Узбекистон Тарихи фани буйича давлат якуний аттестация саволлари (2013-2014 укув йили))

Здесь вы сможете найти ответы на вопросы. Если какой-нибудь ответ, по вашему мнению, окажется неверным, то напишите об этом администрации. Если же ответа вовсе нет, а у вас он есть, то так же напишите об администрации.

 1. Узбекистон Республикаси Президенти И. А. Каримов – Ватан тарихини Урганишнинг ахамияти тУгрисида.
 2. Узбекистон тарихи фанининг максади, вазифалари ва манбалари.
 3. Узбекистон худудида ибтидоий жамоа тузуми ва унинг даврларга бУлиниши.
 4. Урта Осиё палеолит ва мезолит даврида.
 5. Антропогенез жараёни. Урта Осиёда кадимги ахолининг ёйилиши.
 6. Неолит даври ва унинг ютуклари.
 7. Энеолит-бронза даврида Урта Осиё.
 8. Илк давлатлар пайдо бУлишининг асосий омиллари ва Урта Осиё худудида илк давлат бирлашмалари. (Хоразм, Бактрия).
 9. Ахмонийларнинг Урта Осиёга боскинчилик юришлари ва унга карши умумхалк харакати.
 10. Ахмонийлар хукмронлиги даврида Урта Осиё.
 11. кадимги ёзма манбаларда Узбекистон тарихи.
 12. Зардуштийлик. Авесто -Урта Осиё халклари тарихини Урганишда мухим манба сифатида.
 13. Македониялик Искандарнинг Урта Осиёга харбий юришлари
 14. Урта Осиё халкларининг юнон-македон истилочиларига карши озодлик кураши. Спитамен кУзголони.
 15. Македониялик Искандар империясининг парчаланиб кетиши. Салавкийлар давлати. Эллинлаштириш сиёсати.
 16. Юнон-Бактрия подшолиги.
 17. Хоразм, канг, Довон давлатлари.
 18. Кушон салтанати. Кушон даври маданияти.
 19. Буюк ипак йули ва хозирги давр.
 20. Илк Урта асрларда хионийлар ва кидарийлар.
 21. Эфталитлар давлати. Ижтимоий-иктисодий хаёт. Ерга эгалик муносабатларининг шаклланиши.
 22. Туркий хоконлик хукмронлиги даврида Урта Осиё.
 23. гарбий Туркий хоконлик. Маданият ва дин.
 24. Урта Осиёнинг араб халифалиги томонидан забт этилиши. Ислом динининг таркалиши.
 25. Муканна кУзголони ва унинг ахамияти.
 26. Араб боскинчиларига карши халк-озодлик курашлари. Абу Муслим харакати.
 27. IX-XII асрларда Мовароуннахр ва Хуросонда маданий хаёт (шахарсозлик, амалий санъат, хунармандчилик).
 28. IX-XII асрларда Мовароуннахр ва Хуросонда табиий фанлар ривожи.
 29. Урта Осиёлик диншунос олимларнинг ислом динининг ривожланишига кУшган хиссаси. (IX-XII асрлар)
 30. Узбек халки этник шаклланишининг асосий боскичлари.
 31. Хоразм Маъмун академияси: тарих ва хозирги замон.
 32. Тохирийлар хукмронлиги даврида Мовароуннахр ва Хуросон.
 33. Сомонийлар давлати. Сомонийлар хукмронлиги даврида ижтимоий-иктисодий хаёт.
 34. корахонийлар хукмронлиги даврида Мовароуннахр.
 35. Махмуд газнавий ва газнавийлар давлати.
 36. Хоразмшох - Ануштегинийлар давлати.
 37. Хоразмшох – Ануштегинийлар даврида ижтимоий-иктисодий хаёт.
 38. Салжукийлар давлати. Султон Санжар фаолияти.
 39. Хуросонда Султон хусайн Байкаро хукмронлиги даври.
 40. Мовароуннахр ва Хуросонга мУгуллар боскини. Махмуд Таробий кУзголони ва унинг ахамияти.
 41. Жалолиддин Мангуберди – буюк саркарда ва давлат арбоби.
 42. Чигатой улуси даврида Мовароуннахрнинг сиёсий ва хУжалик ахволи.
 43. XIV acp II ярмида Мовароуннахрдаги сиёсий хаёт. Амир Темурнинг хокимиятга келиши.
 44. Амир Темурнинг харбий юришлари. Буюк Империянинг ташкил топиши.
 45. Амир Темур тузуклари - давлат бошкарув асоси.
 46. Амир Темурнинг жахон тарихида тутган Урни ва унинг ахамияти.
 47. Темурийлар даврида Мовароуннахр. Ижтимоий-сиёсий, хУжалик ва маданий хаёт. Илм-фан, табиий фанлар тараккиёти.
 48. Мирзо Улугбек - давлат арбоби ва олим сифатида.
 49. Алишер Навоий - буюк давлат арбоби ва маданият хомийси.
 50. Захириддин Мухаммад Бобур ва унинг Мовароуннахрни бирлаштириш учун кураши.
