 11 daqiqa 25 soniya
33 Nisbiy xatolik 12 daqiqa 2 soniya
34 Misollar yechish 11 daqiqa 19 soniya
35 Amaliy tatbiqiy masalalar yechish 10 daqiqa 16 soniya
36 Kvadrat tenglama va uning ildizlari 9 daqiqa 35 soniya
37 Chala kvadrat tenglama va uning yechimi 9 daqiqa 35 soniya
38 Kvadrat tenglamaning ildizlarini topish formulalari. Diskriminant 12 daqiqa 46 soniya
39 Misollar yechish 9 daqiqa 33 soniya
40 Viyet teoremasi. Kvadrat uchhadni chiziqli ko'paytiruvchi ajratish 20 daqiqa 7 soniya
41 Misollar yechish 13 daqiqa 20 soniya
42 Bikvadrat tenglama. Kvadrat tenglamaga keltiriladigan tenglamalar 15 daqiqa 15 soniya
43 Misollar yechish 17 daqiqa 30 soniya
44 Amaliy masalalar yechish 13 daqiqa 20 soniya
45 Ma'lumotlarni tasvirlash 11 daqiqa 17 soniya
46 Misollar yechish 12 daqiqa 9 soniya
47 Amaliy-tatbiqiy fanlararo bog'liq masalalar yechish 11 daqiqa 39 soniya
48 Tanlash usuli bilan kombinatorik masalalar yechish 13 daqiqa 21 soniya
49 Masalalar yechish 10 daqiqa 35 soniya
50 Kombinatorikaning asosiy xossalari 7 daqiqa 45 soniya
51 O'rin almashtirish. Guruhlash 9 daqiqa 47 soniya
52 Kombinatorikaning asosiy xossalariga doir masalalar yechish 10 daqiqa 46 soniya
53 Kombinatorika elementlari bobiga doir masalalar yechish 9 daqiqa 47 soniya
54 Takrorlash algebraik kasrlar ustida birgalikda bajaraladigan amallar 10 daqiqa 42 soniya
55 Bir noma'lumli tengsizliklar va tengsizliklar sistemasi 15 daqiqa 43 soniya
56 Takrorlash 9 daqiqa 29 soniya
57 Kvadrat tenglama va tenglama yordamida masala yechish 7 daqiqa 41 soniya
58 Masalalar yechish 7 daqiqa 41 soniya

