Huquq normalari nima va u qanday elementlardan tashkil topadi?

Huquq normasi - bu huquq tizimining eng asosiy, dastlabki elementi. Huquqiy normalar
jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy tuzilishi bilan belgilanadigan, xalq irodasini ifodalovchi davlat
tomonidan o‘matilgan, bajarilishi jamiyatning barcha a’zolari uchun umummajburiy bo‘lgan,
ijti_,moiy munosabatlarni tartibga soluvchi qoidalardir.
Davlat tomonidan belgilanadigan, kafolatlanadigan va muhofaza qilinadigan barcha uchun
majburiy xulq-atvor qoidasi huquq normasi deyiladi.
Huquq normasining asosiy vazifasi - ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish. Huquq alohida
normalar, xulq-atvor qoidalaridan tashkil topgan.
Huquqiy norma tuzilishigakocra bir-biri bilan bog'liq bo'lgan quyidagi uch tarkibiy qism
(element)dan: gipoteza, dispozitsiya, sanksiyalardan tashkil topishi mumkin.
Gipotezada norma harakatga kelishi uchun zarur boclgan shart-sharo- itlar bay on etiladi.
Dispozitsiyada xulq-atvor qoidalarining o‘zi ifodalanib, huquq subyekt- larining huquq va
majburiyatlari belgilab beriladi.
Sanksiyada huquq normalari bajarilmagani uchun davlat tomonidan qoMlaniladigan majburlov
chorasi bay on etiladi.

Другие задачи с этого варианта

1 2

Книга: Davlati va huquqi asoslaridan imtixon savollariga javoblar 8 sinf
Билет: №7

"Test-Uz.Ru" © 2014-2023. Информационный портал для школьников, абитуриентов, студентов и учителей

О сайте | Обратная связь | Донаты