 51. Мовароуннахр ва Хуросон Шайбонийлар даврида. Абдуллахон II фаолияти.
 52. Аштархонийлар - (Жонийлар) хукмронлиги даврида Урта Осиё.
 53. Хива хонлигининг ташкил топиши. Ижтимоий-сиёсий, иктисодий, маданий хаёт (XVI acp -XVII асрлар).
 54. Хива хонлигининг ташкил топиши. Ижтимоий-сиёсий, иктисодий, маданий хаёт (XVIII acp –XIX аср I ярми).
 55. XVIII-XIX аср биринчи ярмида кУкон хонлиги.
 56. кУкон адабий мухити (XVIII - XIX аср биринчи ярми).
 57. XVIII - XIX аср биринчи ярмида Урта Осиё халкларининг маданияти.
 58. Россия империясининг Урта Осиёга харбий юришларининг бошланиши.
 59. Подшо Россияси томонидан Тошкентнинг забт этилиши.
 60. Туркистон генерал-губернаторлигининг ташкил топиши.
 61. XIX асрнинг 70-90 йилларида Туркистонда халк-озодлик харакатлари.
 62. Подшо хукуматининг Туркистондаги мустамлакачилик сиёсати.
 63. ХХ аср бошларида Туркистоннинг ижтимоий-сиёсий ва иктисодий ахволи. (1900-1917 йй.).
 64. Урта Осиёда жадидчилик харакати ва унинг тарихий даврлари.
 65. 1916 йилги халк кУзголони ва унинг хусусияти.
 66. 1917 йил февраль инкилоби ва унинг Туркистонга таъсири.
 67. Октябрь давлат тУнтариши. Туркистонда совет хокимиятининг Урнатилиши, унинг мустамлакачилик мохияти.
 68. Туркистон мухторияти. Унинг совет хукумати томонидан тор-мор этилиши.
 69. Советлар хукмронлигига карши куролли харакат. (1918-1924 йй.).
 70. Хива хонлиги ва Бухоро амирлигининг агдарилиши. “Халк республикаларининг» Урнатилиши.
 71. ТАССРнинг ташкил топиши ва унинг ахамияти.
 72. Узбекистонда янги иктисодий сиёсат ва унинг хусусиятлари.
 73. Узбекистонда 1921-1922, 1925-1929 йиллардаги амалга оширилган ер-сув ислохотлари ва унинг мохияти.
 74. Совет хукуматининг Узбекистондаги иктисодий сиёсати ва унинг мустамлакачилик мохияти. (ХХ аср 20-йиллари)
 75. Урта Осиёда миллий давлат чегараланишининг Утказилиши ва унинг окибатлари. УзССРнинг ташкил топиши.
 76. Совет давлатининг Узбекистондаги иктисодий сиёсати ва унинг мустамлакачилик мохияти (1920-1930 йй.).
 77. Совет даврида табиий бойликларни марказ манфаатларига янада бУйсундирилиши ва унинг салбий оыибатлари.
 78. ХХ асрнинг 20-30 йилларида коракалпогистон. Ижтимоий-иктисодий ахвол.
 79. ХХ асрнинг 20-30 йиллларида Узбекистоннинг ижтимоий-сиёсий ва маданий хаёти.
 80. Маъмурий-буйрукбозлик тизимнинг шаклланиши. Сиёсий катагонлар.
 81. Узбекистон фашизмга карши уруш йилларида (1941-1945 йй.).
 82. 1946-1970 йилларда Узбекистоннинг ижтимоий-сиёсий ва иктисодий ахволи.
 83. 1946-1970 йилларда Узбекистонда фан ва маданият. Сиёсий катагонликнинг давом этиши.
 84. ХХ аср 70-80 йилларнинг I-ярмида Узбекистоннинг ижтимоий-сиёсий ва иктисодий хаёти. Экологик холатнинг кескинлашуви.
 85. Узбекистон кайта куриш йилларида (1985 й. апрель - 1991 й. август). Ижтимоий- сиёсий ва иктисодий ахволнинг кескинлашуви.
 86. Узбекистон давлат мустакиллигининг кУлга киритиш йУлидаги илк кадамлар. Совет миллий сиёсатининг таназзулга учраши. Фаргона фожеалари. (Узбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг “Узбекистон мустакилликка эришиш остонасида” китоби бУйича).
 87. Мустакил Узбекистон Республикасининг ташкил топиши. Унинг жахон хамжамияти томонидан тан олиниши.
 88. Узбекистон Республикаси сиёсий тизимининг шаклланиши. Узбекистон Республикаси Конституциясининг кабул килиниши ва унинг ахамияти.
 89. Давлат мулкининг хусусийлаштирилиши ва Узбекистонда кУп укладли иктисодиёт асосларининг шаклланиши.
 90. Мустакиллик шароитида Узбекистон халкларининг миллий-маънавий, диний кадриятларининг тикланиши.
 91. кишлок хУжалиги сохасининг ислох килиниши ва янги аграр муносабатларнинг шаклланиши.
 92. Узбекистонда иктисодий ислохотларнинг ижтимоий йУналишлари.
 93. Узбекистоннинг Уз тараккиёт йУли. «Узбек модели».