9 sinf

№ урока Тема
1 8-sinf materiallarini takrorlash 11 daqiqa 54 soniya
2 8-sinf materiallarini qaytarish. Tenglamalar tizimini echish 13 daqiqa 57 soniya
3 Kvadratik funktsiya y = ax2 12 daqiqa 11 soniya
4 Kvadratik funksiya y = ax2 + bx + c 14 daqiqa 13 soniya
5 Kvadratik funktsiya y = ax2 + bx + c 14 daqiqa 10 soniya
6 Funksiyaning aniqlanish sohasi 14 daqiqa 11 soniya
7 Funksiyaning o`sish va kamayish oralig`i 13 daqiqa 51 soniya
8 Funksiyaning o'sish va kamayish oralig'i 9 daqiqa 51 soniya
9 Daraja o'z ichiga olgan tenglamalar va tengsizliklar 14 daqiqa 43 soniya
10 Daraja qatnashgan tenglama va tengsizliklar 12 daqiqa 56 soniya
11 Takrorlashga oid masalalarni yechish 11 daqiqa 36 soniya
12 Ikkinchi darajali tenglamalar sistemasi. 14 daqiqa 21 soniya
13 Ikkinchi darajali tenglama qatnashgan eng sodda sistemalarni yechish 11 daqiqa 37 soniya
14 Ikkinchi darajali tenglama qatnashgan eng sodda sistemalarni yechish. 11 daqiqa 37 soniya
15 Tenglamalar sistemasini yechishning turli usullari. 11 daqiqa 11 soniya
16 Misollar yechish 1-dars. 13 daqiqa 5 soniya
17 Misollar yechish 2-dars. 11 daqiqa 36 soniya
18 Ikkinchi darajali bir noma'lumli tengsizliklar sistemasi. 9 daqiqa 35 soniya
19 Misollar yechish1 dars. 17 daqiqa 35 soniya
20 Amaliy-tadbiqiy masalalar yechish. 19 daqiqa 35 soniya
21 Kvadrat tengsizliklarni intervallar usulida yechish 17 daqiqa 5 soniya
22 Misollar yechish 15 daqiqa 11 soniya
23 Sodda tengsizliklarni isbotlash 14 daqiqa 4 soniya
24 Misollar yechish 12 daqiqa 17 soniya
25 Tenglamalar va tengsizliklar sistemalari bobiga doir mashqlar yechish 11 daqiqa 49 soniya
26 Amaliy-tatbiqiy va fanlararo bog'liq masalalar 8 daqiqa 11 soniya
27 Tenglamalar va tenglamalar sistemasi bobiga doir masalalar yechish 9 daqiqa 24 soniya
28 Burchakning radian o'lchovi 10 daqiqa 32 soniya
29 Nuqtani koordinatalar boshi atrofida burish 14 daqiqa 42 soniya
30 Burchakning sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensi ta'rifi 14 daqiqa 6 soniya
31 Misollar yechish 13 daqiqa 15 soniya
32 Misollar yechish 12 daqiqa 38 soniya
33 Ayni bir burchakning sinusi kosinusi va tangensi orasidagi munisabatlar 9 daqiqa 39 soniya
34 Misollar yechish 12 daqiqa 13 soniya
35 Trigonometrik ayniyatlar 15 daqiqa 18 soniya
36 Misollar yechish 10 daqiqa 36 soniya
37 a va -a burchaklarning sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensi 12 daqiqa 54 soniya
38 Qo'shish formulalari 11 daqiqa 22 soniya
39 Masalalar yechish 16 daqiqa 16 soniya
40 Ikkilangan burchakning sinusi va kosinusi 16 daqiqa 24 soniya
41 Keltirish formulalari 10 daqiqa 12 soniya
42 Sinuslar, kosinuslar yig'indisi va ayirmasi 17 daqiqa 20 soniya
43 Arifmetik progressiya 12 daqiqa 44 soniya
44 Arifmetik progressiya dastlabki n ta hadining yig'indisi 17 daqiqa 0 soniya
45 Geometrik progressiya 11 daqiqa 4 soniya
46 Geometrik progressiya dastlabki n ta hadining yig'indisi 11 daqiqa 53 soniya
47 Sonli ketma-ketliklar, uning berilish usullari 10 daqiqa 45 soniya
48 Misollar yechish 19 daqiqa 29 soniya
49 Misollar yechish 19 daqiqa 29 soniya
50 Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya 10 daqiqa 17 soniya
51 Misollar yechish 9 daqiqa 35 soniya
52 Amaliy tadbiqiy va fanlararo masalalar yechish 8 daqiqa 26 soniya
53 Misollar yechish 1-qism 10 daqiqa 1 soniya
54 Misollar yechish 2 qism 10 daqiqa 1 soniya
55 Hodisalar 16 daqiqa 3 soniya
56 Misollar yechish 6 daqiqa 30 soniya
57 Hodisaning ehtimolligi 9 daqiqa 9 soniya
58 Misollar yechish 8 daqiqa 56 soniya
59 Tasodifiy hodisaning nisbiy chastotsi 11 daqiqa 40 soniya
60 Tasodifiy miqdorlar 1 8 daqiqa 5 soniya
61 Tasodifiy miqdorlar 2 qism 8 daqiqa 5 soniya
62 Tasodifiy miqdorlarning sonli xarakteristikalari 10 daqiqa 39 soniya
63 Misollar yechish 9 daqiqa 4 soniya
64 Misollar yechish 9 daqiqa 58 soniya

10 sinf

№ урока Тема
1 To'plamlar. To'plamlar ustida amallar 11 daqiqa 16 soniya
2 To'plamlar. To'plamlar ustida amallar. To'ldiruvchi to'plam 16 daqiqa 20 soniya
3 To'plamlar va ular ustida amallarga doir masalalar yechish 12 daqiqa 52 soniya
4 Mulohazalar. Inkor, konyunksiya va dizyunksiya 10 daqiqa 26 soniya
5 Mantiqiy tengkunchlik. Mantiqiy qonunlar 11 daqiqa 43 soniya
6 Implikatsiya, konversiya, inversiya va kontropozitsiya 11 daqiqa 3 soniya
7 Predikatlar va kvantorlar 9 daqiqa 57 soniya
8 Tog'ri fikr yuritish argumentatsiya qonunlari 11 daqiqa 20 soniya
9 To'g'ri fikr yuritish argumentatsiya qonunlari 11 daqiqa 20 soniya
10 Sodda va murakkab foizlar 15 daqiqa 21 soniya
11 Sodda va murakkab foizlar 2-dars 10 daqiqa 44 soniya
12 Sodda ratsional tenglamalar va ularning sistemalari 18 daqiqa 22 soniya
13 Sodda ratsional tenglamalar va ularning sistemalari 13 daqiqa 35 soniya
14 Sodda irratsional tenglamalar va ularning sistemalari 13 daqiqa 16 soniya
15 Sodda irratsional tenglamalar 1-dars 16 daqiqa 19 soniya
16 Sodda irratsional tenglamalar sistemasi 15 daqiqa 58 soniya
17 Sodda irratsional tenglamalar 2-dars 15 daqiqa 33 soniya
18 Nazorat ishi topshiriqlari 13 daqiqa 5 soniya
19 Masalalar yechish 7 daqiqa 44 soniya
20 Masalalar yechish 12 daqiqa 2 soniya
21 Sodda irratsional tenglamalar sistemasi 13 daqiqa 20 soniya
22 Sodda ko'rsatkichli tenglamalar 16 daqiqa 4 soniya
23 Sodda ko'rsatkichli tenglamalar 12 daqiqa 51 soniya
24 Sodda ko'rsatkichli tenglamalar sistemasi 1-dars 10 daqiqa 26 soniya
25 Sodda ko'rsatkichli tenglamalar sistemasi 2-dars 13 daqiqa 51 soniya
26 Tenglamalarni taqribiy yechish 16 daqiqa 52 soniya
27 Tenglamalarni taqribiy yechish 2 14 daqiqa 9 soniya
28 Sodda ratsional tengsizliklar 13 daqiqa 1 soniya
29 Sodda ratsional tengsizliklar 2-qism 13 daqiqa 10 soniya
30 Sodda ratsional tengsizliklar sistemasi 9 daqiqa 0 soniya
31 Sodda irratsional tengsizliklar 1-qism 10 daqiqa 13 soniya
32 Munosabatlar va akslantirishlar 11 daqiqa 46 soniya
33 Sinus, kosinus va tangensning ishoralari 16 daqiqa 45 soniya
34 Misollar yechish 16 daqiqa 47 soniya
35 Misollar yechish 19 daqiqa 29 soniya
36 Elementar funksiyalarning monotonligi, eng katta va eng kichik qiymatlari haqida tushuncha 9 daqiqa 14 soniya
37 Chiziqli va kvadratik modellar 9 daqiqa 28 soniya
38 Misollar yechish 11 daqiqa 13 soniya
39 Davriy jarayonlar va ularni kuzatish 13 daqiqa 20 soniya
40 y=sinx, y=cosx funksiyalar va ular yordamida modellashtirish 10 daqiqa 10 soniya
41 Misollar yechish 13 daqiqa 10 soniya
42 Eng sodda trigonometrik tenglamalar 12 daqiqa 32 soniya
43 Eng sodda trigonometrik tenglamalar 2-qism 20 daqiqa 5 soniya
44 Eng sodda trigonometrik tengsizliklar 13 daqiqa 13 soniya
45 Eng sodda trigonometrik tengsizliklar 2- qism 17 daqiqa 33 soniya
46 Misollar yechish 16 daqiqa 26 soniya
47 Grafiklarni almashtirish 12 daqiqa 16 soniya
48 Parametrik ko'rinishida berilgan sodda funksiyalarning grafiklari 17 daqiqa 55 soniya
49 Ko'rsatkichli funksiya va uning grafigi 11 daqiqa 19 soniya
50 Misollar yechish 17 daqiqa 33 soniya
51 Misollar yechish 17 daqiqa 12 soniya
52 Eng sodda logarifmik tenglamalar 11 daqiqa 25 soniya
53 misollar yechish 13 daqiqa 55 soniya
54 Logorifmik tengsizliklar 12 daqiqa 2 soniya
55 Ko'rsatkichli va logarifmik funksiyalar yordamida modellashtirish 1 qism 11 daqiqa 5 soniya
56 Ko'rsatkichl iva logarifmik funksiyalar yordamida modellashtirish 9 daqiqa 28 soniya
57 Ko'rsatkichli va logarifmik funksiyalar yordamida modellashtirish 3 10 daqiqa 54 soniya
58 Kompleks sonlar va ular ustida amallar 12 daqiqa 7 soniya
59 Kopleks sonlarni tasvirlash 11 daqiqa 0 soniya
61 Trigonometrik shaklda berilgan kompleks sonlarning ko'paytmasi va bo'linmasi 16 daqiqa 4 soniya