 94. Иктисодий ислохотларни чукурлаштириш вазифалари. (Узбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг «Узбекистон иктисодий ислохотларни чукурлаштириш йУлида» асари асосида)
 95. Узбекистон жахон хамжамиятида. Мустакил Узбекистон Республикасининг ташки сиёсати.
 96. Президент И.Каримов- Мустакил Узбекистоннинг асосчиси ва етакчиси.
 97. хозирги боскичда демократик ислохотларни чукурлаштиришнинг мухим вазифалари. Фукаролик жамият асосларининг шакллантирилиши.
 98. ХХI аср бУсагасида Узбекистон хавфсизлигига тахдид. (И. Каримовнинг “Узбекистон XXI аср бУсагасида: хавфсизликка тахдид, баркарорлик шартлари ва тараккиёт кафолатлари” китобидан).
 99. Узбекистонда баркарорлик шартлари хамда тараккиёт кафолатлари. (И. Каримовнинг “Узбекистон XXI аср бУсагасида: хавфсизликка тахдид, баркарорлик шартлари ва тараккиёт кафолатлари” китоби асосида).
 100. Узбекистон Республикасининг “Таълим тУгрисида”ги конуни ва Кадрлар тайёрлаш миллий дастури.
 101. Мустакил Узбекистонда фан ва маданият. Маънавий ва маърифий ишлар.
 102. Узбекистон Республикаси тараккиётининг XXI асрдаги устувор йУналишлари (И.Каримовнинг “Узбекистон XXI асрга интилмокда” асари асосида)
 103. Мустакил Узбекистонда сиёсий партиялар ва ижтимоий ташкилотлар. И. А. Каримов сиёсий партияларнинг хозирги кундаги фаолияти тУгрисида.
 104. Халкаро терроризм ва диний экстремизмга карши курашда Узбекистоннинг тутган Урни.
 105. Миллий истиклол гояси ва мафкура. Уларнинг Узбекистон мустакиллигида тутган Урни, вазифалари ва ахамияти.
 106. Мустакил Узбекистон таркибида суверен коракалпогистон Республикаси.
 107. Узбекистон – халкаро хамжамиятнинг тенг хукукли аъзоси.
 108. Узбекистон Республикасининг Мустакил Давлатлар хамдУстлиги мамлакатлари билан кУп томонлама ва икки томонлама алокалари.
 109. Узбекистон Республикасида миллатлараро баркарорлик ва динлараро багрикенгликнинг Урнатилиши.
 110. Узбекистон Республикасида икки палатали парламентнинг шаклланиши ва унинг ахамияти. Сенат ва конунчилик палатасининг асосий вазифалари.
 111. Жахон молиявий – иктисодий инкирози ва уни Узбекистонда бартараф этиш чора - тадбирлари.
 112. Узбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг БМТ Саммити Мингйиллик ривожланиш максадларига багишланган ялпи мажлисидаги нутки. Халк сУзи, 2010 йил, 22 сентябрь.
 113. Президент И.Каримовнинг “Юксак маънавият - енгилмас куч” асари – баркамол авлод таълим тарбиясидаги мухим кУлланма.
 114. Мустакиллик йилларида Узбекистон Республикасида согликни саклаш ва таълим сохасида амалга оширилган ислохотлар (Президент И.Каримовнинг 2011 йил ноябрь ва 2012 йил февралда бУлиб Утган халкаро йигилишлардаги нутклари асосида).
 115. Мамлакатимизда демократик ислохотларни янада чукурлаштириш ва фукаролик жамиятни ривожлантириш концепцияси. Узбекистон Республикаси Олий мажлиси конунчилик палатаси ва Сенатининг кУшма мажлисидаги маърузаси. халк сУзи, 2010 йил, 13-ноябрь.
 116. Узбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг 2012 йилда мамлакатимизни ижтимоий-иктисодий ривожлантириш якунлари хамда 2013 йилга мУлжалланган иктисодий дастурнинг энг мухим устувор йУналишларига багишланган Вазирлар Махкамасининг мажлисидаги маърузаси. Халк сУзи, 21 январь,2013 йил.
 117. Узбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг мамлакатимиз Конституцияси кабул килинганлигини йигирма йиллигига багишланган тантанали мажлисдаги нутки. Халк сУзи, 7 декабрь 2013 йил.
 118. Узбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг «Узбекистон мустакилликка эришиш остонасида» асари – мухим тарихий манба.
 119. Узбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2013 йилда мамлакатни ижтимоий-иктисодий ривожлантириш якунлари ва 2014 йилга мУлжалланган иктисодий дастурнинг энг мухим устувор йУналишларга багишланган мажлисидаги маърузаси. халк сУзи, 2014 йил, 18 январь.
 120. Совет миллий сиёсатининг таназзулга учраши.Фаргона фожеалари.(Узбекистон Республикаси Презеденти И.Каримовнинг “Узбекистон мустакиллика эриши остонасида” китоби бУйича.)

"Test-Uz.Ru" © 2014-2023. Информационный портал для школ, лицеев и ВУЗов

О сайте | Обратная связь | Донаты