11 sinf

№ урока Тема
1 O'zgaruvchi miqdorlar orttirmalarining nisbati 16 daqiqa 26 soniya
2 Funksiya orttirmasi 13 daqiqa 12 soniya
3 Limit haqida tushuncha 16 daqiqa 15 soniya
4 Limitlarni hisoblashga doir misollar yechish 17 daqiqa 28 soniya
5 Hosila hisoblash qoidalari 10 daqiqa 31 soniya
6 Hosila hisoblash qoidalari 15 daqiqa 37 soniya
7 Murakkab funksiyaning hosilasi 14 daqiqa 3 soniya
8 Maslalar yechish 17 daqiqa 16 soniya
9 Funksiya grafigiga o'tkazilgan urinma tenglamasi 13 daqiqa 10 soniya
10 Hosila yordamida funksiya grafigini tekshirish 19 daqiqa 18 soniya
11 Hosila yordamida funksiyani tekshirish va grafiklarni yasash 16 daqiqa 53 soniya
12 Fizik va iqtisodiy mazmunli ekstremal masalalarni yechishda differensial hisob usullari 20 daqiqa 31 soniya
13 Geometrik mazmunli ekstremal masalalarni yechishda differensial hisob usullari. 14 daqiqa 27 soniya
14 Masalalar yechish 12 daqiqa 4 soniya
15 Taqribiy xisoblashlar 10 daqiqa 9 soniya
16 Taqribiy hisoblashlarga doir misollar yechish 11 daqiqa 28 soniya
17 Hosila yordamida modellashtirish 9 daqiqa 27 soniya
18 Hosila yordamida modellashtirish 11 daqiqa 39 soniya
19 Masalalar yechish 10 daqiqa 50 soniya
20 Masalalar yechish 12 daqiqa 16 soniya
21 Masalalar yechish 9 daqiqa 59 soniya
22 Boshlang'ich funksiya va aniqmas integralni hisoblashga doir masalalar yechish 15 daqiqa 39 soniya
23 Boshlang'ich funksiya va aniqmas integral tushunchasi 18 daqiqa 21 soniya
24 Boshlang'ich funksiya va aniqmas integral tushunchasi 16 daqiqa 17 soniya
25 Integrallar jadvali 13 daqiqa 25 soniya
26 Integrallar jadvali 8 daqiqa 57 soniya
27 Integrallashning eng sodda qoidalari 20 daqiqa 22 soniya
28 Integratsiya eng sodda qoidalari 18 daqiqa 46 soniya
29 Aniq integralni hisoblashga doir misollar yechesh 11 daqiqa 44 soniya
30 Aniq integralni hisoblashga doir misollar yechish 14 daqiqa 14 soniya
31 Aniq integralni hisoblashga doir misollar yechish 18 daqiqa 8 soniya
32 Masalalar yechish 17 daqiqa 7 soniya
33 Aniq integral tatbiqlariga doir misollar yechish 10 daqiqa 40 soniya
34 Aniq integral tatbiqlari 13 daqiqa 34 soniya
35 Aniq integral tatbiqlari 16 daqiqa 9 soniya
36 Aniq integral tatbiqlari 13 daqiqa 56 soniya
37 Taqribiy integrallash 11 daqiqa 13 soniya
38 Integrallashning eng sodda qoidalari 22 daqiqa 22 soniya
39 Masalalar yechish 16 daqiqa 5 soniya
40 Aniq integralni hisoblashga doir misollar yechish 13 daqiqa 29 soniya
41 Kombinatorika masalalari 9 daqiqa 31 soniya
42 Yuzlarni aniq integral yordamida hisoblashga doir masalalar yechish 22 daqiqa 1 soniya
43 Masalalar yechish 19 daqiqa 59 soniya
44 Variantlarni qarab chiqishga oid kombinatorika masalalari 9 daqiqa 19 soniya
45 Nyuton binomi 15 daqiqa 23 soniya
46 Statistik ma'lumotlar va ularning turli ko'rinishlari 13 daqiqa 8 soniya
47 Guruhlashga doir masalalar yechish 9 daqiqa 49 soniya
48 Ikkita tur ma'lumotlar o'rtasidagi bog'liqlikni tadqiq etish 24 daqiqa 51 soniya
49 Tasodifiy hodisalar haqida tushuncha 10 daqiqa 26 soniya
50 Tasodifiy hodisalar ehtimolligi haqida tushuncha 12 daqiqa 37 soniya
51 Hodisalar ustida amallar. Qarama-qarshi hodisalar 8 daqiqa 41 soniya
52 Ehtimolliklarni qo'shish va ko'paytirish 13 daqiqa 52 soniya
53 Misollar yechish 10 daqiqa 1 soniya
54 Hodisalarning ehtimolliklarini hisoblash 9 daqiqa 43 soniya
55 Tasodifiy miqdor 13 daqiqa 40 soniya
56 Binomial va normal taqsimotlar haqida tushuncha 19 daqiqa 1 soniya
57 Tenglamalar. Tenglamalar sistemasi 19 daqiqa 15 soniya
58 Tengsizliklar. Tengsizliklar sistemasi 13 daqiqa 54 soniya
59 Ko'rsatkichli tenglamalar. Ko'rsatkichli tengsizliklar 15 daqiqa 48 soniya
60 Logarifmik tenglamalar. Logarifmik tengsizliklar 15 daqiqa 49 soniya
61 Sonli ketma-ketlik. Progressiyalar 14 daqiqa 14 soniya
62 Hosila tushunchasi. Hosila olish qoidalari 16 daqiqa 24 soniya
63 Aniqmas va aniq integral 13 daqiqa 8 soniya

"Test-Uz.Ru" © 2014-2023. Информационный портал для школ, лицеев и ВУЗов

О сайте | Обратная связь | Донаты